75 jaar VOA voorzitters 

75 jaar VOA voorzitters</p> <p>

Op 8 oktober 1948, enkele weken voordat hij de dienst met pensioen zou verlaten, richtte de toenmalig Directeur der Artillerie, Kol art F.G. Dürst Britt, zich tot alle officieren en gepensioneerde officieren der Artillerie, teneinde tot een vereniging van Artillerie-officieren te komen die het “bevorderen van een hechte kameraadschap onder de officieren van het wapen tot doel” zou hebben.

Honderden artilleristen betoonden spontaan hun instemming. Op 12 november 1948 vond in het toenmalig Directoraat der Artillerie de oprichtingsvergadering van de Vereniging Officieren der Artillerie (VOA) plaats. Er werd een algemeen en dagelijks bestuur gekozen met kol F.G. Dürst Britt als voorzitter terwijl een voorlopige onderverdeling in vijf centra plaats vond, te weten Amsterdam, Breda, Deventer, Ede en ’s Gravenhage. Tevens werd besloten een verenigingsblad (destijds orgaan genoemd) met de naam Sinte Barbara uit te geven. In de Nederlandse Staatscourant van dinsdag 23 augustus 1949 werden de uit 18 artikelen bestaande Statuten van de Vereniging Officieren Artillerie gepubliceerd. Het eerste huishoudelijk reglement bevatte 11 artikelen. Naast het bevorderen van kameraadschap “vertrouwde zij een bijdrage te leveren voor een goede onderlinge samenwerking en voor de voortzetting van de goede en onmisbare tradities in ons wapen”.

Naast het voorzitterschap werd de kol F.G. Dürst Britt ook voorzitter van de redactiecommissie Sinte Barbara. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 5 juni 1970 trad hij na bijna 22 jaar als voorzitter en 12 jaar als voorzitter van de redactiecommissie, op 78 jarige leeftijd af. De werkwijze van de voorzitter was volgens de verhalen autoritair. Daarnaast had hij echter veel belangstelling voor het wel en wee van de leden. Bijna een jaar na zijn voorzitterschap werd hij benoemd tot (eerste Erevoorzitter) van de VOA. BGen b.d. M.C. Schram de Jong was de tweede voorzitter van de VOA. Zijn wijze van leidinggeven was totaal anders en kan het best omschreven worden als principieel en stijlvol. Na zijn periode van negen jaar als voorzitter werd hij benoemd tot Erevoorzitter. Op 8 juni 1979 nam BGen B. Bouman de voorzittershamer over. Citaat Sinte Barbara: “Hij was er de man niet naar om moeilijkheden uit de weg te gaan, al was het verre van hem om niet tevens de weg naar een oplossing aan te geven. En zo kunnen wij getuigen dat het voorzitterschap-Bouman heilzaam voor de vereniging is geweest. Generaal Bouwman heeft reliëf aan het voorzitterschap verleend: hij heeft aan de vereniging naar binnen en naar buiten gestalte gegeven op een wijze die ons respect en onze dankbaarheid verdient.” Bij zijn afscheid op 23 mei 1986 werd hij tot ere-lid benoemd. (NB: er kan maar een Erevoorzitter VOA bij leven zijn) In 1985 zou Genmaj C. Cohen de nieuwe voorzitter worden, echter een plotselinge ernstige ziekte maakte dit onmogelijk. De vierde voorzitter van de vereniging was BGen J.P.M. Brüning. Zijn periode heeft zich gekenmerkt door de inzet voor het tot stand komen van de bundel “Traditie en gewoonten van het Wapen der Artillerie”. Bij zijn afscheid in mei 2000 werd hem het erevoorzitterschap verleend. De vijfde voorzitter was Genmaj b.d. P.H.M. Messerschmidt. Groot was zijn onbegrip over wanbetalers, hetgeen in sommige gevallen werd gevolgd door royement. Bij zijn afscheid in mei 2009 werd hij benoemd tot erelid. Genmaj Messerschmidt werd in mei 2009 opgevolgd door BGen b.d. A.M. Rosengarten. In de daaropvolgende dertien jaar als voorzitter van de vereniging heeft hij de VOA verder gemoderniseerd door o.a. de professionalisering van ons vakblad de St Barbara en de website VOAweb. Ook stond het betrekken van de jongere generatie hoog in zijn vaandel. Naast het voorzitterschap van de VOA was en is hij ook voorzitter van de HCKVA en de voorzitter veteranenhuis artillerie. Op 19 mei 2022 werd BGen Rosengarten door de commissaris van de Koning van Overijssel benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau onder anderen voor zijn tomeloze inzet voor de VOA. Op 10 mei 2023 werd aan BGen Rosengarten het erevoorzitterschap verleend. De huidige en zevende voorzitter van de VOA LGen b.d. L.G.A. Beulen nam op 19 mei 2022 het stokje over van BGen Rosengarten.

VW

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB