Aanmeldingsformulier

 • van de Vereniging Officieren Artillerie (VOA) en verklaar kennis te hebben genomen van de informatie die de VOA heeft verstrekt over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), onder andere door publicatie in het verenigingsorgaan Sinte Barbara 70 jaargang 2018 nr 2, en met name van het Reglement Gebruik Persoonsgegevens. Ondergetekende verklaart voorts te zijn geïnformeerd: 1. dat het bestuur van de Vereniging Officieren Artillerie, als verwerkingsverantwoordelijke, verantwoordelijk is voor het op de juiste en rechtmatige wijze beheren van zijn of haar persoonsgegevens; 2. dat het doel van de verwerking persoonsgegevens is de VOA goed te laten functioneren en dat de persoonsgegevens nodig zijn voor:  ledenadministratie;  het innen van contributie of het doen van uitbetalingen.  het toezenden van informatie zoals in de vorm van Sinte Barbara;  communicatie via post of mail over activiteiten; 3. dat de persoonsgegevens niet worden gebruikt voor commerciële, of andere doeleinden die niet te maken hebben met de activiteiten van de Vereniging Officieren Artillerie 4. dat de grondslag voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens zijn of haar nadrukkelijke toestemming is; 5. dat de volgende Persoonsgegevens worden vastgelegd (gelieve zo volledig mogelijk in te vullen):
 • en verder wordt vastgelegd:
  – Keuze van afdeling
  – Contributiebetalingen per jaar
  – Machtiging afgegeven automatische incasso: – Instemmingen gebruik gegevens.(resultaten van dit formulier) – Datum aanvang lidmaatschap, donateurschap, of begunstigerschap en datum beëindiging. 6. dat de Bewaartermijn de looptijd van het lidmaatschap, donateurschap, of begunstigerschap is en dat daarna de persoonsgegevens alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar worden bewaard; 7. dat hij of zij recht heeft op:  het inzien, rectificeren of verwijderen van de persoonsgegeven welke de verwerkingsverantwoordelijke van hem of haar heeft ontvangen;  het maken van bezwaar tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens (of een deel hiervan) door de verwerkingsverantwoordelijke of degenen die door de verwerkingsverantwoordelijke met de verwerking ervan zijn belast;  het aan hem of haar laten overdragen van de door hem of haar verstrekte gegevens door de verwerkingsverantwoordelijke, of in zijn of haar opdracht direct aan een andere partij;  het te allen tijde intrekken of doen wijzigen van zijn of haar toestemming voor het verwerken van zijn of haar persoonsgegevens;  het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
 • MM slash DD slash JJJJ
 • Sectie-einde

 • Het afgeven van een doorlopende machtiging is zeer gewenst. Geeft u geen machtiging af dan is de contributie 35 Euro per jaar. MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO: Ondergetekende verleent hierbij een doorlopende machtiging aan de Penningmeester VOA om jaarlijks eenmalig de verschuldigde contributie af te schrijven van zijn rekeningnummer.
 • Invullen van bedrag als u meer wilt geven dan de contributie van 25 Euro:
 • MM slash DD slash JJJJ
Login ledengedeelte VOAWEB