Afdelingsbijeenkomst Oldebroek 1 oktober

Het zijn moeilijke tijden. Het coronavirus gooit heel wat roet in het eten maar niet in het eten dat Norman en zijn brigade ons op 1 oktober voorzetten, integendeel, het smaakte als vanouds.

Met behoud van alle aanbevelingen, ge- en verboden, opgelegd door de regering en nog eens bekrachtigd door de autoriteiten van defensie en nauwkeurig nageleefd door alle aanwezigen, ontaarde de behoefte aan uitingen van kameraadschap in een uitermate gezellig samenzijn.

De bijeenkomst ving aan met de uitgestelde Algemene LedenVergadering, oorspronkelijk gepland in maart maar verschoven naar oktober.

Gezien de nauwkeurigheid waarmee de agenda was voorbereid, was alleen een aanpassing nodig voor het financiële verslag vanwege enkele nagekomen rekeningen van Paresto.

De aftredende secretaris, de maj. bd der Rijdende Artillerie Gijs M. de J. uit E. en de penningmeester, de Lkol. bd der Artillerie W.S.P. (Paul)  L. uit A. werden met handgeklap herkozen.

De commissaris evenementen de Kap. bd der AAT  Nico M. V. uit E. liet zijn licht schijnen over de geplande activiteiten van het lopend jaar en van 2021.

De coronageschiedenis heeft ons inmiddels geleerd dat een planning nog heel wat anders is dan een uitvoering. Maar flexibel als alle bd-ers zijn, wordt daar heel empathisch op ingespeeld. Aan het eind van de ALV werd het bestuur door de oudst aanwezige de Lkol. bd Jan de K. bedankt voor zijn inzet en hij sprak de hoop uit op dezelfde voortgang in de toekomst.

Johan van B informeerde de aanwezigen nog dat de korpsadjudant van het Korps Luchtdoelartillerie, de adjudant Jacob T, zijn functie heeft overgedragen aan zijn opvolger. Bij die gelegenheid is aan hem, vanwege zijn grote verdiensten als Korpsadjudant een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Maar voor dat deze onderscheiding aan hem werd uitgereikt heeft hij de voormalige Korpscommandanten en de voormalige Korpsadjudanten een cadeau aangeboden. Dat cadeau is een vergulde speld. Deze speld is een miniatuuruitgave van de leeuw zoals die op de top van de stok waaraan het vaandel of de standaard is bevestigd.

Het bijzondere van dit cadeau is dat het gros van de militaire ceremoniële bijeenkomsten doorgaans rondom officieren is georganiseerd. Denk maar aan commando overdrachten. Zeker, bij beëdigingen en medaille uitreikingen zijn onderofficieren ook dikwijls het middelpunt. Maar in dit geval betrof het de overdracht van de functie van Korpsadjudant van de ene onderofficier aan de andere. Een dergelijke ceremoniële overdracht is eveneens een belangrijke militaire plechtigheid en deze adjudant heeft er nog iets extra’s aan toegevoegd in de vorm van deze speld als geschenk aan voormalige functionarissen zoals Korpscommandanten en Korpsadjudanten. De oudste nog levende ex-korpscommandant was Henk van Randwijk. Hij heeft zich door zijn zoon naar de plechtigheid laten brengen. Hij was eigenlijk van plan om de uitnodiging af te zeggen i.v.m. transportproblemen, maar is toch gekomen dankzij milde druk vanuit het Korps. Johan stelt dat alle voormalige Korpsadjudanten en Korpscommandanten blij verrast waren met dit bijzondere cadeau.

Login ledengedeelte VOAWEB