ALV 30 mei 2024

Verslag van de activiteiten op 30 mei 2024 van de Algemene Leden Vergadering 2024 en het jubileum van de Vereniging Officieren Artillerie – 75 jaar.

Lees verder »

NOORD en Fryslân Verslag viering St. Barbara 2 december 2022 en verslag leden vergadering

“Met de kracht nooit uitgeblust”. Met 17 leden kwamen we op ons sfeervolle etablissement Diggels te Westerbork weer bijeen om onze schutspatrones en St. Heilige te herdenken. De voorzitter Chris Malkenhorst presenteerde het glas op de Koning “dat hij leve!”. Hij herdacht dit jaar twee overledenen. Menig lid, partner en gezin hebben de afgelopen periode ups en downs meegemaakt. Gelukkig hebben we met “moed, beleid en trouw” de kracht kunnen geven aan en krijgen van onze naasten. De afdeling is stevig aanwezig en dat doet ons deugd om elkaar weer te zien als “brothers in arms”. Als oudste lid aanwezig is Wim Hendriks; 9 september 1934.  Als bestuur houden we jullie allen in de gaten en waar nodig de aandacht en zorg samen te delen. Het echte en “waere verhaal” wordt deze keer verteld door ons lid en vriend Ernst Grote (lichting 1958-6; levensjaar 1935 op 21 maart).

Ernst vertelt:

Traditioneel kennen wij allen in grote lijnen het verhaal en de anekdotes van onze St. Barbara. Dit verleent ons een bijdrage aan het bevorderen van een zinvolle handhaving van de tradities van het Wapen der Artillerie. Hoe zo het echte en “waere verhaal”? Na een zoektocht durf ik daar mijn handen niet voor in het vuur te steken. Te veel versies, ficties en bespiegelingen. Om achter het echte verhaal te komen heb ik een beroep gedaan op ons Nederlands Artillerie Museum/HCKVA en werd daar ontvangen door Femke, een hedendaagse Barbara. Zij bewaart en beschermt daar ons erfgoed. Op mijn vraag of zij het ware Barbaraverhaal kende reageerde zij met “daar vraagt u me wat, ik zal zien of ik dat kan vinden”. Helaas, zij heeft het niet kunnen vinden. Ik moest dus zelf op bezoek. Menig dienstplichtige militair kwam weinig in aanraking met de tradities en gebruiken als de St. Barbara. Het naamfeest is maar eenmaal per jaar. Ook ik ben tijdens mijn dienstplicht niet belast met dit speciale fenomeen. Later werd me dit wel gewaar (vriend Rob Verstegen cdt 42e Afdva) en werd ik toen ook lid van de VOA. Om dit te begrijpen neem ik even een “tour d’histoire”.

Ik behoorde tot de lichting 1958-6. Opgekomen bij het Regiment Veldartillerie van Essen te Breda. Als rekruut gelegerd in de Klooster kazerne werden we fysiek en mentaal uitgedaagd door kapt. Van der Meer. Later bekend als grondlegger van het NAM. Tijdens de SROA-opleiding tot reserveofficier kreeg ik les van ons onlangs overleden lid Hanno Niemeijer (verbindingen) en kap. Le Roy wiens broer ook artillerist een aantal jaren voorzitter is geweest van VOA Noord. Bij de parate troepen werd ik ingedeeld bij de stafbatterij 1 Divisie Artillerie te Schaarsbergen onder kap. In het Veld en kolonel Bueno de Mesquita. Goede herinnering zijn o.a. tijdens het IJzeren Gordijn de oefening op de Lunenburgerheide, kamp Trauen en de komst van de Inspecteur-Generaal aan de poort van de Oranjekazerne voor een door hem georganiseerde plotselinge Alarmoefening. Tot slot heb ik met de 11afd Veldartillerie de oefening La Courtine/La France meegemaakt.

Daarbij begon mijn kennis en ervaring met onze Barbara. In haar periode een prachtige vrouw, het mooiste meis je van het land (stad Nicomedië in Klein Azië). Menig jongeling daagde naar haar hart, zodat haar heidense vader haar opsloot in een toren. Ook liet hij in de toren een badhuis bouwen, zodat zij zich daar kon baden en niet naar de openbare bad voorziening hoefde te gaan. Zo’n badhuis had oorspronkelijk 2 ramen, maar op verzoek van Barbara werden het drie ramen. Zij had zich namelijk tot het christendom bekeerd en wilde hiermee de “Heilige Drievuldigheid” eren. Toen haar vader dit bemerkte liet hij haar folteren, maar haar wonden werden op miraculeuze wijze ’s nachts weer genezen. Mijn verhaal gaat ook nog over de heidense goden, het naaktlopen door Barbara, een witgewaad als engel en haar gebed voor de dood. Uit eindelijk onthoofdde haar vader zijn dochter, maar werd daarop zelf gedood door een bliksemflits. Dit speelde in de periode rond 300 n.C.

St. Barbara wordt gerekend tot meerdere helpsters in nood en als beschermster tegen brand en bliksem, tegen een plotselinge dood, hulp bij storm en vloed en gevaarlijke beroepen (artilleristen, mijnwerkers, brandweerlieden etc.). St. Barbara wordt gewoonlijk voorgesteld als een jonge vrouw met kroon en martelpalm en een mogelijk aantal attributen: een zwaard (doodslag), een ciborie (een kelk met deksel voor de hosties R.K.), een pauwenveer (verdienste/onderscheiding), een toren met 3 ramen en een kanon.

Ernst vertelt ook over de belegering van Coevorden en Groningen door de bisschop van Munster “Bommen Berend”, die 350 jaren geleden de aftocht moest blazen. In augustus dit jaar werd dit herleefd met muziek, de belegering, het ontzet en de overwinning. De Koninklijke Militaire Kapel was hierbij aanwezig. Defensie gaf een boodschap aan: Vrede en Veiligheid waren toen niet gratis en dat zijn ze ook nu nog steeds niet! Ukraine is ons voorbeeld, aldus Ernst.

De maaltijd was voortreffelijk (zowel “visch of vleesch”), de gesprekken met de “brothers in arms” waren levendig en zeer amicaal. We hebben natuurlijk gezongen met het Artillerielied en ook nog ter plaatse “opgestegen”. De voorzitter wenste eenieder fijne kerstdagen en een gezond Nieuwjaar 2023. De Nieuwjaarsbijeenkomst is op 18 januari 2023 met onze partners; hoort zegt het voort. Houdt op vuur. Bediening achter!                                                    

Verslag leden vergadering Noord

De voorzitter Chris Malkenhorst geeft iedereen een hartelijk welkom en geeft aan dat de afdeling bestaat uit 30 leden. Dit jaar overleden 2 collega’s en bij de uitvaart werd het bestuur vertegen-woordigd. Dit werd bijzonder op prijs gesteld door de naaste familie. Het bestuur is blij met nieuwe leden bij onze afdeling. Ook dit jaar waren meerdere activiteiten, die door velen werden bijgewoond; inclusief VOA-leden van Oldebroek en Fryslân. De gezamenlijke maaltijden waren goed en het was gezellig bij het napraten. Ook volgend jaar staan weer activiteiten op ons menu; u heeft hiervoor een overzicht gehad. De data volgen t.z.t.

De secretaris Jan Mulder bespreekt op grote lijnen het Jaarverslag 2022, het Jaarprogramma voor 2023, de gezamenlijke bestuursvergaderingen en de aandacht/zorg voor de oudere leden. Geprobeerd wordt om ook hen bij de afdelingsactiviteiten te betrekken. U heeft een kopie ontvangen van de laatste Ledenraad VOA-landelijk. De werkgroep ALV 2024 is begonnen met de inventarisatie en het voeren van de nodige besprekingen. Het is onze eer om een goed programma hiervan te maken. Voorlopig gaan we uit van de mogelijke data 23 of 30 mei 2024. Volgend jaar medio volgt de definitieve datum.

De penningmeester Bert Alberga geeft  de rekening 2022 en de begroting 2023 aan. De leden zijn blij dat er sprake is van een kleine reservepot. Deze kan gebruik worden voor de activiteiten en de aandacht/zorg voor de leden. Het bestuur wordt door de leden unaniem voor de dagelijkse gang van zaken over 2022 en het plan Jaarprogramma 2023 gedechargeerd. De voorzitter geeft aan dat de BBQ na de zomer (ergens in september) zal plaatsvinden bij ons lid Harry en zijn echtgenote Ria Dagelet in Zeegse. De viering van de naamdag van onze schuts-patrones/beschermheilige St. Barbara vindt plaats op vrijdag 1 december 2023; het echte en “waere verhaal” wordt dan besproken door ons lid Paul de Reus. Chris roept iedereen op om aanwezig te zijn met partner bij de Nieuwjaarsbijeenkomst d.d. 18 januari 2023 om 16.30 uur in restaurant Diggels in Westerbork. De uitnodiging volgt binnenkort per e-mail. Hierna volgt de viering St. Barbara, waarbij ons lid Ernst Grote het echte verhaal ons zal kondigen. Hij heeft hiervoor lange tijd gewikt en gewogen (coronaperiode), maar zich dan ook goed kunnen voorbereiden voor de feiten, de ficties en de bespiegelingen. Chris sluit de vergadering om 18.15 uur af.

Login ledengedeelte VOAWEB