VOA OLDEBROEK BIJEENKOMST 1 februari 2024

Bij binnenkomst in de officierscantine straalde het uitnodigend karakter je al tegemoet en na binnenkomst begonnen de uiteenlopende gesprekken direct over een aantal belangrijke onderwerpen zoals ongewenst gedrag vroeger en nu, de aanschaf van een nieuw gehoorapparaat, Oekraïne, Gaza, opvoeding en stressbestendigheid en nog veel meer. Het bestuur kreeg nauwelijks de kans om een rondje aan te bieden.

Stipt om half zes gingen we aan tafel al waar niet helemaal duidelijk was met hoeveel mensen we waren. Iemand wilde het middelen maar tien en een half werd toch maar afgerond naar boven. Dicht bijeen werkte bovendien ook nog sfeer verhogend.

De tafelpresident vond het nodig om te vermelden dat het die dag 71 jaar geleden was dat de watersnoodramp in Nederland had plaatsgehad en dat hij, op zwakke momenten, nog steeds die storm in zijn oren heeft. Om niet al te somber de maaltijd aan te vangen, vertelde hij dat hij in het boek Roosjes uit de Hemeltuin uit 1946 van Gabriël Smit, een gedicht over onze patrones had gelezen dat hij de aanwezigen niet wilde onthouden. Het luidt als volgt:

Al werd gij vloekend ingesloten
En mocht gij niet uw toren uit
Gij waart onwrikbaar, onverdroten
En bleef vol liefde Jezus’ bruid
Maar als ik sterf, Sinte Barbara
Dat ik als gij voor Jezus sta

Zo konden we toch nog blijmoedig de maaltijd aanvangen. De sfeer dreigde even te worden verziekt toen het voetbal ter sprake kwam en de feiten en emoties scherp tegenover elkaar kwamen te staan. Voordat dit tot echte problemen kwam zette Johan zijn gehoorapparaat midden op tafel zodat hij, na toch nog een en ander gehoord te hebben, de zaak kon sussen door het gesprek soepel te wijzigen door de aandacht te vestigen op zijn zelf meegebrachte onderzetter, wel te verstaan voor zijn glas wijn!

Na de hoofdmaaltijd maakte de voorzitter tijd om de zangtraditie in te leiden waarna wij allen uit meer of min volle borst het eerste couplet van ons lijflied zongen. De evaluatie wees uit dat het redelijk was maar nog net niet goed genoeg om het ook in Maastricht onder leiding van een bekende violist annex dirigent te gehore te kunnen brengen.

De bediening bracht niet alleen een voortreffelijke maaltijd ter tafel maar wist de service nog uit te breiden door van ons hele gezelschap een foto te maken. Dit bleek voldoende reden, aldus sommige aanwezigen, om een prijsvraag uit te schrijven. Die is als volgt. “Wie van de aanwezigen staat op de foto die er normaal niet op staat?” Uw inzending kunt u opsturen naar de secretaris. Uit de inzendingen wordt er één uitgetrokken die als gunst tijdens de Algemene Ledenvergadering in maart een rondje mag aanbieden.

Met een dessert dat niet alleen goed smaakte maar ook nog prachtig was samengesteld konden we het diner afsluiten en wederom tevreden huiswaarts keren.

Ook zonder spreker of excursie kwamen de VOA-doelstellingen goed tot hun recht!

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB