VOA OLDEBROEK BIJEENKOMST 2  maart 2023

Na het indribbelen in januari en februari was in de Afdeling Oldebroek op 2 maart een serieuze aangelegenheid aan de orde, namelijk de Algemene Jaarvergadering. Bovendien was het tevoren ook de vraag of de conjunctie van Jupiter en Venus een goed gesternte was om juist op die tijd de ALV te houden, maar statuten zijn nu eenmaal statuten.

Het bestuur nam het zekere voor het onzekere en kwam al zeer vroeg bij elkaar om allereerst in het KEK-gebouw de nodige krachten op te doen om daarna ten stede van Commandant ASK alle ingewikkelde stukken nogmaals de revue te laten passeren en met elkaar te oefenen op het beantwoorden van moeilijke vragen. Uiteindelijk dacht het bestuur voldoende voorbereid te zijn om met een gerust hart de vergadering in te gaan. Voor alle zekerheid had het al besloten om in ieder geval om 17.30 uur aan tafel te gaan. Voorzitter Piet W. uit Dronten opende de vergadering en vroeg een minuut stilte voor de leden, niet alleen van onze afdeling maar van de gehele VOA, die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.

Hierna begon het echte zware werk: de afdelingsleden waren het eens met de opgestelde agenda en na geruime stilte werden het verslag van de vorige ALV en het jaarverslag over 2022 goedgekeurd.

Nog serieuzer werd de sfeer bij het hoofdstuk financiën. Hier werden toch enkele buitengemene vragen gesteld en opmerkingen gemaakt en wel van die relevantie dat de secretaris, tevens lid van de ledenraad met een boodschap naar het hoofdbestuur werd gezonden.

Het lobbyen voor een opvolger van de huidige secretaris, die weliswaar herkiesbaar bleek, had niets opgeleverd zodat de huidige secretaris met algemene stemmen werd herkozen.

De voorzitter lichtte vervolgens de rest van het geplande jaarprogramma toe, hetgeen nog werd aangevuld met de Open Monumentendag op het ASK op 9 september.

Nadat Jan S. uit ’t Harde aankondigde een rondje aan te bieden omdat hij 91 jaar was geworden, dankte de oudste kanonnier, Hans O. uit Vaassen, mede namens alle aanwezigen, het bestuur omdat het ook in 2022 had geprobeerd een en ander in goed banen te leiden. Een langdurig staand ovationeel applaus was de reactie van bijna alle leden.

Zowel het aanbieden van het rondje door Jan als het dankwoord van Hans schiep blijkbaar een band die ook tijdens het voortreffelijk diner met een charmante bediening werd voortgezet, niet gehinderd door Johan B. uit Elburg die gecamoufleerd toch duidelijk wilde overkomen.

De Afdeling Oldebroek kan weer een jaar vooruit.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB