VOA OLDEBROEK BIJEENKOMST 7 april 2022

Omdat onze afdeling na twee jaar weer de behoefte had aan een nieuwjaarsbijeenkomst met partners werd deze gehouden in maart 2022. (zie Nr. 1, 2022) Reden om de afdelingsjaarvergadering te houden op 7 april. Gelukkig kon onze voorzitter Piet W. uit D. aanwezig zijn. Bovendien bood hij, na afloop van het officiële deel, een rondje aan, mede als dank voor alle belangstelling aan en medeleven met zijn zieke partner Anke. Onze ontheemde penningmeester, zonder vaste status in Spanje, moest verstek laten gaan maar had zijn stukken zo grondig en nauwkeurig opgesteld dat dit, evenmin als de verslagen van de secretaris, tot vragen leidden waardoor het bestuur in moeilijkheden zou kunnen komen. Ongetwijfeld reden voor de aanwezigen om de penningmeester te kiezen voor een volgend termijn. Ook werd herkozen Marco H. uit Z., commandant ASK, die er steeds weer voor zorgt dat wij over die faciliteiten kunnen beschikken die we denken nodig te hebben. Helaas moesten we ook enkele leden missen wegens langdurige en ernstige ziekte.

Het bestuur maakte op voorzichtige wijze gewag van de planning voor de rest van het jaar 2022, immers je kunt nooit weten wat in de schoot der toekomst verborgen ligt, hoe bekwaam je ook kunt zijn in het cancelen van activiteiten. Op het einde van de vergadering sprak de oudste kanonnier Hans O. uit V. nog enkele waarderende woorden aan het adres van het bestuur. Zijn woorden werden ondersteund door applaus van de aanwezigen.

Na afloop, aan de bar, hoorde men iemand fluisteren dat onze afdeling niet echt zit te wachten op een nieuwe bestuurscultuur; reden om hierover ook het landsbestuur in te lichten zodat dit mogelijk kan leiden tot een stevig budget voor defensie om herhaling van nu toegegeven fouten te voorkomen.

De bijeenkomst werd tenslotte afgerond met een voortreffelijk diner, ASK waardig!

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB