VOA OLDEBROEK; BIJEENKOMST 7 december 2023

Je kunt een heel jaar uitkijken naar de feestdag van Sinte Barbara en dan toch nog een paar extra dagen moeten wachten. De Afdeling Oldebroek vierde haar naamdag op donderdag 7 december.
Aangezien de heilige Barbara stierf in een geur van heiligheid blijft zo’n geur zeker nog een octaaf hangen en aangezien 7 december nog ruimschoots binnen dat octaaf viel, had onze bijeenkomst toch nog een religieuze rechtsgeldigheid. Onze voorzitter Piet W. heette de aanwezigen welkom met warme woorden waarna hij heel plichtsgetrouw en schematisch leven en dood van onze patrones aanstipte.
Geheel terecht overigens want daarna kreeg Bart R. het woord om ons kond te doen over de laatste gegevens van historisch wetenschappelijk onderzoek over Sinte Barbara. In zijn inleiding gaf spreker al  aan hoogst verbaast te zijn dat er mogelijkerwijze verschillende descripties van historisch verantwoorde bronnen zijn van één leven en dood en dit ook nog verantwoord te kunnen te expliciteren.

Enerzijds is daar uiteraard het overbekende verhaal van Sinte Barbara en haar wrede vader die haar in Nicomedië in het jaar 306 onthoofde, doch en dat was door wetenschappelijk onderzoek van spreker heel opmerkelijk dat er ook een verhaal bestaat over haar dat wordt gesitueerd in het Afrika van de 5de eeuw en wel in de stad Ippona. Daar woonde een oude soldaat Narzale Alippius die de alchemie beoefende. Hij had uiteraard een mooie dochter die Barbara heette en die ook nog zeer slim was. Samen ontdekten zij een explosieve stof waarmee ze de lijken van dode vandalen verbrandden. Toen de stad door de vandalen alsnog werd ingenomen vluchtte Barbara in een klooster. Toen de vandalen ook dit klooster innamen, blies Barbara het klooster op waarbij zij zelf en de vandalen het lootje legden.

In zijn zeer scherpe analyse van deze tweede versie wees spreker er op dat de connectie met onze Barbara wel heel erg voor de hand ligt omdat:
 deze Barbara heel slim was net als onze artilleristen, hetgeen ook werd bevestigd door Johan van B.;

 • zij zich bezig hield met explosies, vuur en gedonder;
 • zij de vijand overwon;
 • zij hoopte te sneven voor God en hemelland;
 • de schrijver van het artillerielied mogelijk is geïnspireerd door deze Barbara.

NB
De Franse tekst van ons artillerielied werd in 1881 door een onbekende dichter vertaald in het Nederlands. In de bibliotheek van het Artilleriemuseum worden nog naspeuringen gedaan naar de bronnen die zowel de Franse schrijver alsook de Nederlands vertaler gebruikt zouden kunnen hebben. Zowel Gerard S. uit Epe, francofiel, alsmede vele andere vrijwilligers zijn naarstig op zoek naar deze bronnen. Johan van B. wist ook nog een bron te vinden in één van de gebouwen van het museum. Deze bron zou zelfs al door Napoleon zijn gebruikt. Doch dit bleek alras op een misverstand te berusten.

Dit alles aanhorende vond Halbo B. het verleden en hij heeft al heel wat verleden, zo boeiend dat de tachtigjarige oorlog ook even moest worden vermeld en wel door het voordragen van het gedicht van Henkes: ’t Geuzenvendel op de thuismars dat u ook op internet kunt lezen.

Aan de mooi gedekte dis waaraan we daarna mochten aanzitten, vroegen enkele weldenkende artilleristen (pleonasme!) zich af of Barbara polyamoureus was omdat zij van zovele beroepen de patrones is, een soort factotum of, familiair gezegd, een duizend dingen doekje om veel problemen weg te poetsen. Maar zij blijkt weer niet de patrones van politici te zijn want zij is immers de patrones van mensen die problemen oplossen.

Voorzitter Piet trad tevens op als procantor en legde uit hoe wij het artillerielied moesten zingen: goed articulerend, in de maat, binnen een ander octaaf dan aan het begin van dit artikel en vooral met donderend geweld. Bij alle coupletten lukte dit behoorlijk goed al werd tussen het zingen uitvoerig gesproken over de tekst van het lied, met name of de tekst, geconcipieerd in 1881, nog wel van deze tijd is. Ook hier zou een commissie van ervaren artilleristen eens een goed voorstel kunnen indienen. Zij zou dan de volgende aspecten moeten meewegen:

 • de nieuwe tekst moet aansluiten bij het gevoel van het huidige tijdsgewricht;
 • de nieuwe tekst moet ‘wokevrij’ zijn;
 • de nieuwe tekst moet lhbt-vriendelijk zijn; zie regel 5 van het 2de couplet, 6de regel van het derde couplet en 3de regel 4de couplet;
 • uitgezocht moet worden of sneven en relatie heeft met snuiven en de Zuidas;
 • duidelijk moet worden of de eerste regel van couplet 3 met drones te maken heeft;
 • de laatste regel van het 4de couplet leidt tot teveel discussie en moet dus duidelijker worden;
 • tevens dient voor ‘haken’ een alternatief te worden gezocht; voor de tegenwoordige veelheid aan verbindingen valt ook te denken aan kantklossen.

De landelijk ALV op 30 mei 2024 zou een leuke aanleiding kunnen zijn om een commissie voor deze eervolle taak samen te stellen. Om ons lied tot een goede einde te brengen, was toestemming vereist van onze OKO (oudste kanonnier Oldebroek) Halbo B. die in zijn toespraak constateerde dat de toestand in de huidige wereld sterk is gewijzigd en dat wij allen onze kop erbij moesten houden en moeten doen wat nodig is en dat was: “Opstijgen!”

Na een afrondende stilte werd de brigade van Norman uitgenodigd om een langdurig ovationeel applaus in ontvangst te nemen voor: de mooi gedekte tafel en een meer dan voortreffelijk diner op bijzonder charmante wijze geserveerd.

Barbara moet van goeden huize komen om deze avond nog te kunnen overtreffen.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB