Waterstofevenement H2 in Groningen; Afdeling Noord

Op donderdag 4 april bracht een 13-tal leden van de VOA Noord (waarbij we en passant ook even de Friese leden inlijven) om 15:00 uur een bezoek aan het Stork Solution Center Groningen. Het bezoek was mogelijk gemaakt door een van de vele contacten van de voorzitter, Chris Malkenhorst. Gastheren waren de heren Willem Hazenberg/Stork, en Roeland Hogt/Noorderpoort college. Deze bijzondere excursie was eind vorig jaar gepland, maar kon toen  niet doorgaan. De korte voorbereiding heeft nu helaas geleid tot minder leden. Minder kwantiteit van leden, maar het programma was subliem. 

De inleiding van de heer Hazenberg bestond uit een korte uitleg over de eigenschappen, voordelen en uitdagingen van waterstof en het gebruik ervan als alternatief voor andere vormen van energie. Duidelijk kwam uit de inleiding naar voren dat de wereld met het gebruik van waterstof weliswaar al forse stappen heeft gezet, maar dat we in vergelijk met de andere energiebronnen nog behoorlijk in het T-Ford-stadium verkeren. Maar het gaat allemaal erg hard en waterstof zal zeker een vertrouwd middel worden.

De totale bijdrage van het Nationaal Programma Groningen is € 3.000.000, -. Een van de doelstellingen is om Groningen tot een internationaal kennis- centrum op het gebied van waterstofenergie te maken en ook een alternatief te bieden voor de vele technici die door de veranderende positie van de NAM en Gasunie elders emplooi te vinden. Dat een van de aanwezige VOA-leden vond dat het fonds in geen verhouding staat met hetgeen in Brabant geboden wordt aan een bedrijf dat dreigt naar Frankrijk te vertrekken. Gelukkig was niemand van de aanwezigen een activistisch lid van de Groninger Bodem Beweging, want er had vast een fraaie discussie kunnen ontstaan (maar dat terzijde). Het Consortium bestaat uit Rijksuniversiteit Groningen en meerdere uit ROC’s en Hanzehogeschool Groningen. De co-financiers zijn grote bedrijven en overheden.   

Gewenste resultaten: 

  • Een forse impuls voor het regionale onderwijs om gehoor te geven aan de opkomende kennisvraag voor banen in de duurzame energiesector en de waterstofeconomie in het bijzonder, alsmede verder profilering van Groningen als waterstofregio;  
  • Meer aandacht voor de energietransitie en waterstof in de gehele Groningse onderwijsketen (po, vo, mbo, hbo, wo en post-initieel), door uitbouw en aanpassing van het curriculum, en het bieden van leertrajecten met het bedrijfsleven en andere stakeholders;  
  • Het opleiden van ruim 1.000 deskundigen in de komende 5 jaar, om de ontwikkeling van de waterstofeconomie te realiseren, waarvan ca. een-derde via bijscholing;  
  • Om- en bijscholing van ca. 325 bestaande energie-experts en hun opleiders, mede als eerste bijdrage om het banenverlies door afbouw van de gaswinning in Groningen op te vangen;  
  • Het faciliteren van tenminste 100 waterstof gerelateerde stageplekken voor mbo-studenten, 50 traineeships voor hbo-studenten bij de deelnemende bedrijven en organisaties, alsmede 125 studenten werk- zaam in de Innovatie  Werkplaats op Energy Transition Center;  
  • Versterkte samenwerking tussen de Groningse opleidingen en het bedrijfsleven om tot een meer vraaggestuurd kennisaanbod te komen en de waterstofinvesteringen, toepassingen en acceptatie in Groningen kracht bij te zetten; uitmondend in een “leergemeenschap”;  
  • Uitbouw van praktische onderzoeks- en trainingsactiviteiten (mbo, hbo, wo en post-initieel) om regionale investeringen te voorzien van benodigde kennis;  
  • Direct werkgelegenheid voor ca. 30 fte over de programmaperiode (met daarnaast nog multipliereffecten) voor de activiteiten die uit het programma voortvloeien;  
  • Een intelligente kennisdatabase voor waterstof die breed inzetbaar is, de doorlopende leerlijn ondersteunt en bijdraagt aan de onderzoeks-activiteiten en investeringsplannen;  
  • Ongeveer 40 publieksactiviteiten en 15 netwerkactiviteiten om de betrokkenheid bij en het draagvlak voor waterstof in de regio te vergroten.

De heer Hogt had een goed overzicht en een duidelijk plaatje over de mogelijke technologie bij de ontwikkeling van Waterstof/H2. Daarnaast gaf hij een bredere uitleg over de wijze waarop het onderwijs op de diverse niveaus probeert de ingeschatte enorme behoefte aan technici te gaan vullen. Dit gebeurt in een intensieve samenwerking met diverse instanties en scholen in geheel Nederland.

Had onze voorzitter nog het idee dat hij een aantal aanwezigen kon interesseren voor de aanschaf van een op waterstof rijdende Japanner, de klok tikte onverbeterlijk door. De receptioniste maakte om 17:20 uur een einde aan deze lezing over een technologie die ons vast en zeker nog vele milieuvriendelijke kansen gaat geven. De auto van Chris moet dus maar op enig ander moment nader bekeken worden!

De dag werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd in “Eten&CO”, een paar deuren verder op. Afsluitend: een bijzondere excursie met een goede sfeervolle bijeenkomst van onze leden.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB