Bart Rosengarten benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Tijdens zijn laatste Algemene Ledenvergadering als voorzitter van onze vereniging heeft de Commissaris van de Koning van de provincie Overijssel Bart Rosengarten benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn werkzaamheden als officier bij de Koninklijke Landmacht en zijn talloze vrijwilligers functies binnen ons Wapen. Naast de leden die de ALV bijwoonden waren tal van gasten en familieleden van Bart aanwezig. Onder de aanwezigen waren verder Plv Commandant Landstrijdkrachten en tevens oud-wapenoudste Genmaj Rob Jeulink en onze wapenoudste en tevens vice voorzitter van de VOA Genmaj Wilfred Rietdijk. Hieronder vindt u de integrale tekst uitgesproken door de CvK dhr Andries Heidema.

Beste mensen, mijnheer Rosengarten,

U wordt alom gerespecteerd en gewaardeerd. Zowel in uw werk bij Defensie als daarna in uw vrijwillige aan Defensie gerelateerde werkzaamheden. Kenmerkend is dat u weloverwogen opereert vanuit de inhoud, met oog voor mens en maatschappij. U slaat een brug tussen krijgsmacht en samenleving. En hoe belangrijk dat is, zien we nu in de praktijk. Zowel in uw werk als daarbuiten verbindt en inspireert u mensen. Ook in complexe situaties weet u draagvlak te creëren, koers te houden en resultaat te boeken.

Carrière Defensie U kunt terugzien op een zeer succesvolle carrière bij Defensie, waarin u op een overtuigende en gewetensvolle manier leiding gaf aan militaire eenheden en stafafdelingen binnen de artillerie en de defensieorganisatie. In uw werk kon u van hoog tot laag rekenen op respect, waardering en vertrouwen. Daarbij wil ik graag twee bijzondere wapenfeiten expliciet benoemen.

Missie SFOR Als chef Landoperations Stabilisation Force (SFOR) in het voormalig Joegoslavië was u de juiste man op de juiste plaats. U moest ervoor zorgen dat de situatie stabiliseerde, zodat Bosnische Moslims, Kroaten en Serviërs met elkaar verder konden na de oorlog. Een uiterst complexe en precaire missie waarbij zo’n 28.000 militairen betrokken waren.

Herstructurering Koninklijke Landmacht Met dank aan uw gezaghebbende en succesvolle optreden werd u direct daarna aangewezen als Projectofficier Herstructurering Koninklijke Landmacht. Met de opdracht de op één na grootste (politieke) bezuinigingsopgave binnen de landmacht te leiden en te realiseren (2004-2007). Ook hier toonde u zich een bruggenbouwende crisismanager die in zeer korte tijd een zeer complexe omgeving in kaart wist te brengen, wat uiteindelijk resulteerde in een gedragen oplossing. Zo’n 20.000 functies werden tegen het licht gehouden. Het ging daarbij niet alleen om parate eenheden, maar ook om opleidingscentra, staven, logistieke en ondersteunende eenheden en organisaties. Intussen is door de actuele ontwikkelingen het politieke inzicht veranderd en het tij gekeerd en moet Defensie weer op sterkte komen. Het kan haast niet anders, dan dat dit bij u een dubbel gevoel oproept. 

Klachtencommissie Gezondheidszorg Landmacht Na u FLO werd u in 2008 voorzitter van de Klachtencommissie Gezondheidszorg Landmacht, die u met succes nieuw leven inblies. Vervolgens werd u voorzitter van een nieuwe centrale medische klachtencommissie voor de hele defensieorganisatie. U wist een professionele organisatie tot stand te brengen waar de menselijke maat leidend werd en onafhankelijkheid en het belang van de klager voorop stonden. U zorgde voor verbetering van de opleiding en positionering van klachtenfunctionarissen, stroomlijnde processen en maakte ze transparant. U zette de taak en het belang van de klachtencommissie op de agenda en in de spotlights. Dat komt niet alleen de klachtenbehandeling ten goede, maar ook de mentale en fysieke gezondheid van militairen.

Vereniging Officieren Artillerie (VOA) Als Voorzitter Vereniging Officieren Artillerie (VOA) bent u ook al 13 jaar het boegbeeld van deze ‘band of brothers’, waar het draait om onderlinge verbinding en vakmanschap. Met vernieuwende initiatieven lukt het u aspirant officieren te interesseren en de vereniging te verjongen. Bovendien verruimt u de korpsgeest door officieren van andere wapen- en dienstvakken aan te trekken en daarbij ook naar het buitenland te kijken. Door dit alles kreeg de vereniging een geweldige impuls en weer perspectief. Aan het voorzitterschap van de VOA is het lidmaatschap Wapentraditieraad Artillerie verbonden. Ook daar bent u een kartrekker als het gaat over het bedenken en beleidsmatig uitwerken van nieuwe ideeën.

VOA verenigingsorgaan Sinte Barbara groeide onder uw leiding uit tot hét spraakmakende magazine voor vuursteun en luchtverdediging in Nederland. Met de oprichting van stichting Artillery Business Club legde u de verbinding met het bedrijfsleven en een financieel fundament onder het magazine. Uw redactionele bijdragen blinken uit in militair-politiek-strategisch inzicht en sociaal-maatschappelijk engagement.

Cultuurhistorisch erfgoed artillerie U, mijnheer Rosengarten, draagt het cultuur-historisch erfgoed van de artillerie, het oudste korps van de Koninklijke Landmacht (1677), een warm hart toe. Als voorzitter van het Nederlands Artillerie Museum maakt u zich al ruim 10 jaar sterk voor het behoud van dit erfgoed. Door u in te zetten voor educatie, interactie en beleving wat het museum zo’n 10.000 bezoekers per jaar oplevert. U gaf het museum nieuw elan, investeerde in fondswerving en de restauratie van de vier 19e eeuwse paviljoens en zorgde voor professionalisering van de organisatie, zonder de sociale functie uit het oog te verliezen.

Uw sociaal-maatschappelijke betrokkenheid blijkt uit de oprichting van de stichting Veteranenhuis Artillerie ’t Harde waarvan u ook voorzitter bent. Het huis voorziet in een grote behoefte aan steun en kameraadschappelijke verbinding.

Onderscheiding

Mijnheer Rosengarten, ik rond af. Voor al uw vrijwillige intensieve, innovatieve en landelijk betekenisvolle verdiensten – tegen de achtergrond van uw onderscheidende carrière bij Defensie – mag ik u vandaag de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau uitreiken.

Van harte gefeliciteerd!

Login ledengedeelte VOAWEB