Basic Centaur 2021

Het afgelopen halfjaar heeft in het teken gestaan van de oprichting en formatie van de Delta Batterij. De oprichting werd gerealiseerd tijdens het oprichtingsappel op 30 april 2021. Het letterlijke startschot van deze dag was ook het beginpunt voor de batterij om vorm te geven aan de oprichting van een nieuwe eenheid. Om dit te bewerkstelligen zijn twee doelstellingen geformuleerd. Enerzijds was dit het leggen van de basis en anderzijds was dit het creëren van een eenheid. Het creëren van die eenheid is de uitdaging waar in dit artikel op wordt ingezoomd.

Mentale component

Om militair vermogen te creëren moeten aan een aantal componenten voldaan worde. Dit bestaat uit de conceptuele component (procedures & grondbeginselen), de fysieke component (personeel & materieel) en de mentale component (motivatie, effectief leiderschap & verantwoord organiseren van inzet van personeel en materieel). Deze laatste component kan op batterij niveau vrijer ingekleed worden om een gewenst effect te bereiken.

Het invullen van de mentale component was een van de uitdagingen om mee aan het werk te gaan na de oprichting van de Delta Batterij. Het afgelopen halfjaar heeft, onder andere, in het teken gestaan van de geleidelijke binnenkomst van personeelsleden naar de batterij. Een gedeelte hiervan kwam nieuw binnen uit de opleidingen, een ander gedeelte kwam binnen van andere eenheden buiten de Vuursteun en de laatste categorie betrof personeelsleden die werden geleverd door andere batterijen binnen 41 Afdeling Artillerie. De combinatie van deze drie groepen mensen binnen eenzelfde batterij leverde een bonte verzameling aan personeel op waarmee de doelstelling was om ze om te smeden tot één eenheid. Een manier om dit te doen is het ‘snelkookpan effect’. Om hier invulling aan te geven is de batterij een week op oefening geweest waarbij de hoofddoelstelling was om te werken aan de mentale component, namelijk het creëren van de eenheid.

Het creëren van eenheid gebeurt voor een groot gedeelte ook door het hebben van een gezamenlijke identiteit. Deze gezamenlijke identiteit is nodig zodat men het gevoel heeft onderdeel te zijn van een groter geheel. Dit zorgt er uiteindelijk weer voor dat de eigen identiteit versterkt wordt. De concrete manifestatie van een eigen identiteit is het hebben van een logo. Het logo van de Delta batterij is de centaur, maar daarover later meer.

In de voetsporen van het Korps

De oefening ‘Basic Centaur’ zoals die al snel genoemd werd stond in het teken van een verplaatsing tussen Wijk aan Zee en Bergen aan Zee. Het was niet helemaal toevallig dat dit juist het gebied is geweest waar door onze voorvaderen heftig is gevochten tijdens de Slag bij Bergen in de tweede helft van 1799. Waarom de term ‘voorvaderen’? De Delta Batterij is bij de oprichting aangewezen om toe te treden tot het Korps Rijdende Artillerie (KRA). Daarom wordt door de batterij met trots de Kwartiermuts gedragen. De Korpsgeest van het KRA stond daarom ook centraal tijdens deze oefening en meerdere elementen waren erop ingericht om de eenheid hiervan bewust te maken.


Het begin van de oefening stond in het teken van een lange verplaatsing bij nacht tussen Wijk aan Zee en Egmond aan Zee door het Noord Hollands Duinreservaat bij nacht. Een prachtige mars over kleine paadjes, steile duinen en prachtige natuur. Deze natuur openbaarde zich af en toe door een Schotse Hooglander die het zichzelf comfortabel had gemaakt midden op het pad waar de verplaatsing juist langs liep. Tijdens de tocht bleek er ook nagedacht te zijn over een samenwerking tussen de boswachters en Defensie, waarbij de batterij, onbewust, stropers naspeelden die de boswachters juist weer moesten onderkennen. Zonder dat eenieder zich daarvan bewust was is er bijgedragen aan interdepartementale samenwerking binnen de overheid. Een mooie kans die tot positieve reacties heeft geleid vanuit de boswachters. De rust locatie aan het einde van de verplaatsing bleek een toepasselijke camping te zijn met overblijfselen vanuit de Tweede Wereldoorlog zijnde een anti-tank hindernis. Op deze locatie is er een dag rust gehouden en aandacht geweest voor de personele kant van het militair vermogen; de inzetbaarheid van de mensen.

Na voldoende rust te hebben gehad stond de volgende dag in het teken van een fysiek programma op het strand bij Egmond aan Zee. Deze werd afgetrapt door traditie adviseur en grondlegger van het logo van de Dbt Lkol b.d. Marius van Pelt, waarbij werd gesproken over de wapenfeiten die zich twee honderd jaar eerder hadden plaatsgevonden. Aansluitend werd er een 25-ponder naar het strand gebracht waar meerdere opdrachten mee werden gedaan. Denk hierbij aan een wedstrijd over 100 meter, het zo snel mogelijk in stelling brengen en een wedstrijd ‘de 25-ponder de duin op duwen’. De dag sloot af met een slopende tocht van 5 kilometer om de 25-ponder van Egmond aan Zee naar Bergen aan Zee te trekken. Gezien dit een kanon is van bijna twee duizend kilo koste dit de nodige moeite, maar dit werd beloond door de Kolonel van het Korps die bij aankomst, in het maanlicht, eenieder toesprak over de Korpsgeest van het KRA.

De avond werd doorgebracht op een scouting locatie bij een mooi kampvuur om de ervaring door te spreken. De volgende dag stond in het teken van een ‘werken op hoogte’ programma op de klimtoren van Ermelo. Dat dit heeft bijgedragen aan de mentale component van sommigen zal misschien weinig verbazen door activiteiten als de evenwichtsbalk op 20m hoogte of de snoekduik naar een touw 15m boven de grond. Die avond is de week afgesloten met een BBQ op de kazerne waar er al snel stoere verhalen werden verteld over alles wat er mee was gemaakt, maar waar ook werd gedeeld dat de oefening heeft bijgedragen aan bewustwording van de geschiedenis van het Korps, alsmede het dichter toenaderen tot elkaar binnen onze eigen eenheid.

Toetreden tot de batterij

Gedurende de laatste avond van de oefening werd ook duidelijk dat daadwerkelijk eenieder toegetreden had tot de Delta batterij. Iedereen mocht zich namelijk met trots centaur noemen. De uit de Griekse mythologie afkomstige centaur laat de verbinding zien tussen het KRA en de huidige tijd. De centaur combineert paard en mens wat symbool staat voor de rijdende artillerie en de mens.

Maar daarnaast laat de centaur van de Delta batterij ook meer zien. Zo laat het schild zien dat de de batterij een gepantserde eenheid is. En symboliseert het schild ook dat we samen ons belangrijkste goed moeten beschermen, namelijk het de mens. Een ander element is de speer. Deze speer laat de lange dracht van het wapen zien.

Opdracht gehaald?

Na deze week kan er zeker geconcludeerd worden dat het heeft bijgedragen aan de mentale component van onze batterij. Het is een fundament voor het creëren van de eenheid wat als doelstelling staat voor de komend periode. Voor de toekomst gaat de uitdaging liggen in het meekrijgen van nieuw personeel in deze ingeslagen weg en bewust te blijven sturen op de mentale component.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB