Beëdiging militairen op het Korpsplein van de LbO

Met beperkt militair ceremonieel werden op donderdag 20 augustus jl. 26 militairen beëdigd, inclusief 5 militairen die behoren tot de Militair Juridische Dienst (MJD). Dit gebeurde onder auspiciën van kolonel P.G.F. (Paul) Hoefsloot, Commandant Korps Veldartillerie (KVA) en luitenant-kolonel R.L. (Rob) ten Horn, Commandant Korps Rijdende Artillerie (KRA), op het Korpsplein van de Legerplaats bij Oldebroek (LbO).

Vanwege alle COVID-19 maatregelen was gekozen voor een kleinschalige, veilige ceremonie waarbij het accent lag bij de beëdigde militair en zijn/haar relatie(s). Naast de persoonlijke gasten waren er slechts twee hoogwaardigheidsbekleders aanwezig, in de ochtend was dat de burgemeester van Elburg de heer Rozendaal en in de middag de locoburgemeester van Oldebroek mevrouw Vos-Van de Weg. Zij vertegenwoordigden de zes burgemeesters van de omliggende gemeenten.

Om de opgelegde richtlijnen goed na te leven was besloten om de beëdiging gesplitst te laten plaatsvinden. Daarom was ook besloten om deze keer geen extra gasten uit te nodigen. De beëdiging van het KRA en de MJD militairen vond in de ochtend plaats en de beëdiging van de militairen geplaatst bij het KVA was aansluitend in de middag.

Officieren, onderofficieren, korporaals, kanonniers en rijders ingedeeld bij de Artillerie worden gezamenlijk beëdigd bij het Korps waarbij zij zijn ingedeeld. Het is een belangrijk ijkpunt in de loopbaan van de militair. De plechtigheid is tevens een mooi moment om de genodigden formeel en informeel kennis te laten maken met de krijgsmacht.

Tijdens de beëdiging legt de militair de eed of belofte af op het vaandel dan wel de standaard van het desbetreffende regiment of korps. De plechtigheid vindt plaats bij het onderdeel (korps of regiment) waar de militair administratief bij ingedeeld is. De korpscommandant treedt hierbij op als

Beëdigingsautoriteit. De militair spreekt daarin uit dat hij of zij trouw belooft aan de Koning, gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de Krijgstucht.

Wat de militair in feite uitspreekt is dat hij of zij zich in dienst stelt van zijn land, zelfs onder de moeilijkste omstandigheden, dat hij zich zal houden aan de spelregels die wij met elkaar hebben afgesproken en dat hij die ook zal verdedigen. Bovenal belooft hij echter, dat zijn kameraden onder alle omstandigheden op hem kunnen rekenen.

Het militaire beroep is veel meer dan een baan, het is een roeping en degenen die moedig genoeg zijn om die roeping te volgen verdienen meer dan ons respect.

Het geheel werd muzikaal opgeluisterd door een optreden van de Fanfare “Bereden Wapens”.

Na afloop van de ceremonie was er op gepaste wijze gelegenheid om na te praten en de militairen te feliciteren.

Allen kijken terug op een twee zeer geslaagde ceremonies.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB