Contributie VOA-lidmaatschap 2021

2021

De contributie blijft onveranderd € 25 voor leden, begunstigers en donateurs die via de automatische incasso betalen.

Voor leden, begunstigers en donateurs die niet via automatische incasso betalen, is het lidmaatschapsgeld €27 als zij voor het eind van dit jaar hun contributie voor 2021 overmaken op rekeningnummer NL 58 INGB 0000 0023 71 t.n.v. Vereniging Officieren Artillerie en onder vermelding 2021. Betalen zij niet voor het eind van dit jaar, dan zal € 35 in rekening worden gebracht vanwege de grote extra werklast die dat met zich meebrengt. Ik verzoek u dringend tijdig te betalen.

Als een automatische incasso is gestorneerd, wordt eveneens € 35 in rekening gebracht om de contributie alsnog te innen, aangezien automatische incasso dan niet meer mogelijk is.

De inning van de contributie voor het jaar 2021 via automatische incasso zal plaatsvinden in de maanden januari voor de leden van de namen beginnen met de letters L tot en met Z en in februari voor leden van wie de namen beginnen met de letters A tot en met K. Zorg dat u voldoende saldo op uw rekening heeft staan.

2019 en 2020

24 leden hebben hun contributie voor 2019 nog niet betaald, ook niet na aanschrijving, 80 leden moeten hun contributie 2020 nog betalen. Ik verzoek deze leden het verschuldigde bedrag voor deze jaren over te maken op rekeningnummer NL 58 INGB 0000 0023 71 t.n.v. Vereniging Officieren Artillerie, onder vermelding van het jaar. Doen zij dit voor het eind van dit jaar, betalen zij € 27 voor elk jaar achterstallige contributie in plaats van € 35.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB