CONVOCATIE OPROEP VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING VOA 2023

Op grond van het bepaalde in artikel 20 t/m 23 van de statuten van onze vereniging, roep ik namens het bestuur, het erelid, de leden, donateurs en begunstigers op tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering die zal worden gehouden op 10 mei 2023 op Bronbeek in Arnhem.

De overige delen van het dagprogramma worden verzorgd door de leden van de Afdeling Gelderland.
Tenue de ville / DT

DAGPROGRAMMA

 • 13.30 uur Inloop, registratie en bijpraten Kumpulan
 • 14.15 uur Welkom door de voorzitter Afd Gelderland en
 • de burgemeester van Arnhem.
 • 14.45 uur ALV
 • 15.45 uur Middagprogramma
 • 17.00 uur Aperitief
 • 18.00 uur Diner
 • 21.00 uur Einde

Agenda van de ALV

 • 1. Opening
 • 2. Mededelingen van de voorzitter
 • 3. Vaststelling van de notulen van de 75ste ALV
  gehouden op 19 mei 2022.
 • 4. Gevoerde beleid over het verenigingsjaar 2022:
 • a. Jaarverslag van de secretaris;
 • b. Jaarverslag van de penningmeester, de jaarrekening 2022 en de begroting 2023;
 • c. Verslag van de kascommissie 2022;
 • d. Dechargeverlening aan de leden van het bestuur voor
  het gevoerde beleid.
 • 5. Benoeming van drie leden en het reservelid van de
 • kascommissie 2023.
 • 6. Verenigingstijdschrift Sinte Barbara en voaweb.nl.
 • 7. (Her) benoemingen.
 • 8. Vaststellen afdeling voor de organisatie van de ALV
 • 2024 (Noord en Fryslân) en 2025 (Rotterdam).
 • 9. Rondvraag.
 • 10. Sluiting.

De oproep met agenda, de notulen van de ALV 2022, de jaarverslagen, de balans per 31 december 2022, de staat van lasten en baten 2022 zijn uiterlijk vanaf 1 april, na te hebben ingelogd, in te zien op / te downloaden / af te drukken van de website www.voaweb.nl. Bij eventuele problemen kunt zich wenden tot de webmaster. Voor hen die niet beschikken over internet zijn de vergaderstukken op te vragen bij de secretaris. Er is voldoende parkeergelegenheid. Met het OV bent u met bus 1 in een kwartier vanaf Arnhem CS bij halte Bronbeek. Indien u in het bezit bent van een museumjaarkaart verzoeken we u deze mee te nemen.

U kunt zich tot uiterlijk 21 april opgeven door u digitaal aan te melden via www.voaweb.nl of, alleen wanneer u niet over internet beschikt, telefonisch bij de secretaris (tel. 06-27118080) én de deelnamekosten over te maken op: IBAN: NL 37 INGB 0008 1000 18 t.n.v Vereniging Officieren Artillerie, o.v.v. ALV 2023.

1. ALV en middagprogramma: gratis met uitzondering

van eventuele extra consumpties.

2. ALV middagprogramma, aperitief en diner: €20,00

Het bestuur hoopt velen van u bij deze vergadering te mogen begroeten.

Oldebroek, december 2022

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB