Uitreiking VOA-legpenning aan Rob Peters
Uitreiking VOA-legpenning aan Rob Peters

De Sinte Barbara in de laatste 25 jaar

 

 

Het Verenigingsblad Sinte Barbara

In de afgelopen 25 jaar, van 1998 t/m 2023, is er veel veranderd in het format, de opmaak en de inhoud van de Sinte Barbara (SB). Drie achtereenvolgende redacties hebben gedurende deze periode hun medewerking daaraan verleend.

Redactie 1

Uitreiking VOA-legpenning aan Piet Antonissen op de ALV in mei 2009

Piet Antonissen (P.J. Ing Res Lkol bd) zwaaide als eindredacteur de scepter van 1998 tot 2009. De redactie bestond uit Giel Massy (Res Kap bd), Rob Peters (Res lkol bd) en Jan Venekamp (Maj bd). Werd de Sinte Barbara in 1998 nog in A5 format en op mat papier gedrukt en uitgegeven, in maart 2000 veranderde dit van A5 naar A4 formaat en op glad papier met af en toe een paar pagina’s in kleur. De opmaak en het drukken werd verzorgd door Compact Drukwerken BV, eerst in Maastricht en later in België.

De inhoud had een vaste structuur en duidelijk stramien. De rubrieken waren: Colofon, Foto van een van de leden van het Koninklijk Huis, Van de Redactie, Verenigingsnieuws met o.a. Van de Voorzitter en de In Memoriams, Nieuws van het Wapen, Tactiek en Techniek, Geschiedenis en Traditie, Nederlands Artilleriemuseum, Reünie Orkest ATK en de nodige aandacht voor het Nieuws uit de Afdelingen. Tevens werd er in de diverse uitgaves ruim aandacht besteedt aan de Algemene Leden Vergaderingen (ALV) van de VOA en werden alle vergaderstukken compleet opgenomen in de Sinte Barbara’s.

Deze redactie 1 beëindigde in haar geheel haar werkzaamheden op de ALV van mei 2009 en hen werd de VOA legpenning uitgereikt.

 

Sinte Barbara in de nieuwe “Look and Feel” in 2011

Redactie 2

Deze werd vanaf mei 2009 ad hoc gevormd door Peter Fröling, C-Vustco (kol bd), Henk van Rijssen (Lkol bd) en o.a. Bert Haasjes (Res Lkol bd) en nog steeds Jan Venekamp (Maj bd). Peter Fröling in de rol van eindredacteur. Later werden er, afhankelijk van de inhoud, verschillende (gelegenheids)redacteuren aan toegevoegd.

Aanvankelijk werd de Sinte Barbara met de bestaande opzet en inhoud voortgezet, maar in 2011 veranderde het format en inhoud ingrijpend. De voornaamste reden daarvoor was om jongeren en actief-dienenden meer te bereiken en te betrekken met een meer (vak)inhoudelijke inhoud De betrokkenheid van de C-OTCVust was hierbij belangrijk o.a. om deze vak-inhoudelijkheid zeker te stellen. Daarom werkte Peter Fröling eerst als eindredacteur en later zijn opvolger Stephan Kooijman als hoofdredacteur. Bij het aantreden van Stephan Kooijman (2012) als C-OTCVust werd in onderling overleg afgesproken dat Stephan als C-OTCVust hoofdredacteur zou worden, dus het gezicht naar buiten, lange termijn planning en sturen op hoofdlijnen. Henk van Rijssen zou dan als eindredacteur optreden, eigenlijk de werkbij nl. door het verzamelen en redigeren van alle binnengekomen bijdrages en dus de eindredactie. Bij het aantreden (jan 2013) van Teun Baartman als C-Vustco (nieuwe organisatie) werd er een redactieteam met jonge officieren van het Vustco opgetuigd, die allemaal vakinhoudelijke bijdrages verzorgden. Bij volgende commandanten C-OTCVust/Vustco, Rob Jeulink (genm bd) en Marc van Ockenburg (Bgen), werd deze werkwijze eigenlijk gecontinueerd. Uitvloeisel daarvan waren de driemaandelijkse redactievergaderingen op het bureau van C-Vustco.

Derde doelstelling

Er diende dus een ingrijpende verandering qua inhoud en diepgang plaats te vinden. Dit liep ook synchroon met het invoeren van een derde doelstelling voor de VOA.

De doelstelling van de VOA was: De VOA stelt zich volgens haar statuten ten doel, (1) het bevorderen van een hechte kameraadschap onder de officieren van het Wapen der Artillerie, alsmede (2)van een zinvolle handhaving van de tradities van dat Wapen.

Sinte Barbara op A4 formaat

De nieuwe doelstelling van de VOA werd: De VOA stelt zich volgens haar statuten ten doel, (1) het bevorderen van een hechte kameraadschap onder officieren van het Wapen der Artillerie van de Nederlandse Krijgsmacht, (2) het verlenen van een bijdrage aan het bevorderen van het vakmanschap van officieren van dit Wapen en van andere officieren die betrokken zijn bij het verlenen van vuursteun of bij luchtverdediging, alles in de ruimste zin, (3) het verlenen van een bijdrage aan het bevorderen van een zinvolle handhaving van de tradities van het Wapen der Artillerie. In 2011 werd deze derde doelstelling ook verankerd in het huishoudelijk reglement.

 

Nieuwe “Look and Feel”

Daarnaast werd ook overgegaan naar een andere opmaakstudio en drukker. De Sinte Barbara werd nu opgemaakt als ‘glossy magazine’ in ‘Full Colour’ en onderging een ingrijpende aanpassing in stijl (Look and Feel). Deze nieuwe “Look and Feel” werd geïntroduceerd op het toen voor de eerste maal georganiseerde artilleriesymposium op de artillerie jaardag, 11 januari 2011, en toegelicht door Henk van Rijssen (eindredacteur) en Jojo Mulder (firma Greenpaper). Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan de toenmalige Wapen Oudste Artillerie, Lgen Ton van Loon.

Sinte Barbara op A5 formaat

Overgang van 6 naar 4 nummers per jaar

Een van de meest ingrijpende veranderingen in de Sinte Barbara was eigenlijk niet de nieuwe opmaak en inhoud, maar met name de reductie van zes verschijningen per jaar (tweemaandelijks) naar vier uitgaven per jaar (kwartaalnummer).

In eerste instantie bleef de structuur eigenlijk hetzelfde, al werd de inhoud ingrijpend aangepast. Het ging met name om een verdieping van de rubrieken: Nieuws van het Wapen en Tactiek en Techniek. Dit had ook te maken met de oprukkende digitalisering en het beschikbaar maken van een VOA-website (zie verderop). Zo werden o.a. de verslagen van de Algemene Leden Vergadering digitaal beschikbaar gemaakt en niet meer in de Sinte Barbara opgenomen. Wel werden er nog een jaarlijkse impressie met woord en fotoverslag van de ALV opgenomen. Af en toe werden er impressies van de Ledenraadsvergaderingen opgenomen. De rubriek Nieuws uit de Afdelingen bleef bestaan, maar soms wel een klein beetje ingekort. Hetzelfde gold de In Memoriam.

Oprichting VOA website

Aanbieding 1e exemplaar Sinte Barbara nieuwe stijl aan de Wapenoudste toenmalig Lgen Ton van Loon op het artilleriesymposium tijdens de Jaardag 2011

In 2009 werd een eigen website voor de VOA gecreëerd met o.a. de volgende tekst:
“ Sinds mei 2009 was de website van de VOA online en bereikbaar onder http//www.-verenigingofficierenartillerie.nl. De website wordt voor een deel gevuld door het bestuur en de administrateur. De website biedt echter ook de mogelijkheid aan de Afdelingen om hun `homepage’ te vullen met eigen, recente informatie. Te denken valt hierbij aan een uitgebreidere beschrijving van het (jaar)programma, maar ook uitgebreide(re) verslagen en foto’s, die niet in Sinte Barbara zijn gepubliceerd. Verder kunnen er interessante links met andere websites (o.a. buitenlandse vaktijdschriften) worden opgenomen.”

Deze website is inmiddels weer vervangen door een nieuwe website; www.voaweb.nl. Voordeel van deze website is dat deze een gesloten deel heeft, dat alleen toegankelijk is voor VOA-leden. Hier kunnen dan documenten zoals vergaderstukken t.b.v. de Algemene Ledenvergadering worden opgenomen (en nagelezen). Tenslotte het grote voordeel dat de Sinte Barbara daar nu ook digitaal (na) te lezen is.

 

Kosten en Financiering

In deze periode werden de SB betaald uit de middelen van de VOA met ondersteuning van de verschillende adverteerders. De wijziging van A5 naar A4 en naar een geheel nieuwe opmaak en inhoud bracht natuurlijk extra kosten met zich mee. Met het inschakelen van de firma Greenpaper werd getracht de Sinte Barbara geheel uit advertentie-inkomsten te financieren, in combinatie met de te organiseren artillerie symposia enz. Dit functioneerde in het begin (vanaf 2012) goed, maar uiteindelijk ook door de grote bezuinigingen op Defensie (en dus geen nieuwe bestedingen) werd het weinig aantrekkelijk om te adverteren en liepen de kosten in 2018 voor de VOA weer op. De oplossing die hiervoor gevonden werd, was de oprichting van de ABC (Artillery Business Club) o.l.v. Kelvin de Richemont (Lkol bd). Hierbij werd weer nauw overleg gepleegd met defensie gerelateerde bedrijven en resulteerde erin dat vanaf 2019 de bijdrages van de adverteerders / sponsoren zodanig waren dat de Sinte Barbara bijna volledig weer bekostigd kan worden. Tenslotte is na de inval Van Rusland in de Oekraïne (2022) het belang van een goed uitgeruste Nederlandse Krijgsmacht weer hoog op de agenda gekomen en biedt dus goede mogelijkheden voor deze defensie bedrijven.

AVG

Ook de invoering van wetgeving in 2018 in de vorm van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de controle door de Autoriteit Persoonsgegevens heeft consequenties voor de VOA als vereniging, maar ook voor de Sinte Barbara in het bijzonder. Daarvoor is de privacyverklaring op de VOA-website opgenomen.

Dit heeft wel tot gevolg dat er voordat er persoonlijke gegevens gepubliceerd kunnen worden er wel toestemming aan de leden gevraagd wordt/is. Daardoor worden er wel minder personeelsgegevens gepubliceerd in de Sinte Barbara (bevorderingen, overplaatsingen, 80+ jarigen enz.) dan voorheen. Voor het besloten deel van de website gelden deze bepalingen minder.

Redactie 3

Vanaf 2019, na een overgangsperiode van een jaar, nam voormalig C-Vustco, Teun Baartman (Kol bd) de taak als eindredacteur over. Teun doet dat uiteraard op zijn eigen wijze. Wel was er een breuk met de firma Greenpaper en werd overgegaan naar een nieuwe opmaakstudio Mijnreclamebureau. Teun heeft door zijn connecties, ook als C-Vustco, nog een veel groter netwerk dan Henk van Rijssen en kan dus de (vak)inhoud nog meer verbreden en verdiepen. Verder heeft hij een aantal eigen, nieuwe rubrieken bedacht en ingevuld zoals: Eigen Troepen Nabij (Teun Tsu) en Bediening Achter. De redactie bestaat op dit moment verder uit Michel Roelen (Kol, C-Vustco) als hoofdredacteur en Ed Vonk (Drs, Kap bd) als lid.

Conclusie

De Sinte Barbara heeft de afgelopen 25 jaar in woord en geschrift een belangrijke bijdrage geleverd aan de doelstellingen van de VOA. De Sinte Barbara is een interessant magazine met goede vakinhoudelijke artikelen, waarbij ook ruimte is voor het Nieuws uit de Afdelingen. Echt een verenigingsblad om te bewaren. Mede door de digitale beschikbaarheid is de Sinte Barbara “Live and Kicking”.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB