NLD FST uitgestegen ontplooid in een bosrand gadegeslagen door de diverse evaluatoren
NLD FST uitgestegen ontplooid in een bosrand gadegeslagen door de diverse evaluatoren

Griffin Strike 2021

Voor veel personen uit de vuursteun(coördinatie)community is de oefening Griffin Strike geen onbekende, de vuursteun integratie en coördinatie oefening staat al behoorlijk wat jaartjes op de agenda. Hoewel de COVID-19 pandemie bijna roet in het eten gooide voor de 2020 editie, werd er naar een mogelijke oplossing gezicht. In plaats van de oefening in het Duitse Baumholder te houden, werd er verkast naar het ASK in Nederland. Ook de voorbereidingen en uitvoering van de 2021 editie was niet van COVID-19 invloeden verschoond. Zo was het lange tijd onzeker of de oefening daadwerkelijk door kon gaan en waren er diverse restricties tijdens de uitvoering, desondanks kunnen we weer terugkijken op een geslaagde oefening waarbij, in internationaal verband, de vuursteunketen weer flink getraind is.

Opzet en geschiedenis

Binnen het project Griffin streeft C-LAS naar een intensieve samenwerking met Duitsland. Griffin Strike is een gezamenlijke oefening binnen dit project en een onderdeel van de samenwerking op het gebied van Joint Fire Support (JFS). Naast de deelname van Nederlandse en Duitse vuursteuncoördinatie elementen en vurende eenheden, is er ook een Belgische bijdrage vanuit het Bataljon Artillerie. Van oudsher is het Joint Fire Support Coordination Centre (JFSCC) van de 43e Gemechaniseerde brigade de organisator voor de Nederlandse bijdrage.

DUITSE FST SIMULATOR

Editie 2021

Ook voor de 2021 editie heeft het JFSCC de taak gekregen om de oefening te organiseren, saillant detail is dat de 43e Brigade op het moment van de oefening geen compleet Fire Support Team (FST) in de gelederen had, welke voldoende opgeleid en getraind was om te kunnen deelnemen. De beide Nederlandse FSTs waren daarom afkomstig van de 13e Lichte Brigade, verder nam er vanuit Nederland een 81mm mortiergroep van het 44e Pantserinfanteriebataljon deel en was er een (samengestelde) batterij vanuit de 41e Afdeling Artillerie.

De Duitse deelname bestond uit een 120mm mortier peloton, een 155mm PZH2000 peloton en 3x FST, waarvan een van de FSTs op het allerlaatste moment opgetrommeld werd als vervanger van een Fallschirmjäger FST wat stand-by moest staan voor een mogelijke inzet tijdens de evacuaties uit Kabul. Vanuit de Belgische zijde werd er deelgenomen met eenmaal FST en een Squire ground surveillance radar peloton. Daarnaast wordt er door ieder land een bijdrage geleverd aan de organisatie, waaronder vanuit de Nederlanders, zelf een hele compagnie uitgestegen infanteristen als role-play in een van de scenario’s.

Uiteraard is er ook luchtsteun aanwezig in de vorm van diverse ingehuurde vliegtuigen van zowel Duitse als Nederlandse maatschappijen en kwamen er ook twee Belgische F-16s hun bijdrage leveren. In voorgaande jaren hebben er ook regelmatig gevechtshelikopters deelgenomen, echter die waren deze editie helaas niet beschikbaar, wat niet wegneemt dat we ze in de komende editie wel weer op het programma proberen te krijgen.

Programma

Het programma kan grofweg in 2 weken verdeeld worden, waarbij de focus in de eerste week ligt bij de integratie van de diverse nationaliteiten en diverse Field Training eXcercise (FTX)-scenario’s, ook wordt hierbij gebruik gemaakt van de Duitse FST-simulator in de Artillerie Schüle. Tijdens deze scenario’s en simulatoroefeningen kan het FST nog verder op elkaar ingespeeld raken en kunnen er diverse trainingsbehoeftes onderkend worden.

Vooral het Nederlandse scenario waarbij een hele infanteriecompagnie deelneemt als role-play werd als erg realistisch ervaren door de diverse FSTs vanwege de diverse stressfactoren, zoals een grondcommandant die richtlijnen geeft aan het FST en, tegelijkertijd, ook geïnformeerd en geadviseerd wil worden.

In het weekend is er tijd voor onderhoud, integratie en ontspanning, maar wordt er tevens een soort van TOZT georganiseerd waarbij de FSTs hun plancapaciteiten moeten laten gelden. Helaas kwam deze TOZT dit jaar door COVID-19 perikelen te vervallen. Aan het einde van het weekend worden de voorbereidingen op de tweede helft van de oefening weer opgepakt.

Deze tweede week bestaat uit een aantal Life Firing eXcercise (LFX)-scenario’s waarbij de nadruk ligt op de geïntegreerde inzet van zowel de grondgebonden vuursteun als de luchtsteun in het oogmerk van de commandant, een bataljons JFSCC is hierin de coördinerend tussen de diverse scenario’s. Na afloop van ieder scenario worden de FSTs uitgebreid geëvalueerd, om zodoende direct punten ter verbetering mee te kunnen nemen naar het volgende scenario.

Als laatste onderwerp staat de Griffin Cup gepland. Tijdens deze cup strijden de diverse FSTs op allerlei uiteenlopende onderwerpen, zoals voertuigherkenning, KKW-simulator en voertuigbeheersing, om extra punten binnen te halen voor de Griffin Cup. Die wordt traditioneel uitgereikt op de afsluitende barbecue en net als de laatste jaren mocht een Nederlands FST (42BVE) deze cup mee naar huis nemen.

Organisatie vs. nut en belang

Voor de oefening is er een uitgebreide organisatie benodigd. Zo dienen er evaluatoren te zijn voor de FST, veiligheidsfunctionarissen voor zowel de inzet van luchtsteun als grondgebonden vuursteun, scenario managers, role-play functionarissen, etc. Daarbij komen nog alle schietende eenheden zoals de mortieren, Pantzerhouwitsers2000 en de luchtsteun, die primair in dienst staan van de scenario’s waarbij de FSTs getraind worden. Uiteraard hebben zij ook hun eigen trainingsdoeleinden, zo kon de pas opgerichte D-batterij hun eerste schot vieren en heeft de mortiergroep voor het eerst in lange tijd weer kunnen schieten, desalniettemin is dit wel ondergeschikt aan de training van de FSTs. Al dat samengevat kan de vraag ontstaan: “Is een dergelijke oefening wel rendabel?”

Hier kan, wat ondergetekende betreft, volmondig met “JA” op worden geantwoord! Een belangrijk aspect is het internationale karakter van de oefening. De Nederlandse krijgsmacht zal altijd in een internationaal verband deelnemen aan missies. Door tijdens oefeningen al samen te werken ontstaat er wederzijds begrip en leert men o.a. elkaars technieken, optreden en, last-but-bot-least, materiaal kennen. Want ondanks dat we allemaal een onderdeel van NATO zijn, blijven er toch altijd verschillen bestaan. Vooral door op het laagste niveau samen te werken, leer je praktische oplossingen bedenken voor dit soort verschillen.

Een ander belangrijk aspect van Griffin Strike is dat de FSTs Primary Training Audience (PTA) zijn. Tijdens andere LFXs delen ze PTA-status met andere spelers of zijn ze zelfs Secondary Training Audience (STA). Tijdens deze oefening zijn de scenario’s geheel afgestemd op de FSTs, waardoor zij in alle aspecten worden getraind, iets wat bij andere oefeningen vaak van ondergeschikt belang is. Tijdens een FTX zijn de FSTs regelmatig ondersteunend aan bijvoorbeeld een manoeuvre compagnie die dan de PTA status heeft.

Daarnaast is de integratie en coördinatie van zowel luchtsteun en grondgebonden vuursteun vaak complex. Bij veel oefeningen wordt een van de twee types steun (lucht of grondgebonden) gesimuleerd. De oefening Griffin Strike is een unieke gelegenheid waarin beide aspecten daadwerkelijk aanwezig zijn, en waarbij in sommige gevallen zelfs beide daadwerkelijk vuren, iets wat voor de FSTs toch wat extra stress met zich meebrengt. Het noodzakelijke trainen van deze combinatie is maar op een beperkt aantal locaties te beoefenen.

Toekomst

NLD PZH peloton ontplooid. Eerste schot van de D batterij

Recent hebben we de eerste (online)meeting alweer gehad voor Griffin Strike 2022. Na afloop van de 2021 editie is er besloten meer te gaan focussen op het thema Combat, dit moet zich gaan uiten in scenario’s die meer aansluiten op opdrachten en situaties die bij een grootschalig conflict behoren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verkenningen en een achterwaartse doorschrijding. Hoewel de hoeveelheid luchtsteun tijdens Combat beperkt zal zijn, is het wel noodzakelijk om dit te blijven trainen. De momenten dat er namelijk wel luchtsteun is kunnen cruciaal zijn in het plan van de eenheidscommandant en juist dan is de integratie van zowel luchtsteun als grondgebonden vuursteun essentieel.

Verder wordt er ook gekeken worden naar een completer programma in de tweede week van de oefening waarbij er minder loze momenten zijn voor de FSTs, zo wordt er o.a. onderzocht naar de mogelijkheden tot het trainen buiten het oefenterrein.

Hoewel de oefening ieder jaar weer terugkeert op de agenda is het zaak om flexibel te blijven qua doelstellingen en invulling van de oefening. Daarnaast is het een oefening die, zoals hierboven beschreven is, zeker van meerwaarde is voor de Fire Support Coordination community, ondanks de omvangrijke organisatie die benodigd is. Het unieke internationale karakter van de oefening draagt bij aan de ontwikkeling en het netwerk van de deelnemers, tot en met het laagste niveau, waar zij nog de rest van hun carrière profijt van kunnen hebben.

Ook komend jaar hopen we weer met een goede organisatie en goed getrainde FSTs en eenheden te kunnen deelnemen om er weer een geslaagde oefening van te maken. Tot Griffin Strike 2022!

Majoor D.J. Sip

Brigade VSO, 43e Gemechaniseerde Brigade

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB