RF MR infanterie in Mariupol
RF MR infanterie in Mariupol

Het Russische optreden in verstedelijkt gebied in het aanvallend gevecht

Met de Russische invasie in Oekraïne op 24 februari 2022 kwam er een einde aan de hoop dat conflicten binnen Europa diplomatiek opgelost konden worden. Een groot deel van dit conflict speelt zich af in verstedelijkt gebied. Zowel de Russische Federatie (RF) als Oekraïne gebruiken steden als deel van het gevecht. Het gebruik van steden lijkt onvermijdelijk geworden in moderne oorlogvoering. Dit werd in 2016 al onderschreven door de toenmalige Amerikaanse Voorzitter van de Joint Chiefs of Staff, generaal Milley, en in 2021 door de Britse landmacht. Door de explosieve groei van het verstedelijkt gebied woont de meerderheid van de wereldbevolking in steden en is het belang van steden op politiek, economisch, sociaal en cultureel gebied toegenomen. Het vermeesteren van een politiek centrum kan een zware psychologische klap zijn voor een tegenstander. Hierom lijkt het onvermijdelijk dat, mocht het komen tot een gewapend conflict tussen de RF en de Noord Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), dit conflict zich ook zal afspelen in verstedelijkt gebied. Er is een grote hoeveelheid aan openbare bronnen die de ontwikkelingen betreft optreden in verstedelijkte gebied (OVG) opschrijven. Er zijn nog weinig beschikbare (openbare) bronnen die specifiek de OVG-procedures van de RF belichten.

 

 

RF 2S3 direct vurend in Mariupol

Het doel van dit stuk is om de OVG-procedures van de RF te belichten, met de focus op het aanvallend gevecht. Hierbij wordt het van verbonden wapens beschreven en hun samenhang in het OVG. Het artikel is als volgt opgebouwd: hoofdstuk 2 schetst het ontstaan van de huidige doctrine en belangrijke geleerde lessen uit de Tsjetsjeense oorlogen, die nu nog steeds worden toegepast. Hoofdstuk 3 schetst de huidige doctrine en hoe, gefaseerd, een aanval op een stad wordt uitgevoerd door een RF Motorized Rifle Battalion. Wegens de grootte van dit artikel zullen hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 volgen in de volgende editie van de Barbera. Hierin worden de Tactics Techniques en Procedures (TTPs) beschreven die worden gebruikt. In hoofdstuk 5 volgen de conclusies, aanbevelingen voor de eigen manier van optreden en een reflectie op de beperkingen van dit stuk.

Het ontstaan van de huidige Russische doctrine

De huidige RF doctrine is gebaseerd op die van de voormalige Sovjetunie. Deze doctrine ging er initieel vanuit dat onverdedigde steden vanuit de mars werden ingenomen en verdedigde steden werden omtrokken. Deze visie is echter aangepast op basis van de ervaringen van de RF in de Eerste en de Tweede Tsjetsjeense oorlog. In de Eerste Tsjetsjeense oorlog werd gehandeld met slechte voorbereiding, gebrekkige inlichtingen, een (te) hoog tempo, waren troepen ongetraind in OVG en was er slechte integratie met de combat support eenheden. De RF toonde echter aan snel te kunnen leren en vergeten/geleerde lessen te (her)implementeren. De volgende verbeteringen werden doorgevoerd en toegepast in de Tweede Tsjetsjeense oorlog:

De meeste Russische slachtoffers werden veroorzaakt door close quarter combat. Om verliezen te minimaliseren diende zo lang mogelijk de maximale gevechtsafstand te worden uitgebuit. Om dit te realiseren ging aan alle aanvallen een voorbereidende beschieting vooraf, met grondgebonden vuursteun en/of zee- en luchtsteun.

Artillerieofficieren werden vanaf het begin meegenomen in de planning van de operatie. De steden werden opgedeeld in zones van verantwoordelijkheid voor verkenning en (vernietiging door) vuursteun. De verantwoordelijkheid voor deze zones werd bij de combined-arms commandant gelegd. Lagere commandanten waren hierdoor in staat om sneller initiatief te nemen met vuursteun en de eigen lagere manoeuvre eenheden beter te ondersteunen. Hiervoor werd zowel in directe richting als indirect gevuurd.

Het toewijzen van vuursteun aan eenheden werd aangepast om de vijand op afstand te vernietigen en gedecentraliseerd. Commandanten kregen een batterij in directe steun toegewezen en de hogere formaties kregen een mix van conventionele en raketartillerie ter beschikking om de flexibiliteit te vergroten. Ook werden er forward observers (FOs) toegevoegd aan het compagniesniveau. Hierdoor werd er meer en sneller gereageerd door de vuursteun.

Er werd meer white phospherous (WP) munitie ingezet met als doel het maskeren van eigen bewegingen en vijandelijke troepen te neutraliseren.

RF T-72 vurend in Mariupol

Er werd gebruik gemaakt van (zeer) zware artillerie (groter dan 152mm) en TOS-1 “vlammenwerper”. Deze diende ook als vervanging van luchtsteun, waarvan de inzet zwaar werd gehinderd door het weer. De verhouding artillerie versus luchtsteun varieerde van 70 – 30% in de voorbereiding, 80 – 20% tijdens aanvang gevecht en 90 – 10% tijdens slecht weer.

Figuur 1: mogelijke samenstelling storm detachment [Organiek MRBn cfm. Koninklijke Landmacht (2021), pp. 103, inclusief versterking voor de storm group.]

Er werd meer precisiemunitie, thermobarische munitie en concrete-piercing munitie gebruikt.

Er werd voor het eerst in een gevechtsoperatie gebruik gemaakt van Unmanned Aerial Vehciles (UAVs).

Figuur 2: mogelijke samenstelling storm group [Bron: auteur.]

De beschikbare aantallen forward air controllers (FAC) werd verhoogd. Hierbij werd gestreefd om deze ten behoeve van het compagniesniveau in te kunnen zetten. Ook werd het grondoffensief vooraf gegaan aan een luchtcampagne. Bombardementen werden veelal gedaan door vliegtuigen, daar helikopters te kwetsbaar werden geacht voor anti-tank en anti-lucht raketten. Voornamelijk de SU-24 en de SU-25 werden gebruikt. Wegens het gebruik van veelal conventionele bommen in plaats van precisiemunitie werden deze vaker ingezet in free fire zones en niet geïntegreerd met de manoeuvre. Helikopters werden ingezet als onderdeel van een aviation tactical group en vanuit daar toegewezen aan een FAC voor directe steun aan een compagnie. Deze vlogen in achter, en onder dekking van, vermeesterde hoge gebouwen en deden een pop-up om doelen aan te grijpen.

Het tempo werd verlaagd, door het inlassen van meerdere operationele pauzes zodat eenheden konden recupereren, roteren ,herstellen en een betere situational awareness (SA) krijgen. Een belangrijk doel hiervan was om stress die de troepen ervaren te verminderen en de inzetbaarheid en effectiviteit hoog te houden.

Infanterie en tanks dienden elkaar te beschermen. Luchtdoelartillerie eenheden werden toegevoegd aan de eenheden. Het doel hiervan was om ook in hoge gebouwen, die boven de elevatie van de tanks staan, om steunpunten en vuurposities en suppressen. Hiernaast werden deze uitgerust met een kooiconstructie om ze te beschermen tegen AT wapens.

Infanterie-eenheden werden uitgerust met betere bewapening, zoals de AGS-17 Automatic Grenade Launcher (AGL) en de RPO-A thermobarische granaatwerper, welke een vergelijkbaar effect heeft met een 152mm projectiel. De vlam en blast gaan ook om hoeken heen en zorgen voor een blast schade en interne kneuzingen die niet te behandelen zijn met de beschikbare medische middelen op lager niveau. Ook kregen eenheden de beschikking over nachtzichtmiddelen en werden er zoeklichten gebruikt om vijand met nachtzicht blind te maken.

Sniperteams werden gebruikt om (’s nachts) te infiltreren om inlichtingen te verzamelen, doelen te vinden voor de vuursteun en de command & control (C2) van de vijand te verstoren door specifiek vijandelijke commandanten te spotten/te doden.

Onduidelijkheid in de Rules of Engagement (ROEs) werd weggenomen. De houding veranderde van het rekening houden met de civiele populatie naar “tegen terroristen moet wreed worden opgetreden”. Als gevolg hiervan werd gebruik gemaakt van massale vuursteun, waarbij geen onderscheid werd gemaakt tussen militaire en civiele doelen. Er werd (zeer) zware artillerie met thermobarische munitie gebruikt. De luchtmacht gebruikte voornamelijk ongeleide munitie.

Deze ontwikkelingen leidden ertoe dat de RF vele malen succesvoller was en er zelfs sprake was van overlopen van lokale leiders naar de RF troepen.

 

De huidige Russische doctrine

In de huidige RF doctrine is het OVG een gefaseerd gevecht dat bestaat uit vier fases. In fase 1 wordt een stad (of dorp of metropool) omsingeld en alle naderingsroutes gecontroleerd. Tijdens deze fase vindt ook gedetailleerde verkenning plaats van de opmarsroutes, aanvalsdoelen en (mogelijke) vijandelijke locaties. In fase 2 worden belangrijke installaties en gebouwen aan de randen van de stad ingenomen. Deze posities worden eerst beschoten door artillerie. Gelijktijdig nemen de aanvalsgroepen posities in waarna de objecten worden genomen. In fase 3 worden opeenvolgend woongebieden, industrie en centrale delen genomen. In fase 4 worden afgesneden vijandelijke eenheden vernietigd. Nevenschade (collateral damage) is hierbij geen factor van betekenis. De RF heeft onderkend dat het vernietigen van steden, zowel binnen als buiten de eigen grenzen nadelig kan zijn wegens de internationale reactie en het feit dat het de (lokale) bevolking kan verharden in de weerstand. Echter, het gebruik van artillerie en vuursteun dient als positief psychologisch effect voor de eigen troepen, het vijandelijke moraal te verlagen en tekortkomingen van de manoeuvre te compenseren.

Fase één: afgrendeling

De afgrendeling vindt plaats door de reguliere eenheden die tijdens de aanval ook ervoor zorgen dat de stad continue afgegrendeld blijft. Afhankelijk van de omvang van de stad zullen er meerdere eenheden nodig zijn om de stad volledig af te grendelen. Deze fase wordt ook benut om het inlichtingenplaatje van de stad helder te krijgen. RF militaire planning neemt aan dat de belangrijke installaties aan de randen zijn ingericht ter verdediging aangezien deze vaak beschikken over diepe (betonnen) kelders en mogelijk ondergrondse infra met passages. De aanname voor de binnenstad is dat deze bestaat uit voorbereide posities voor tanks en artillerie bij hoekgebouwen of achter gaten in muren, terwijl de infanterie verwacht wordt op alle verdiepingen. Snipers en FOs worden verwacht op hogere gebouwen, zolders en in torens. Verkenningen dienen 70 – 80% van alle doelen te identificeren. Verkenning vindt plaats door sniperteams die (bij voorkeur) infiltreren bij nacht. Deze teams binden de vijand met direct vuur en vernietigen de vijand met indirect vuur.

Figuur 3: Fase 1 t/m 4 uitgevoerd bij de belegering van Mariupol 2022. [BBC (2022b).]

Fase twee: innemen sleutelposities aan de randen van de stad

Voordat de aanval wordt ingezet vindt er eerst een voorbereidende beschieting plaats door artillerie en eventueel met luchtsteun van zowel vliegtuigen als helikopters. Hiervoor kunnen ook zware bommenwerpers worden gebruikt. Hier wordt voornamelijk conventionele-, cluster-, WP- en thermobarische munitie voor gebruikt. Ter ondersteuning krijgen de aanvallende eenheden extra rook (WP en standaard rook), traangas en thermobarische munitie ter beschikking. Precisiemunitie wordt voornamelijk gebruikt voor High Pay-off targets en steunpunten. De duur van de voorbereidende beschieting varieert van een uur tot enkele weken. Het doel van de voorbereidende beschieting is om onderkende steunpunten te vernietigen en de opmars naar en inbraak in het oord te ondersteunen. Het innemen van sleutelposities aan de randen van de stad gebeurt bij voorkeur bij omstandigheden met verminderd zicht (nacht, danwel onder dekking van rook) en vanuit de beweging. Ook kan een FAC worden toegevoegd aan de MRBn Command-observation Post (COP). De inbraak gebeurt door de doorbraakgroep, veelal bestaande uit tanks met mijnenroller of mijnenploeg. De doorbraakgroep wordt gesteund door een dekkingsgroep, bestaande uit tanks, genievoertuigen en vlammenwerpers. De doorbraakgroep zal onder dekking van de voorbereidende beschieting en de dekkingsgroep door eventuele hindernissen breken, waarna de aanvalsgroep inbreekt in het oord. Bij voorkeur wordt de aanval ingezet over een breed front vanuit drie richtingen, zodat verschillende straten gelijktijdig genomen kunnen worden. Onderkende steunpunten worden vernietigd met vuursteun, dan wel omtrokken en omsingeld, waarna het later door een storm group (zie figuur 2) genomen zal worden.

Tijdens het innemen van de stadsranden en voordat er wordt overgegaan tot de verdere aanval worden er storm detachments en storm groups geformeerd. Een storm detachment bestaat uit een Motorized Rifle Battalion (MRBn), versterkte met minimaal één bataljon artillerie, een tankeskadron, een geniecompagnie, een luchtverdedigingspeloton en een CBRN peloton of compagnie (vlammenwerpers en rookmachines). Additionele artillerie wordt toegewezen vanuit de divisie. Deze MRBns komen uit het regiment (of brigade) dat de aanval inzet.

Het MRBn dat de aanval inzet betrekt een verzamelgebied, waar het overgaat in storm detachments. Een storm detachment wordt verder onderverdeeld in storm groups. Een storm group kan zowel een MR compagnie als een MR peloton zijn. Een storm group van compagniesgrootte bestaat veelal uit een MR compagnie, versterkt met een tank peloton, een of meerdere artillerie batterij(en), een mortierpeloton, een anti-tank peloton, luchtverdedigingsgeschut, een peloton AGS-17 AGL, een geniepeloton en een CBRN (vlammenwerper) peloton of sectie.

Een storm detachment wordt in de regel onderverdeeld in 2 – 3 storm groups, een reserve, een dekkingsgroep, een vuursteungroep, een doorbraakgroep, commandogroep, consolidatiegroep en een specialisten groep (bijvoorbeeld ten behoeve van het nemen van ondergrondse ruimtes en riolen). De storm groups nemen (delen van) gebouwen in die zijn ingericht ter verdediging en sleutelgebouwen. De storm groups worden weer verdeeld in kleinere subgroepen:

De aanvalsgroep: Deze bestaat uit een MR peloton of groep, eventueel verstrekt met vlammenwerpers en veroverd (delen van) gebouwen.

De dekkingsgroep: deze bestaat uit een MR peloton en stelt het voorste peloton in staat om het doel te consolideren door het geven van valkbaanvuur. Ook kan het ingezet worden om de rug en flanken te dekken en genomen gebouwen te beveiligen.

De consolidatiegroep: deze bestaat uit een MR peloton of groep en stelt genomen gebouwen veilig, doorzoekt documenten etc. die gevonden worden en voorkomt dat deze opnieuw veroverd worden door vijand door het doorzoeken van zolders, kelders, etc. en de toegang hiertoe te beveiligen, al dan niet met mijnen en IEDs.

De konvooigroep: deze bestaat uit een MR groep en draagt zorg voor de afvoer van krijgsgevangenen en burgers naar achteren.

De reserve (MR peloton) kan de aanvalsgroep of de dekkingsgroep versterken en reageren op onverwachte omstandigheden. De vuursteungroep bestaat uit de tanks, anti-tank, artillerie, luchtverdedigingsgeschut, het mortierpeloton, het AGS-17 peloton en de vlammenwerpers. Zij beveiligen de opmars van de storm group met een combinatie van direct en indirect vuur. Direct vuur heeft de voorkeur aangezien indirect vuur voor puin zorgt, wat hindert op de aanvalsas. De doorbraakgroep heeft als taak om hindernissen en obstakels te verwijderen, mijnenvelden te doorbreken/te ruimen, gaten in muren te maken, gebouwen en belangrijke punten te ontmijnen en vorige steunopdrachten uit te voeren. Deze groepen hebben extra sappeurs en extra springladingen bij zich om voldoende steun te kunnen geven. De commandogroep (inclusief specialisten en het verbindingspeloton) coördineert de aanval. De commandogroep wordt beschermt door de counter-UAV groep. Deze bestaat uit een mobiele EOV-groep de UAVs kan storen en aantal luchtverdedigingssystemen om een gelaagde verdediging te creëren.

Fase drie: het opvolgend innemen van woonkernen, industriegebieden en centrale delen

Een MRBn zal veelal aanvallen in twee echelons over een of twee hoofdstraten, inclusief de aangrenzende stadsblokken, met een frontbreedte van 1 – 2 km. Elke compagnie is verantwoordelijk voor een straat of voor een bebouwd blok (150 -200m diep). Het MRBn heeft een onmiddellijk en een opvolgend doel. Het onmiddellijke doel is het vernietigen van vijandelijke steunpunten en vaak het vermeesteren van één of twee stadsblokken (ergo maximaal 300 – 400m diep). Het opvolgend doel is om onderkende sleutelpunten dieper in de stad te vermeesteren en ter verdediging in te richten. De voorste eenheden zullen hun ingenomen posities versterken, om een eventuele tegenaanval af te kunnen slaan. Er worden verkenningen gedaan langs vijandelijk terugtochtroute en zijn mogelijke aanvalsroutes. De artillerie rijdt mee met het eerste echelon en voert met name suppression en annihilation fires uit. De doelen hiervan zijn:

Het vernietigen van vijandelijke steunpunten;

Het onderdrukken van vijandelijke vuurposities;

Verwachte naderings- en terugtochtroutes af te dekken;

Om vijandelijke aanvallen af te slaan;

Om afstand te creëren tussen eigen troepen en vijand;

Om terugtrekkende vijand te vernietigen;

Om te voorkomen dat vijandelijke reserves kunnen manoeuvreren;

Het vernietigen van (vermoedelijke) sniper posities.

Fase vier: het vernietigen van afgesneden vijand

Als de randen van de stad worden bereikt zal de voorste eenheid consolideren en een verdediging inrichten tegen een tegenaanval. Omtrokken steunpunten, complexen en overige locaties waar vijand is achtergebleven worden gezuiverd. Bij voorkeur worden deze gebouwen eerst (langdurig) met artillerie te beschoten of wordt de vijand uitgehongerd, zodat er nog slechts lichte weerstand is bij de uiteindelijke aanval. Hierna worden mijnen en andere overgebleven hindernissen geruimd, overgebleven wapens verzameld en een militair bestuur geïnstalleerd met een avondklok.

Literatuurlijst

Boeken

Aldis, A. (2000). The second Chechen war (Ed. 2000). Swindon: British Army Review Printing Press.

Baev, P. (2000). Will Russia for for a military victory in Chechnya? Swindon: British Army Review Printing Press.

Bailey, J. (1989). Field artillery and firepower. Hampshire: The Oxford Military Press.

Bellamy, C. (1986). Red god of war: Soviet artillery and rocket forces. London: Brassey’s Defence Publishers

Blandy, C.W. (2001). Chechnya: dynamics of war brutality and stress. Swindon: British Army Review Printing Press.

British Army (2023). Army Field Manual AC 72224 Urban Operations. Warminster: HQ Land Warfare Centre.

Davies, L. (2022). Russian Urban Warfare and the Assault on Kyiv. Londen: Royal United Services Institute.

Dooley, M.S. (2002). What Lessons Can NATO And Its Members Draw From Russian Experiences In Chechnya? Cranfield: Cranfield University.

Edwards, S. (2000). Mars unmasked. The changing face of urban operations. Santa Monica: Rand Cooperation.

Grau, L.W. en Bartels, C.J. (2017). The Russian Way of War: Force Structure, Tactics and Modernization of the Russian Ground Forces (v1.2). Fort Leavenworth: US Army Foreign Military Studies Office.

Oliker, O. (2001). Russia’s Chechen wars 1994–2000: lessons from urban combat. Rand Cooperation.

Koninklijke Landmacht (2015). Handboek Tactical Activities. Land-CA-02. Amersfoort: Land Warfare Centre.

Koninklijke Landmacht (2021). Handboek Organisatie en Optreden van de Grondstrijdkrachten van de Russische Federatie. HB LAND-INT-02. ’t Harde: Joint Kenniscentrum I&V.

Koninklijke Landmacht (2022). TECHNISCHE HANDLEIDING Explosive Ordnance Russisch (2e druk). Soesterberg: Defensie Expertise Centrum Explosieve Opruimingsdienst Defensie.

Koninklijke Landmacht (2023). Informatiebulletin. Optreden tegen illegal gewapende groepen in een gewapend conflict door grondstrijdkrachten van de Russische federatie. ’t Harde: Joint Kenniscentrum I&V.

Renaud, S. (2010). A view from Chechnya: an assessment of Russian counterinsurgency during the two Chechen wars and future implications. [MA Thesis] Massey University.

US Army (2017) Russian New Generation Warfare Handbook. Fort Meade: U.S. Army Asymmetric Warfare Group.

Wallwork, R. D. (2004). Artillery in Urban Operations: Reflections On Experiences in Chechnya. [MA Thesis]. Fort Leavenworth: US Army Command and General Staff College.

Artikelen

Grau, L.W. (2018). Attacking in a City: The Russian Motorized Rifle Battalion Approach. Infantry (Jan –Mar), 107(1), pp. 15 – 20.

Hollis, P. (1993). Fighting with fires: The Russian way. Field Artillery Journal, (August 1993), pp. 6 – 9.

Ljungkvist, K. (2022). A New Horizon in Urban Warfare in Ukraine? Scandinavian Journal of Military Studies, 5(1), pp. 91 – 98. DOI: https://doi.org/10.31374/sjms.165

Warsaw Institute (2022a). Day 7 of the Russian Invasion of Ukraine: Kharkiv, Mariupol, and Kherson Come Under Heavy Fire. Russia Monitor Monthly (March 2022), pp. 3 – 4.

Warsaw Institute (2022b). Day 8 of the Russian Invasion of Ukraine: Ukraine’s Efficient Defense Capabilities. Russia Monitor Monthly (March 2022), pp. 5 – 6.

Warsaw Institute (2022c). Day 12 of the Russian Invasion of Ukraine: Fierce Fighting in Mykolaiv, Russia Sustains Bigger Losses. Russia Monitor Monthly (March 2022), pp. 6 – 7.

Warsaw Institute (2022d). Day 15 of the Russian Invasion of Ukraine: Stalled Incursions, Diplomatic Faillure. Russia Monitor Monthly (March 2022), pp. 8 – 9.

Warsaw Institute (2022e). Russian Invasion of Ukraine: The Battle of Mariupol, or A Ukrainian Stalingrad. Russia Monitor Monthly (March 2022), pp. 10 – 11.

Watling, J. en Reynolds, N. (2023). Meatgrinder: Russian Tactics in the Second Year of Its Invasion of Ukraine. Royal United Services Institute.

Zabrodskyi et al. (2022). Preliminary Lessons in Conventional Warfighting from Russia’s Invasion of Ukraine: February-July 2022. Royal United Services Institute.

Krantenartikelen

Al Jazeera (2022, februari 28). Several killed as Russian rockets pound Ukraine’s Kharkiv. Al Jazeera. Geraadpleegd 07 juli 2023, op https://www.aljazeera.com/news/2022/2/28/ukraine-reports-dozens-killed-in-kharkiv-rocket-strikes

Askew, J. (2023, mei, 10). Russia could step up chemical attacks in Ukraine, warns expert. Yahoo!News. Geraadpleegd 08 juli 2023, op https://uk.news.yahoo.com/russia-could-step-chemical-attacks-043058347.html?guccounter=1

BBC (2022a, maart 01). Ukraine conflict: Russia bombs Kharkiv’s Freedom Square and opera house. BBC. Geraadpleegd 07 juli 2023, op https://www.bbc.com/news/world-europe-60567162

BBC (2022b, mei 17). Mariupol: Key moments in the siege of the city. BBC. Geraadpleegd 08 juli 2023, op https://www.bbc.com/news/world-europe-61179093

Hambling, D. (2022, november 01). Russia’s Tear Gas Bombings In Ukraine May Be First Step In Dangerous Chemical Escalation. Forbes. Geraadpleegd, 08 juli 2023, op https://www.forbes.com/sites/davidhambling/2022/11/01/yes-these-are-chemical-weapons-why-russias-tear-gas-bombings-in-ukraine-matter/

Reuters (2022, maart 13). Ukraine’s Mariupol says city’s last reserves of food and water are running out. Geraadpleegd op 07 juli 2023, op https://www.reuters.com/world/europe/ukraines-mariupol-says-citys-last-reserves-food-water-are-running-out-2022-03-13/

Tan, M. (2016, oktober 05). Army chief: Soldiers must be ready to fight in ‘megacities.’ Defense News. Geraadpleegd op 18 juli 2023, op https://www.defensenews.com/digital-show-dailies/ausa/2016/10/05/army-chief-soldiers-must-be-ready-to-fight-in-megacities/

Tondo, L. (2022, april 21). Russia using cluster bombs to kill Ukrainian civilians, analysis suggests. The Guardian. Geraadpleegd op 09 juli 2023, op https://www.theguardian.com/world/2022/apr/21/russia-using-banned-weapons-to-kill-ukrainian-civilians-pictures-suggest

Tondo, L. en Koshiw, I. (2022, mei 24). Ukraine destruction: how the Guardian documented Russia’s use of illegal weapons. The Guardian. Geraadpleegd op 09 juli, 2023, op https://www.theguardian.com/world/2022/may/24/ukraine-destruction-how-the-guardian-documented-russia-use-of-weapons

Zaczek, Z. (2022, maart 02). Russian paratroopers launch fresh attack on embattled Kharkiv with battle underway at military hospital. Skynews. Geraadpleegd 07 juli 2023, op https://www.skynews.com.au/world-news/russian-paratroopers-launch-fresh-attack-on-embattled-kharkiv-with-battle-underway-at-military-hospital/news-story/4cbd5625944ddf500545c11291e46302

Internetartikelen

Ackerman, R.K. (2000, mei). Echoes of Chechnya Warfare Resound in Moscow, Quantico. https://apps.dtic.mil/sti/citations/ADA399296

Cranny-Evans, S. (2018). Russian tank doctrine evolves to combat modern threats. Jane’s Defence Weekly. Geraadpleegd op 05 juli 2023, op http://www.janes.com/article/81651/russian-tank-doctrine-evolves-to-combat-modern-threats?utm_campaign=CL_%20Jane%27s%20360-July-11-2018_PC5308_e-production_E-12463_KP_0711_0830&utm_medium=email&utm_source=Eloqua

Crump, L. (2023, februari 24). De Russische inval in Oekraïne: waar komt het vandaan en hoe gaat het verder? Universiteit Utrecht. Geraadpleegd op 2 juli 2023, op https://www.uu.nl/in-de-media/de-russische-inval-in-oekraine-waar-komt-het-vandaan-en-hoe-gaat-het-verder

Czub, S. (2022). Russian Approach to Siege Warfare in Practice. Kyiv VS Mariupol. Geraaaadpleegd op 07 juli 2023, op https://pulaski.pl/pulaski-policy-paper-russian-approach-to-siege-warfare-in-practice-kyiv-vs-mariupol-sebastian-czub/

Dalsjö, R. (2023). Russian airpower in Ukraine – Nuisance or Menace? Geraadpleegd op 6 juli 2023, op https://wavellroom.com/2023/05/24/russian-airpower-ukraine-nuisance-menace/

Grau, L.W. (1995, juli, 01). CHANGING RUSSIAN URBAN TACTICS: THE AFTERMATH OF THE BATTLE FOR GROZNY. US Army Foreign Military Studes Office. Geraadpleegd op 2 juli 2023, op https://community.apan.org/cfs-file/__key/docpreview-s/00-00-08-56-82/1995_2D00_07_2D00_01-Changing-Russian-Urban-Tactics-_2D00_-The-Aftermath-of-the-Battle-_2800_Grau_2900_.pdf

Grau, L.W. en Thomas, T. (2000). Russian Lessons Learned from the Battles for Grozny. US Army Foreign Military Studes Office. Geraadpleegd op 3 juli 2023, op https://community.apan.org/cfs-file/__key/docpreview-s/00-00-00-78-27/2000_2D00_04_2D00_01-Russian-Lessons-Learned-From-the-Battles-For-Grozny-_2800_Thomas_2900_.pdf

Human Rights Watch (HRW). (2000). Deaths During The Shelling Of Alkhan-Yurt. Human Rights Watch. https://www.hrw.org/reports/2000/russia_chechnya2/Rusch004-03.htm

Human Rights Watch (HRW). (2022). Ukraine: Cluster Munitions Launched into Kharkiv Neighbourhoods. Russian Forces’ Indiscriminate Attacks May Amount to War Crimes. Human Rights Watch. https://www.hrw.org/news/2022/03/04/ukraine-cluster-munitions-launched-kharkiv-neighborhoods

Institute for the Study of War (ISW). (2022a, april 29). ISW. https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-april-29

Institute for the Study of War (ISW). (2022b, augustus 12). ISW. https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-august-12-0

Institute for the Study of War (ISW). (2023, januari 27). ISW. https://understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-january-27-2023

Konaev, M. en Brathwaite, K.J.H. (2022, april 04). Russia’s Ukraine War Shows Challenges of Urban Warfare. https://foreignpolicy.com/2022/04/04/russia-ukraine-urban-warfare-kyiv-mariupol/

Meakins, J. (2017, januari 13). The Other Side of the COIN: The Russians in Chechnya. Small Wars Journal. https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/the-other-side-of-the-coin-the-russians-in-chechnya

Peck, M. (2017, november 19). How the Russian Army Learned to Wage War (and Kill Its Enemies). The National Interest. https://nationalinterest.org/blog/the-buzz/how-the-russian-army-learned-wage-war-kill-its-enemies-23247

Philips, L. en Crouch, D. (2023, juni 20). Have Chemical Weapons been Used in Ukraine?. RUSI. https://rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/have-chemical-weapons-been-used-ukraine

Raevsky, A. (1995). Russian Military Performance in Chechnya: An Initial Evaluation. Journal of Slavic Military Studies, 8(4), pp. 681 – 690.

The Economist (2022). Armies are re-learning how to fight in cities. The Economist. Geraadpleegd op 17 juli 2023, op https://www.economist.com/international/2022/08/17/armies-are-re-learning-how-to-fight-in-cities

Thomas, T. (1995). The Caucus conflict and Russian Security: The Russian Armed Forces Confront Chechnya. Geraadpleegd, 07 juli 2023, op http://www.globalsecurity.org/military/library/report/1995/chechpt2.htm

Zaritsky, V.N. (2002). Missile forces and artillery: reforming problems. Military Thought, 11(2). Geraadpleegd op 04 juli 2023, op https://go.gale.com/ps/i.do?id=GALE%7CA89021691&sid=googleScholar&v=2.1&it=r&linkaccess=abs&issn=08695636&p=AONE&sw=w&userGroupName=anon%7E991b5725&aty=open+web+entry

Internet pagina’s

British Army (2021, mei 24). Experts address the challenges of urban operations. Geraadpleegd op 18 juli 2023, op https://wwtw.army.mod.uk/news-and-events/news/2021/05/experts-address-the-challenges-of-urban-operations/

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB