Nederlandse vuursteun voor de eFP

Sinds januari 2020 levert de A-batterij 41 Afdeling Artillerie een bijdrage aan de missie Enhanced Forward Presence (eFP). Het is voor het eerst sinds 2009 dat er weer een Nederlandse artillerie eenheid in de vuursteunrol op uitzending is. In dit artikel zal ik u de achtergrond schetsen van de missie eFP, hoe het komt dat een Nederlandse vuursteuneenheid deelneemt en welke kansen en mogelijkheden deze deelname biedt.

Enhanced Forward Presence (eFP)

De NAVO heeft in 2016 besloten tot het oprichting van de eFP; vooruitgeschoven, multinationale eenheden bedoeld ter verdediging van het NAVO-bondgenootschappelijk grondgebied. De oprichting van de eFP is een uitdrukking van de bondgenootschappelijke solidariteit en geeft invulling aan een geloofwaardige afschrikking.

De eFP bestaat uit vier multinational battle groups (MNBG), ontplooid in Estland, Letland, Litouwen en Polen. Nederland maakt sinds 2017 deel uit van de MNBG in Litouwen, die onder Duitse leiding staat. De taak van deze eenheid is drieledig. Allereerst het geruststellen van de lokale bevolking (REASSURE) tegen de gevoelde dreiging uit het oosten, ten tweede het bijdragen aan een geloofwaardige afschrikking (DETER) richting de Russische Federatie en ten slotte, in het geval van een Russische inval, het verdedigen van het gemeenschappelijke grondgebied (DEFEND).

De veranderde Nederlandse bijdrage

Nederland levert sinds 2017 troepen aan de eFP. Uitgangspunt was dat Nederland steeds zou bijdragen met een infanterie compagnie, wat tot begin 2020 ook het geval is geweest. Eind 2018 werd echter duidelijk dat er begin 2020 een knelpunt zou zijn om een infanterie compagnie te leveren voor eFP. Dit door ondervulling en een hoge takenlast bij de infanterie. Hierop is vanuit het Vuursteun Commando (VustCo) de bereidheid aangegeven voornoemde rotatie eFP met een vuursteuneenheid te vullen. Hieruit is medio 2019 is een daadwerkelijke vullingsopdracht richting het VustCo voortgekomen.

Sinds januari verzorgt de A batterij 41 Afdeling Artillerie voor zes maanden de kernbijdrage van Nederland aan eFP. De bijdrage bestaat uit een batterijstaf (6 maanden) en een roterend vuurmondpeloton (2x 3 maanden) bestaand uit 4x PzH2000NL. Daarnaast levert het VustCo/41 Afd Art, samen met het OOCL het gros van de Nederlandse augmentees voor de Duitse MNBG staf.

Kansen en mogelijkheden voor de vuursteun

Een van de grote voordelen van deelname aan eFP is de mogelijkheid om als eenheid gericht te trainen en beter te worden. Dit zowel door het gerichte opwerktraject als de ruime trainingsmogelijkheden in het missiegebied. Het uitzendkarakter geeft extra tijd en ruimte voor algemene niveau I en II basis trainingen (waaronder klein kaliber schieten), niveau II en III vuursteun technische trainingen, maar ook voor teamvorming. Bovendien zijn er een aantal extra ontwikkelgebieden geïdentificeerd die nader worden beproefd tijdens de oefeningen, waaronder optreden onder GPS-denied condities.

Voor het personeel heeft deze missie nog een ander belangrijk aspect. Zoals al vermeld is er sinds 2009 geen vuursteuneenheid meer op uitzending geweest. Er is wel een nadrukkelijke wens vanuit met name ons jongere personeel om ook een keer op missie te kunnen. De eFP biedt deze mogelijkheid een draagt daarmee bij aan boeien en binden van ons personeel.

Een kans die zich voordoet tijdens deze missie is het uitwisselen van ervaringen met het Litouwse Artillerie bataljon dat op de zelfde locatie is gelegerd als onze Abt. Dit Litouwse Artillerie bataljon is ook uitgerust met de PzH. Er hebben al een aantal overleggen met dit bataljon plaatsgevonden om de wederzijdse (leer)behoeften in kaart te brengen.

Hoe nu verder?

De A batterij zal tot medio 2020 in Litouwen aanwezig zijn. In de komende nummers van de Sinte Barbara zult u op de hoogte worden gehouden van hun ervaringen. Het eerste artikel vanuit de batterij vind u al in dit nummer. Ook op social media zullen regelmatig updates te vinden zijn.

Afhankelijk van de ervaringen van deze rotatie zal worden gekeken of het wel of niet wenselijk is om vaker een vuursteun bijdrage aan de eFP aan te bieden.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB