Nieuws

Viering St. Barbara op vrijdag 1 december 2017

Hier werd de Barbara viering geopend met een dronk op Barbara met een Barbara bitter.

Waarna de voorzitter de algemene ledenvergadering opende.

Gelukkig waren ons geen leden ontvallen.

Dick Heyse en Harry Voorbij hadden aangekondigd hun functie als voorzitter resp/ secretaris-penningmeester met ingang van 1 januari 2018 neer te leggen. Gelukkig heeft  Fred van Goor zich aangemeld om de functie secretaris- penningmeester te gaan vervullen. Verder heeft Chris van Malkenhorst zich bereid verklaart om de functie van voorzitter op zich te nemen, maar dat die functie niet gecombineerd kon worden met het lidmaatschap van de Ledenraad. Daarop heeft Dick Heyse zich alsnog beschikbaar gesteld voor die functie in het afdelingsbestuur.

De vergadering ging daarop akkoord met de volgende bestuurssamenstelling:

Chris van Malkenhorst, voorzitter; Fred van Goor, secretaris-penningmeester,; Bert Alberga, lid; Dick Heyse, afgevaardigde naar de Ledenraad.

De voorzitter dankte Harry Voorbij voor de vele jaren dat Harry secretaris-penningmeester was geweest en drukte dit uit met het overhandigen van een kruik Barbarabitter.

Chris van Malkenhorst, als nieuwe voorzitter, bedankte Dick Heyse (54 jaar VOA-lid en 12 jaar afdelingsvoorzitter ) en Harry Voorbij (27 jaar VOA-lid en 10 jaar secretaris-penningmeester ) voor hun inzet voor de afdeling en drukte dat uit met een gloedvol betoog en met  een persoonlijke gift voor de vertrekkende bestuursleden.

Daarna deelde Harry Voorbij mee dat hij zijn VOA-lidmaatschap had opgezegd om hem moverende redenen.

Er werd een motie ingediend om Harry te benoemen als buitenlid van de afd. Noord en die werd met applaus aangenomen, waarna Harry niets anders bleef om daarmee in te stemmen.

Ernst Grote vroeg en kreeg het woord. Hij bedankte de vertrekkende bestuursleden voor de zorg die beiden voor de afdeling en haar leden hadden betoond. Aan de hand van de verklaring van het lied “Turf in je ransel”, bracht hij naar voren dat vroeger turf in de ransel werd gedaan om het gewicht te verminderen en dat de turf daarnaast kon worden gebruikt voor een vuurtje. Hij drukte zijn persoonlijke dank uit in de vorm van een Drentsche Turf, gebakken door de beste bakker van Rolde.

Zijn geschenk werd in dank aanvaard.

Daarna werd de door Jitze Noorman meegebrachte gong geluid waarmee de ledenvergadering werd besloten. .

Uiteraard had Wim Hendriks één van de in zijn bezit zijnde Barbara’s meegebracht om ons in de gaten te houden.

Een dronk op Zijne Majesteit werd uitgebracht en na het eerste couplet werd met het diner begonnen.

George Everdij was (vrijwillig) bereid gevonden om de legende te onderzoeken en daarvan kond te doen.

Het waren 4 echte legendes of verklaringen, waaruit het schutspatrones der Artilleristen zou blijken.

De eerste de meest bekende waarin Barbara in 254 in Nicodemië werd geboren.

Opgesloten in een toren, omdat zij zich bekeerde tot het Christendom en na de doop vluchtte,

maar gevonden werd en na marteling door vaderlief werd onthoofd.

Waarna deze vader getroffen wordt door een bliksem en volledig werd verast. 

De tweede legende zegt dat zij in de 6e eeuw in Afrika wordt geboren, zich bekwaamt in Alchemie

en haar vijanden te lijf ging met een “magische” springstof.

 

De derde verklaring zou zijn dat in de 15e eeuw de populariteit van Barbara zou toenemen als

patrones van vele beroepen w.o. de Artilleristen.

De vierde verklaring vindt plaats in de 19e eeuw, waarin Prins Frederik op 4 dec. 1820 een bijeenkomst houdt ter ere van Barbara. Pas vanaf 1936werd dit een jaarlijkse traditie..

Waarna George afsluit met een 60 seconde durend  gedicht. Zijn voordracht werd met applaus begroet.

Tussen het voor- en het hoofdgerecht werd het 4e couplet ten gehore gebracht.

Daarna was Hanno Niemeijer zeer bereid om toestemming te geven tot opstijgen en het ten gehore brengen van het 5e couplet van het Artillerielied.

Jan Mulder een gast uit Gelderland liet een reünie van 74-4 de revue passeren en deelde mee zich aan te willen sluiten bij de afdeling Noord.  

Veel te laat wenste onze voorzitter ons een wel thuis, een fijne Kerst en Nieuwjaar en sprak de

verwachting uit ons volgend jaar, maar dan onder leiding van Chris van Malkenhorst weer te zien
Terug
06-12-2017 Categorie: Noord