Nieuws

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Als uitvloeisel daarvan ontving elk lid, donateur of begunstiger een brief met een in te vullen document ‘Toestemmingsverklaring gebruik persoonsgegevens’. Aangezien er geen volledige respons was, stelt de VOA al haar leden, donateurs of begunstigers die daartoe niet in de gelegenheid waren,de mogelijkheid de verklaring alsnog in te vullen. U kunt dat doen door het hieronder geplaatste formulier, dat een samenvatting geeft van de verstrekte informatie, te downloaden en te retourneren naar de secretaris VOA.

 DOWNLOAD HIER UW FORMULIER

 

Toestemmingsverklaring voor gebruik persoonsgegevens

 

Ondergetekende

 

Naam, titel,

Adres

 

Lid, donateur of begunstiger van de Vereniging Officieren Artillerie (VOA), verklaart kennis te hebben genomen van de informatie die de VOA heeft verstrekt over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), onder andere door publicatie in het verenigingsorgaan Sinte Barbara 2018 nr. 2.

 

Ondergetekende verklaart voorts te zijn geïnformeerd dat het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is de VOA goed te laten functioneren en dat de persoonsgegevens nodig zijn voor de ledenadministratie, het innen van contributie of het doen van betalingen, het toezenden van informatie, zoals in de vorm van de Sinte Barbara en voor communicatiedoeleinden.

 

Ondergetekende stemt daartoe in met het vastleggen van de volgende persoonsgegevens:

Naam, voorletters, adres, promotiejaar, registratienummer, rang en/of titel, Korps of Dienstvak, telefoonnummer, emailadres en categorie en IBAN.

 

Ondergetekende verklaart (doorhalen wat niet van toepassing is):

  • In te stemmen met het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor de hierboven genoemde doelen JA/NEE.
  • In te stemmen met het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke (bestuur VOA) en de administrateur JA/NEE.
  • In te stemmen met het maken van foto’s of video-opnamen van hem/haar JA/NEE.
  • In te stemmen met het gebruik van tot hem/haar herleidbare informatie (zoals foto’s en namen) op website, in publicaties of op social media. JA/NEE.
  • In te stemmen dat zijn /haar adresgegevens worden doorgegeven aan derden voor het verzenden van de Sinte Barbara JA/NEE.
  • In te stemmen dat zijn/haar gegevens worden doorgegeven aan de gekozen VOA-afdeling voor convocaties en contact JA/NEE.
  • In te stemmen met plaatsing van zijn/haar naam, adres en telefoonnummer op de lijst van 80+-jarigen JA/NEE.

 

Datum:                                            Plaats:

 

Naam:                                              Handtekening

 


Terug
21-01-2019 Categorie: Algemeen