Nieuws

Convocatie

De middag en avond worden verzorgd door de leden van de Afdeling Den Haag. Na de algemene ledenvergadering en de lunch op het Plein Kalvermarkt Complex (PKC), de locatie van de Bestuursstaf van MinDef, vindt de verplaatsing te voet plaats naar de gebouwen van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Het middagprogramma bestaat uit verschillende onderdelen: de rondleiding door de gebouwen, het bijwonen van de plenaire vergadering van de Tweede Kamer, informatie over het functioneren van de Parlementaire Democratie en een paneldiscussie over politieke en militaire thema’s in de “Oude Zaal”, de zaal waar tot 1992 de Tweede Kamer haar plenaire vergaderingen hield, met Kamerleden en Opperofficieren. Aansluitend op Het Plein een optreden van de Fanfare “Bereden Wapens” en een groepsfoto op het bordes voor het Ministerie van Defensie. Vervolgens verplaatsen wij ons terug naar het PCK voor het aperitief en het diner.


DAGPROGRAMMA
10.00 uur Inloop, Registratie, bijpraten
10.45 uur Welkom door de Minister van Defensie
11.00 uur De ALV
12.10 uur Lunch
13.00 uur Verplaatsing, middagprogramma
17.00 uur Aperitief.
18.15 uur Diner
20.00 uur Einde

Tenue: Tenue de Ville


Agenda van de ALV

1. Opening
2. Mededelingen van de voorzitter
3. Vaststelling van de notulen van de algemene ledenvergadering gehouden op 16
mei 2018 te Vught.
4. Gevoerde beleid over het verenigingsjaar 2018:
a. Jaarverslag van de secretaris;
b. Jaarverslag van de penningmeester en jaarrekening;
c. Verslag van de kascommissie 2018;
d. Dechargeverlening leden bestuur voor het gevoerde beleid.
5. Benoeming van drie leden en een reserve lid van de kascommissie 2019
6. (Her) benoeming voorzitter.
7. Verenigingstijdschrift Sinte Barbara en VOAWeb.nl
8. Vaststellen afdeling voor de organisatie van de algemene ledenvergadering 2020
(Afd Zuid West) en 2021.
9. Rondvraag
10. Sluiting.


De oproep met agenda, de notulen van de algemene ledenvergadering 2018, de jaarverslagen, de balans per 31 december 2018, de staat van lasten en baten 2018 zijn uiterlijk vanaf 8 mei 2018, na te hebben ingelogd, in te zien op/te downloaden/af te drukken van de website www.voaweb.nl. Bij eventuele problemen kunt u zich wenden tot de webmaster. Voor hen die niet beschikken over internet zijn de vergaderstukken op te vragen bij de secretaris. U wordt verzocht de stukken tijdens de vergadering bij de hand te hebben.


U geeft zich op door u digitaal aan te melden via deze link  het én de deelnamekosten van :


€ 0,00 alleen deelname ALV
€ 10,00 deelname ALV, lunch
€ 20,00 deelname ALV, lunch, middagprogramma en aperitief
€ 35,00 ALV en het volledige programma incl. het diner
Kosten voor deelname voor NIET VOA leden
€25,00 Lunch, middagprogramma en aperitief
€ 40,00 Lunch, middagprogramma, aperitief en diner


voor 3 juni 2018 over te maken op IBAN: NL37INGB0008100018 t.n.v. penningmeester VOA, o.v.v. ALV 2019.
Het bestuur hoopt velen van u bij deze vergadering te mogen begroeten.

Oldebroek, april 2019
Lkol M. van Weerd
Secretaris.


Terug
08-04-2019 Categorie: Algemeen