Nieuws

November bijeenkomst

 

Clan Gunn
Op een ochtend in het voorjaar van 1988 ging omstreeks 8 uur bij ons thuis de telefoon. Mijn vrouw nam hem aan en er werd naar mij gevraagd. Zij vertelde dat ik reeds naar kantoor was en gaf mijn kantoornummer door. Een kwartier later werd ik daar gebeld door een mij onbekende man, die vertelde dat ik afstamde van een wilde Schotse Clan. Ik begreep  niet veel van het verhaal, maar aan het eind vroeg hij of hij mijn telefoonnummer mocht doorgeven aan iemand anders, waarmee ik akkoord ging. Een uur later werd ik weer gebeld en wel door een zekere Prof. De Graaff uit Houten. Hij vertelde hetzelfde verhaal  dat ik toen iets beter ging begrijpen. Hij zei erbij  dat ik zelfs enige kans zou hebben op het  Chiefschap van deze Clan Gunn, maar dat dit wel zeer onzeker was.  Hij zou mij wat documentatie toesturen, hetgeen resulteerde in een pak papier van ca. 30 A-4tjes met o.a.  een stamboom die terugging tot ongeveer de Middeleeuwen en zelfs daarvoor.


Wat bleek nu het geval te zijn. Wij hebben in Nederland gedurende ca. twee eeuwen van ca. 1580 tot ongeveer 1780 de z.g. Schotse Brigade gehad, bestaande uit drie Regimenten. Deze Brigade was door de Britse Monarch uitgeleend aan de Staten-Generaal en de Stadhouder voornamelijk ter verdediging van onze zuidelijke grenzen. Tegenwoordig denk men hierbij aan huurlingen, maar dat was in die tijd zeer normaal. Bij de Schotten speelde daarbij dat het zeer goede soldaten waren, maar dat het land arm was. In Nederland hadden wij wel geld, maar relatief weinig soldaten en dat sloot dus goed bij elkaar aan. Aanvankelijk waren er ook drie Engelse Regimenten, maar die zijn in 1665 weer teruggetrokken.


Rond 1720 kwam een zekere William Gunn bij de Schotse Brigade en hij bracht het uiteindelijk tot luitenant-kolonel  bij dit onderdeel. Deze William was de derde zoon van de toenmalige Chief van Clan Gunn en derhalve niet belangrijk voor de opvolging, want de oudere zoons gingen uiteraard voor, maar een groot aantal jaren later kwam dit iets anders te liggen, want de takken van deze oudere broers stierven uit. De laatste erkende Chief sneuvelde in 1785 bij Gibraltar, nu 230 jaar geleden en had geen nazaten.


William Gunn was getrouwd met de Schotse Ann Ross en had een aantal kinderen, zoons en dochters. Van de zoons is niets meer vernomen, zodat wordt aangenomen dat zij  kinderloos zijn overleden, maar de dochters zijn wel getrouwd en hebben kinderen gekregen. Prof. De Graaff die mij dus in tweede instantie had opgebeld en via zijn vrouw contact had met de clan, had van de Commander van de Clan het verzoek gekregen na te gaan of er in Nederland nog nazaten waren van William Gunn.


Clan Gunn heeft zijn thuisland in gedeelten van de graafschappen Caithness en Sutherland gelegen in het  Noordoosten van de Schotse Hooglanden(Highlands)
De Commander leidde vroeger  de Clan in het gevecht als de Chief dat niet zelf deed of niet kon doen. Verder leidt hij de Clan als er geen Chief is en dat laatste was het geval bij de Clan Gunn.


Ongeveer twee jaar heeft Prof. De Graaff in Nederland onderzoek gedaan, voornamelijk via kerkregisters, waar geboorten, huwelijken en overlijden werden vastgelegd. Zoals bekend hadden wij in Nederland voor 1810 nog geen Burgerlijke Stand. Uiteindelijk kwam hij bij mij terecht. Deze Schotse voorvader was in  mijn familie niet bekend, want de afstamming bleek  tweemaal via de vrouwelijke lijn te gaan en dan raak je al snel het spoor bijster.


Via Prof. De Graaff werd ik lid van de Clan Gunn Society en het bleek dat deze vereniging verschillende evenementen organiseerden, zoals eenmaal in de drie jaar een International Gathering, wat o.a. dit jaar heeft plaatsgevonden. Daarbij komen de Gunns uit de gehele wereld naar Schotland en bezoeken onder meer de plaatsen die in de geschiedenis van de Clan belangrijk waren. Vooral  uit Amerika, waar overigens een aparte vereniging is, komen veel Clanleden en verder uit Canada, Frankrijk, Australië en Nieuw-Zeeland. Wij bezochten dit jaar o.a. de plaats waar volgens de overlevering de Kapel van St.Tears had gestaan. Hier heeft omstreeks 1464 een belangrijk gevecht plaatsgevonden tussen de Clan Gunn en de Clan Keith. Destijds waren er tussen deze clans een aantal geschillen gerezen en de bedoeling was deze geschillen met een gesprek, en als dat niets opleverde, met een gevecht op te lossen. Beide partijen zouden met 12 ruiters komen, maar de Keiths hadden, in strijd met de afspraak, twee man op ieder paard gezet. Tegen deze overmacht konden de Gunns niet op en zij werden verslagen, waarbij de toenmalige Chief en een aantal van zijn zoons sneuvelden. Dit was tevens het einde van de macht van de Gunns in Schotland  in die tijd en de Clan werd verspreid over een aantal gebieden daar.  Daarnaast is er jaarlijks het z.g. St.Donan’s Day Dinner dat rond 17 april plaatsvindt. Hierbij wordt herdacht dat op 17 april 617 St Donan, de man die het thuisland van de clan heeft gekerstend, met al zijn 52 volgelingen werd gedood op het Schotse eiand Eigg. In dit kader  hadden wij diners o.a. in het House of Commons en het House of Lords en het kasteel van Edinburgh.  Tweemaal  hebben wij St.Donan’s Day Dinner in Nederland gehad, o.a.  in Utrecht. Wij bezochten toen Slot Loevestein, waar destijds Schotse soldaten waren gelegerd. Verder  was er een diner in Naarden, waar William Gunn is begraven in de Waalse Kerk, thans het Comenius Mausoleum.


Wie Chief is van een Clan wordt uiteindelijk bepaald door de Lord Lyon King of Arms in Edinburgh. Bij hem moet men een verzoekschrift indienen met de nodige gegevens waaruit de afstamming van  de laatste Chief blijkt. Zelf heb ik dit, op aandrang van een aantal leden van de Clan, ook gedaan. Het was een heel proces met dure advocaten, maar mijn claim werd uiteindelijk afgewezen op grond van het feit dat mijn Nederlandse voorouders niet opnieuw de naam “Gunn “ hadden aangenomen.  Verder was destijds in 1785 een wet in Schotland, waarbij het verboden was dat buitenlanders Schotse titels kregen. Deze wet is later weer ingetrokken, maar deze intrekking had geen terugwerkende kracht en dat hielp mij niet zoveel. Er was ook nog  een zekere Michael J.Gunn, die een verzoekschrift had ingediend, maar dat is uiteindelijk ook afgewezen, aangezien hij een bepaalde afstamming niet overtuigend kon bewijzen  Nu kennen ze in Schotland nog een bepaalde regeling te weten een Derbhfine of familie vergadering. Hierbij kan, als niet op een andere manier de Chief kan worden gevonden, een vergadering van leidende clanleden een aanbeveling doen aan de Lord Lyon King of Arms of men een Chief wil en zo ja, wie dat zou moeten zijn. Nadat het laatste verzoekschrift van Michael was afgewezen, is door leidende clanleden een dergelijk verzoekschrift bij de Lord Lyon ingediend om een familie vergadering te houden en dit verzoek is toegestaan, waarbij door de Lord Lyon tevens een z.g. Herald uit zijn staf is aangewezen die de familie vergadering moest voorzitten en daarbij nagaat of alles volgens de regels verloopt. Hij moet na de vergadering een nieuw verzoekschrift maken waarin de aanbeveling van de vergadering aan de Lord Lyon wordt opgenomen. Het is in principe de bedoeling dat er unanimiteit is over de aanbeveling voor een Chief of in ieder geval een overgrote meerderheid.


Deze familie vergadering van de Clan Gunn heeft op 18 juli van dit jaar in een hotel te Kirkwall op de Orkneys plaatsgevonden. Er waren 9 personen( één via een video verbinding) aanwezig, waarnaast nog 16 leden, die niet aanwezig konden zijn,  schriftelijk hun mening hadden gegeven. Er was één opposant die zelf nog een verzoekschrift wilde indienen om als Chief erkend te worden. De overige  aanwezigen stemden voor het voorstel om de Commander, die deze taak al ruim 40 jaar vervulde, als Chief voor te dragen. De 16 schriftelijke stemmen waren ook allen ten gunste van de Commander.


Op 25 september 2015 heeft de Lord Lyon het verzoekschrift van de opposant is afgewezen en de Commander erkent als Chief van Clan Gunn. Voorwaar een historisch moment. De inauguratie zal vermoedelijk in april 2016 plaatsvinden in Edinburgh of Glasgow.


Daarnaast heeft de Clan een eigen museum gevestigd in een voormalige kerk in de plaatsje Latheron aan de Oostkust van Schotland, iets ten Noorden van Helmsdale. Het museum wordt beheerd door een aparte stichting  de Clan Gunn Heritage Trust.


De Clan heeft ook nog een eigen website en wel www.clangunnsociety,org, die veel informatie bevat.

R.E.Kamp, 7 november 2015.


Terug
07-11-2015 Categorie: Utrecht en Noord-Holland