Nieuws

Zuid-West bijeen op 04 februari


Na het begroeten en ‘indrinken’ sprak voorzitter Ben Mooren een hartelijk woord van welkom uit en gaf aan dat hij weer zover hersteld is dat hij, tot zijn vreugde, weer kan deelnemen aan de afdelingsbijeenkomsten, die hij het afgelopen jaar zo node had gemist. Wel gaf hij aan dat de regie van de bijeenkomst in handen was van de
‘acting voorzitter’ Ton Kolsteren omdat die taak voor hem nog een brug te ver zou zijn.
Met een voorwaarschuwing van 5 minuten werden de leden door Ton Kolsteren naar de ‘Tuinkamer’ gedirigeerd voor de jaarvergadering. De partners en begunstigers zochten een gezellig hoekje in het restaurant alwaar de causerie werd voortgezet.

Klokke 16:30 uur opende Ton Kolsteren de jaarvergadering en loodste de vergadering, op de van hem bekende soepele wijze, door de agenda. Allereerst werd stilgestaan bij de overledenen die de afdeling het afgelopen jaar moest betreuren. Saillant detail bij de mededelingen die daarna volgde, was de opmerking dat het bestuur geen kans meer ziet om bij de uitvaartdienst van leden, en als zodanig gewenst door de nabestaande(n), een hoornblazer in tenue te regelen voor het blazen van het
‘Signaal Taptoe’, omdat de richtlijnen voor het aanvragen hiervan zijn aangescherpt sinds alle ‘militaire muziek’ is ondergebracht bij het ‘Impresariaat Militaire Muziek Krijgsmacht’. Als alternatief kan worden gekozen voor het ten gehore brengen van het
‘Signaal Taptoe’ via een CD of USB-stick.
Het is in dit bestek niet de bedoeling om uitgebreid verslag te doen van de vergadering maar als ‘highlights’ kunnen worden vermeld: de decharge van het bestuur over het boekjaar 2015, het vaststellen van de afdelingsbijdrage voor 2016,
het afscheid van vice-voorzitter Reinder Krale na een onafgebroken periode van 23 jaar als bestuurslid bij de afdeling, de benoeming van de secretaris in de persoon van Johan Brethouwer, die bij het ontbreken van kandidaten bereid is om voor twee jaar te ‘herintreden’ en het vaststellen van het jaarprogramma 2016. Met de boodschap dat de merites van Reinder Krale voor de afdeling uitvoerig aan bod zouden komen bij het diner, werd de jaarvergadering door Ton Kolsteren afgesloten om 17:45 uur en was het tijd om de partners en begunstigers op te zoeken voor de borrel.

Na de borrel werd het gezelschap door Ton Kolsteren uitgenodigd naar de ‘Prinsenkamer’ waar de tafels gedekt stonden voor het diner. Het was weer genieten van een prima verzorgd Fazanterie-menu, doorspekt met gezellig gekout. Na het hoofdgerecht vroeg Ben Mooren het woord aan Ton Kolsteren om Reinder Krale te bedanken voor zijn noeste en langdurige periode als bestuurslid. Uit respect voor Reinder is de volledige tekst weergegeven.

‘Reinder, aan mij de eer om stil te staan bij je afscheid als bestuurslid.
Je hebt mij, in je kenmerkende bescheidenheid, dringend verzocht om er geen al te uitbundig verhaal van te maken maar de feiten spreken voor zich. Vanaf de revitalisatie van de afdeling in, pak ‘m beet 1993, ben je onafgebroken bestuurslid geweest; gestart als secretaris en later vice-voorzitter. We hebben het dan wel over een periode van 23 jaar, waarvan ik er zelf de nodige jaren als medebestuurder van heb meegemaakt dus ik weet een beetje over wie ik het vandaag mag hebben.
Als constante factor binnen de bestuurswisselingen in de afgelopen 23 jaar was je de steun en toeverlaat voor de nieuwe bestuurders om de identiteit van deze afdeling te borgen. Iedere afdeling richt zijn verenigingsleven op geheel eigen wijze in.
Zo betrekt de afdeling Zuid-West, standaard, de partners bij de bijeenkomsten, met uitzondering van de Barbaraviering. Naast een vast ankerpunt binnen de afdeling heb je jarenlang de activiteitenkalender van de afdeling verzorgd, waarbij de datums werden afgestemd op de aanpalende verenigingen van militaire snit. Daarnaast werd de jaarlijkse excursie door jou georganiseerd, die vaak ook werden bezocht door leden uit andere afdelingen. Door je mensgerichte persoonlijkheid was en blijf je het ‘lief en leed’ aanspreekpunt voor het bestuur, omdat je als geen ander weet wat er leeft bij de afdelingsleden waarmee het bij tijd en wijle wat minder gaat. Met enige regelmaat geef je dan aan mij door waar een opsteker in de vorm van een bloemetje of een kaart op zijn plaats is.
Voor je grote betrokkenheid bij het wel en wee van de afdeling is in 2011, als blijk van waardering, door de VOA een legpenning aan je uitgereikt.
Ik kijk, samen met de collega-bestuurders terug op een plezierige en constructieve samenwerking, zowel in mijn periode als penningmeester als voorzitter. We vinden het jammer dat we afscheid nemen van een voortreffelijk bestuurslid maar we hebben alle begrip voor je besluit na 23 jaar.
Reinder, namens de afdeling zeer bedankt voor je inspanningen in je lange bestuursperiode en ik mag je namens de afdeling een attentie aanbieden in de vorm van een setje VVV-bonnen. Het ga je goed en blijf vooral komen naar de bijeenkomsten.
Dames en heren graag een hartelijk applaus voor Reinder’Na de ovatie door het gezelschap sprak Reinder een dankwoord uit met de verzekering aan het bestuur, dat hij voorlopig nog de liaison blijft naar de leden die op zijn tijd aandacht behoeven; waarvan acte!
Kortom: een goede vergadering en een prima diner in een sfeervolle ambiance.

Op naar de volgende bijeenkomst op woensdag 13 april waarbij,
Ds mevr Anna van der Meij (voormalig legerpredikant), een voordracht komt geven met als onderwerp: ‘Legerpredikant. Werken op het scherp van de snede’.

Ben Mooren


Terug
09-03-2016 Categorie: Zuid-West