Nieuwe vergunning voor het Artillerie Schietkamp

Op dit ogenblik wordt er gewerkt aan een revisievergunning voor het oefen- en schietterrein ASK. Het ASK staat bekend als het enige schietterrein in Nederland waar met mortieren en pantserhouwitsers mag worden geschoten. Buiten deze groot kaliber oefen- en schietfaciliteiten biedt het ASK ook klein kaliber schietfaciliteiten en vlieg-, spring-, beproef- en vele andere oefenfaciliteiten voor de gehele krijgsmacht en andere (semi)overheidsinstellingen. Met dit artikel beoog ik de lezer meer inzicht te geven waarom het ASK een revisievergunning nodig heeft en wat dit betekent voor het ASK. Daarna volgt nog een korte vooruitblik naar de toekomst van het ASK.

Waarom een revisievergunning?

De vigerende milieuvergunning voor het ASK dateert van 27 oktober 1994, op basis van de vergunningaanvraag van 1 augustus 1989. Deze vergunningaanvraag en met name het bijbehorende geluidsrapport beschrijft de vergunde wapen(systemen), schietposities en vergunde aantallen te verschieten munitie. De Raad van State heeft in haar uitspraak van 15 augustus 1997 bepaald hoeveel (detonerende) schietoefeningen er mogen plaatsvinden. Daarnaast zijn er tot in 2017 diverse uitbreidings- en wijzigingsvergunningen verleend en/of meldingen wijziging inrichting ASK ingediend. Op basis van bovengenoemde documenten vinden op dit ogenblik activiteiten plaats op het ASK.

Vanwege de ouderdom van de vergunning en de diverse wijzigingen die in de loop der jaren zijn vergund is de vergunningsituatie en daarmee de geldende regels voor het ASK onoverzichtelijk. ASK heeft hiertoe op 15 februari 2021 een aanvraag voor een veranderingsvergunning ingediend bij Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om de huidige gehanteerde wapens en bijbehorende schietoefeningen, schietposities en aantallen munitie en de daarmee samenhangende geluidsaspecten te vergunnen. In het bij de aanvraag behorende geluidsrapport van januari 2021 zijn de geluidsaspecten uitgewerkt.

In mei 2021 heeft ILT een inspectie uitgevoerd op het ASK. Deze inspectie, verdeeld over meerdere dagen, heeft tot doel te controleren of het ASK de voorschriften uit de vergunning en de voorwaarden om bepaalde activiteiten te mogen verrichten naleeft. Bij de inspectie zijn diverse onderwerpen betrokken o.a. inrichting terrein ASK, diverse schietactiviteiten/-oefeningen, springactiviteiten en kruitverbranding. De met de activiteiten samenhangende veiligheids- en milieuaspecten zijn daarbij beoordeeld waaronder geluid, externe veiligheid en brandveiligheid bouwwerken. De tijdens de inspectie geconstateerde overtredingen zijn, na ontvangst van het inspectierapport en de waarschuwingsbrief in overleg met objectvergunninghouder (OVH) ASK, commandant 11 Luchtmobiele Brigade, per 5 juli 2021 gestaakt. Enkele van de geconstateerde overtredingen zijn: aantal klein kaliber- en groot kaliber schietactiviteiten, gebruik locatie Site, gebruik brandweeroefencentrum, gebruik kruitverbrandingsplaats en gebruik bepaalde springlocaties op de Oldebroekse Heide.

Na ontvangst van Concept Ontwerpbeschikking van de aanvraag veranderingsvergunning 15 februari 2021 kunnen met “zicht op legalisatie” de naar aanleiding van de inspectie stilgelegde klein kaliber- en groot kaliber schietactiviteiten per 15 november 2021 worden hervat. Echter als gevolg van ingediende zienswijzen vanuit omgeving ASK geeft ILT op 20 mei 2022 een Herziene Ontwerpbeschikking uit waarmee de aanvraag veranderingsvergunning alsnog wordt geweigerd. Defensie gaat ondanks de weigering door met bovengenoemde schietactiviteiten omdat stoppen de operationele gereedheid van eenheden negatief zal beïnvloeden.

Op 14 juli 2022 is een fysieke hercontrole door ILT van de naar aanleiding van het inspectierapport geconstateerde overtredingen uitgevoerd. Tijdens deze controle is vastgesteld dat een aantal overtredingen daadwerkelijk zijn beëindigd en/of hersteld. Voor die overtredingen waarvoor dit niet het geval is heeft ILT het voornemen handhavend op te treden door het opleggen van lasten onder dwangsom. Dit betreft o.a. een aantal klein kaliber- en groot kaliber schietactiviteiten en het gebruik van delen van het brandweeroefencentrum omgeving paal 21 op de Oldebroekse Heide. Objectvergunninghouder ASK is door ILT middels brief van dit voornemen op de hoogte gesteld. De definitieve beschikking “Weigeren aanvraag voor het actualiseren en opnieuw laten vergunnen van schotenaantallen” is door ILT op 30 augustus 2022 uitgegeven.

Op 21 oktober 2022 is er opnieuw een aanvraag veranderingsvergunning ASK ingediend. In deze aanvraag zijn alle bemerkingen uit eerdergenoemde zienswijzen vanuit omgeving ASK verwerkt. Defensie beschouwt dit als de snelste manier om alle geconstateerde overtredingen, inclusief de in het kader van operationele gereedheid eenheden en landsbelang zijnde klein kaliber – en groot kaliber schietactiviteiten, weer vergund te krijgen. ILT heeft aangegeven deze aanvraag niet in behandeling te willen nemen, en vraagt om een revisievergunning. ILT, het bevoegd gezag, heeft beleidsruimte bij het bepalen of een aanvraag revisievergunning nodig is.

Goed om weten is dat defensie, als gebruiker van het ASK, en Rijksvastgoedbedrijf (RVB), als beheerder van het ASK, al enige jaren geleden hebben vastgesteld in 2023 aan een revisievergunning ASK te gaan werken. Dit gegeven heeft ertoe geleid dat er al langere tijd intern defensie wordt nagedacht over het gebruik van het ASK.

Wat betekent dit nu voor het ASK?

Een revisievergunning gaat over alle milieuaspecten van de gehele inrichting, en is één integrale vergunning voor de hele inrichting. Een veranderingsvergunning regelt meestal een gedeelte van de milieuaspecten van de inrichting. Omdat de revisievergunning de hele inrichting betreft, zal een aanvraag voor een revisievergunning uitgebreider zijn dan die voor een veranderingsvergunning. Het aanvragen van een revisievergunning zal over het algemeen dus meer tijd in beslag nemen. Dit is ook de reden waarom op 15 februari 2021 een aanvraag veranderingsvergunning ASK is ingediend om alleen de huidige gebruikte wapens, schietposities en aantallen munitie vergund te krijgen.

Op dit ogenblik lopen er nog enkele juridische procedures tussen defensie en ILT (handhaving) m.b.t. het handhavend optreden door ILT en de daaruit voortvloeiende lasten onder dwangsom. Buiten vertegenwoordigers ASK, RVB, Baseco (als vertegenwoordiging van OVH), diverse juristen, is ook Afdeling Fysieke Leefomgeving (AFL) van Directie Aansturen Operationele Gereedheid (DAOG) hierbij betrokken.

Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan een revisievergunning ASK. Defensie levert hiervoor de benodigde informatie aan bij RVB. De projectleider RVB heeft zijn plan van aanpak ingediend bij OVH ASK, en deze heeft op zijn beurt ingestemd met geplande uiterlijke inleverdatum 31 augustus 2023. Specialisten RVB op het gebied van vergunningen maken alle benodigde documenten voor de aanvraag revisievergunning gereed. Onderdelen die gereed zijn worden proactief doorgenomen met ILT (vergunningverlening). De verwachting op dit ogenblik is dat projectleider RVB uiterlijk 31 augustus 2023 de aanvraag revisievergunning gaat indienen bij ILT.

Zijn we er dan? Het antwoord is nee. Het indienen van een aanvraag revisievergunning ASK wekt nu mogelijk de indruk dat alle wensen en behoeften vanuit defensie v.w.b. gebruik ASK hierin zijn meegenomen. Dit is echter niet het geval. Intern defensie is een bewuste keuze gemaakt dat de uiterlijke inleverdatum heiliger is dan het meenemen van alle wensen en behoeften m.b.t. gebruik ASK. Dit betekent dat onderdelen die nog niet compleet zijn uitgedacht, uitgewerkt en op papier gezet niet worden meegenomen in de komende vergunning omdat dit anders vertraging van de inleverdatum op gaat leveren. Alle groot- en klein kaliber schietactiviteiten worden wel verwerkt in de komende aanvraag revisievergunning. Dit m.n. omdat deze schietactiviteiten van belang zijn voor de operationele gereedheid van eenheden, maar ook omdat op deze activiteiten nog steeds een last onder dwangsom ligt. Met het uiteindelijk vergunnen van deze schietactiviteiten zal de last onder dwangsom komen te vervallen.

Alle eerdere vergunningaanvragen zijn voorzien van een door TNO gemaakt geluidsrapport ASK. Dit rapport geeft o.a. een overzicht van alle oefen-, trainings- en schietlocaties op het ASK. Per locatie is vastgelegd welk wapen en (aantallen) munitie op jaarbasis wordt gebruikt. Je kunt dit geluidsrapport zien als een soort jaarplan voor het ASK (wat is er op jaarbasis op welke locatie van het ASK met welke wapens en aantallen munitie mogelijk). Aan de hand van deze gegevens bepaalt TNO, door gebruik te maken van de brongegevens van de verschillende gebruikte wapens en munitie, wat de geluidsbelasting is naar de om het ASK liggende en gedefinieerde geluidsgevoelige bestemmingen. Deze geluidsbelasting mag niet boven een bepaald maximum uitkomen. Een door TNO gemaakt geluidsrapport ASK toont uiteindelijk aan wat de geluidsbelasting van het bedrijfsproces ASK is naar de omliggende geluidsgevoelige bestemmingen. Deze manier van rapporteren biedt voor defensie weinig tot geen flexibiliteit. Immers is er vooraf al vastgelegd wat er per jaar op welke schietbaan met welk wapen en welke hoeveelheid munitie maximaal mag worden verschoten.

In de komende vergunningaanvragen wordt, na goedkeuring door ILT, gebruik gemaakt van een geluidsnormeringsmodel. In dit model worden alle oefen-, trainings- en schietlocaties op het ASK verwerkt. De uiteindelijke geluidsbelasting (uit het hierboven genoemde geluidsrapport TNO) naar elk omliggend geluidsgevoelige bestemming wordt ook verwerkt in het model. Daarna kun je in principe met ieder wapen(systeem) en munitie schieten vanaf iedere locatie zolang de maximale geluidsbelasting per geluidsgevoelige bestemming niet wordt overschreden. Een voorwaarde hiervoor is dat Kenniscentrum Wapensystemen en Munitie (KCW&M) vooraf de brongegevens van een gebruikt wapen heeft bepaald. Zie het geluidsnormeringsmodel als een emmer gevuld met een hoeveelheid geluid. Iedere dag wordt de emmer door gehouden schietoefeningen gevuld met een beetje geluid. Als de emmer vol zit, is er geen geluidsruimte meer over en kan er niet meer worden geschoten. Dit model biedt defensie veel flexibiliteit omdat enerzijds uitruilen van munitie mogelijk is, en anderzijds omdat er met ieder wapen(systeem) waarvan de brongegevens bekend zijn op iedere schietbaan geschoten mag worden. Het geluidsrapport TNO zal mogelijk geen deel meer uitmaken van een vergunningaanvraag, maar gegevens over geluidsbelasting uit dit rapport zullen gebruikt worden in het geluidsnormeringsmodel.

Toekomst van het ASK

Het niet direct mee kunnen nemen van alle wensen en behoeften met betrekking tot het gebruik ASK betekent dat na het indienen van de komende revisievergunning gelijk gestart wordt met een nieuwe aanvraag veranderingsvergunning ASK. Hierin worden alle nog ontbrekende niet vergunde activiteiten verwerkt. Een voorwaarde is uiteraard dat wel bekend is wat de wensen en behoeften met betrekking tot het gebruik ASK zijn.

Zoals eerder aangegeven is het al langer bekend bij defensie en RVB dat in 2023 wordt gewerkt aan een revisievergunning ASK. Hiertoe is er een ruime tijd geleden al een start gemaakt met het verzamelen van alle wensen en behoeften. Op vuursteungebied heeft dit al geleid tot een totaaloverzicht van de op jaarbasis benodigde hoeveelheid munitie voor mortier 81mm, mortier 120mm en PzH 155mm. Dit allemaal op basis van de vigerende opleidings-, trainingsdocumenten en schiettabellen. Nu kan er in ieder geval een gerichte keuze worden gemaakt hoeveel munitie hiervan (bij voorkeur) op het ASK wordt verschoten. Voorwaarde is uiteraard dat deze hoeveelheid past binnen de op dat ogenblik vigerende vergunning ASK. Op vuursteungebied wordt nu uitgezocht of de inrichting en infrastructuur van het ASK nog voldoet. Eventuele aanpassingen zijn zeker niet altijd onmogelijk, maar zullen wel tijd kosten om te realiseren.

Op klein kaliber gebied loopt het wat moeizamer om boven tafel te krijgen wat er van het ASK wordt verwacht. Andere niveaus boven het Vuursteuncommando zijn verantwoordelijk om besluiten te nemen wat het ASK op klein kaliber gebied voor defensie kan betekenen. Op dit ogenblik is de gedachte binnen het ASK alle huidige klein kaliber faciliteiten zeker te behouden en mogelijk als er financiën worden vrijgemaakt op te knappen.

Een laatste noemenswaardig punt is dat het ASK streeft naar het worden van het groenste en duurzaamste oefen- en schietterrein in Nederland. Bij het eventueel opnieuw inrichten van het ASK zal hier zeker rekening mee worden gehouden. In de nabije toekomst kunnen er zo maar elektrische terreinvoertuigen bij bureau Veiligheid ASK worden ingezet, en het dak van de brandweerkazerne vol liggen met zonnepanelen. Een eerste groene en duurzame stap is al gezet. De noodstroomvoorziening bureau Veiligheid ASK is nu een 20kW dieselaggregaat; deze wordt eerdaags vervangen door een zero emissie aggregaat op aanhanger.

Zodra de revisievergunning ASK is goedgekeurd kan worden vastgesteld welke dan nog niet vergunde activiteiten in een volgende aanvraag vergunning ASK moeten worden verwerkt. Tegen die tijd zullen ook de wensen en behoeften met betrekking tot gebruik ASK duidelijk zijn. De inrichting en infrastructuur ASK zal dan tegen het licht worden gehouden en worden bepaald wat de weg is naar een groen en duurzaam oefen- en schietterrein ASK waarin op een veilige manier zoveel mogelijk defensie doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Kortom: we gaan dan op weg naar ASK 2.0.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB