Notulen ledenraad VOA 26-10-2022

Aanwezig: Lkol M. van Weerd (wnd vz / secr), Lkol (R) b.d. Ing. R.A.M.M. van Santvoord (pm), Lkol b.d. E.A. Honing (lid act, notulist), Maj (R) Mr M.L. Rauwe (DH), Maj (R) b.d. G.M. de Jong (OLD), Kap (R) b.d. Ing. P.H.M.J. Lambriex (ZO), Elnt (R) b.d. Ir J.N. Dekker (GLD), Lkol b.d. T.M. van Lieshout (GUN), Lkol (R) b.d. Drs R.P.M. van Mechelen (ZW), Kap (R) b.d. Mr J. Mulder (NO), Kap (R) b.d. Ir J.P.M. van Oosterbos (GLD), Lkol (R) b.d. Ir R.P. Peters (ROT), Lkol b.d. K.H. de Richemont (ABC), Maj D. Schotmeijer (lid EB&N), Kap (R) b.d. B.H.Th. Mooren (LA), Kap K.A.R.E. Houthuizen (Blazing Skies).

Afwezig met afmelding: LGen b.d. L.J.A. Beulen (vz), Maj b.d. J. Venekamp (lid com), Elnt (R) b.d. J.P. ten Sijthoff (FRL; waargenomen door afd NO), Elnt (R) b.d. Mr H. Quint.

1. Opening.

De waarnemend voorzitter opent om 15.04 de Ledenraadvergadering. De wnd vz excuseert de voorzitter vanwege een reeds lang gepland verblijf in het buitenland.

 

2. Vaststellen van de agenda.

Er zijn geen wijzigingen op de agenda.

3. Mededelingen voorzitter.

a. Jaardag 2023.

Wnd vz verzoekt de leden van de ledenraad vóór 1 december kenbaar te maken welke leden bij de Jaardag Artillerie aanwezig willen zijn op 12 januari 2023 vanaf 17.00 uur in de officierscantine. (Mail aan secr; m.vanweerd@kpnmail.nl ovv naam, gebdatum, gebplaats, adres en emailadres).

b. Voordracht tot erevoorzitter van de VOA BGen b.d. A.M. Rosengarten.

Wnd vz geeft aan dat het bestuur voorstelt onze voormalige voorzitter tot erevoorzitter van de VOA te benoemen. Cfm Statuten dient een door de leden van de ledenraad goedgekeurd voorstel voorgelegd te worden aan de leden tijdens de ALV. De leden van de ledenraad geven unaniem aan dat zij achter dit voorstel staan, waarmee de weg vrij is het voorstel op 10 mei 2023 voor te leggen aan de leden tijdens de ALV. Indien de leden tijdens de ALV instemmen kan de benoeming terstond worden geeffectueerd.

c. Vechten met vuur Wnd vz meldt dat onder de naam “Vechten met Vuur” een initiatief is gestart door VustCo, VOA, ABC en afd GUNNERS om in gezamenlijke inspanning met name de jongere generatie officieren meer awareness te geven in warfighting concepten. Door middel van bijeenkomsten in allerlei vormen zullen doctrine en operationele groei van ons wapen thematisch behandeld worden. De eerste bijeenkomst is gepland voorafgaand aan de Jaardag op 12 januari 2023. Hoewel de primaire doelgroep de jongere generatie officieren is zijn ook de leden van de VOA welkom om zo vakinhoudelijk op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen ons wapen. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

4. Vaststellen van de begroting en van de onderscheiden minima van de contributie en bijdragen voor 2023 (Bijlage).

Pm geeft een korte toelichting op de concept begroting 2023. Pm geeft tevens aan dat nog niet alle afdelingsbegrotingen binnen zijn. Op de vraag van Afd ZW of indienen nog mogelijk is geeft pm aan dat dit nog mogelijk is. Wnd vz wijst erop dat het indienen van de begrotingen in de maand september voorafgaand aan het boekjaar van belang is om de pm zijn werk goed te kunnen laten doen en roept de leden van de ledenraad dan ook op hier in de komende jaren meer aandacht aan te geven. Pm geeft aan dat er geen wijzigingen in de bedragen voor contributie noodzakelijk zijn.

5. Begrotingen afdelingen en jaarplanning. Zie punt 4.

 

6. Algemene ledenvergaderingen.

a. Algemene ledenvergadering 2023 afd GLD (10 mei 2023) Voorzitter afd GLD geeft een korte toelichting op de reeds beschikbare informatie. Wat betreft de kosten geeft hij echter aan dat eea afhankelijk zal zijn van het aantal deelnemers. Een initiële begroting is voorhanden. Wnd vz geeft aan dat hij onder agendapunt 7 terug zal komen op de financiële paragraaf wat betreft de ALV. Om reeds in een vroeg stadium leden te enthousiasmeren voor de ALV zegt de secr toe zo snel mogelijk in overleg met de afd GLD een convocatie op te stellen zodat deze nog in St Barbara

2022-4 gepubliceerd kan worden.

b. Algemene ledenvergadering 2024 Afd NO en FRL (23 of 30 mei 2024) Vertegenwoordiger afd NO geeft aan dat de voorbereidingen al in volle gang zijn. Met locaties provinciehuis Zwolle, Deltion college en SCANIA en deelname van CvdK Overijssel en het ROA dan wel het TamboerKorps bereden wapens denken de afdeling NO en FRL een deftig programma te kunnen neerzetten.

7. Analyse en terugkoppeling naar aanleiding van de gedachtewisseling van afgelopen juni.

a. Wnd vz leest de intentie van de vz voor die hij, voor dit onderwerp tijdens de vergadering, heeft voorbereid om zijn ideeën nader te duiden. Kort samengevat komt het erop neer dat er momenteel geen noodzaak is voor veranderingen in doelstelling, organisatie en structuur en de activiteiten zoals ze plaats vinden. Vz ondersteunt daarnaast de ingeslagen weg “Vechten met Vuur”.

b. Wnd vz geeft aan dat het bijna voltallige bestuur ook een analyse heeft gemaakt van de uitkomsten van de bijeenkomst op 20 juni jl. Wnd vz haal de essenties aan:

(1) Algemeen

De uitkomsten van de gesprekken op 22 juni zijn vrijwel identiek aan die van de evaluatie van zes jaar geleden. Alle leden van de ledenraad spreken met veel elan over hun afdeling. Hoewel ook nu het deel van de afdelingen dat actief deelneemt aan activiteiten tanende is zijn de afdelingen positief over het bestaan van hun afdeling. Dit leidt voor het bestuur tot de conclusie dat de huidige vorm en structuur gebaseerd op de doelstellingen van de vereniging actueel en valide zijn. Het bestuur ziet ook, vanwege het afnemende actieve gedeelte per afdeling, een natuurlijke weg naar samenwerking tussen diverse afdelingen. Het bestuur juicht dit toe en zal daar waar noodzakelijk ondersteuning bieden aan deze samenwerkingen. Wel meent het bestuur dat het verloop in de afdelingen nauw gemonitord dient te worden en regelmatig moet worden besproken met de leden van de ledenraad om voorbereid te zijn op mogelijke aanpassingen in vorm en structuur in de toekomst. Hiervoor stelt het bestuur voor om in gesprek te blijven over de

toekomst van de vereniging met de leden van de ledenraad door dit thema jaarlijks op één van de ledenraadvergaderingen te agenderen. Tijdens deze vergaderingen zullen waar nodig scenario’s voor toekomstige ontwikkelingen worden besproken en daar waar opportuun aanpassingen op vorm en structuur van de vereniging worden voorgesteld.

(2) Specifiek

Uit de bijdrages van de afdelingen kwamen op 22 juni ook een paar terugkerende opmerkingen naar voren.

(a) Ruimere financiële ondersteuning aan de afdelingen.

► Het bestuur is van mening dat gezien de zeer lage contributie van onze vereniging, de afdelingen zelf verantwoordelijk zijn voor de eventuele financiële bijdrages tijdens bijeenkomsten. Uiteraard kunnen zoals nu reeds gebruikelijk is jaarlijks bijdrages gevraagd worden aan het bestuur om dingen te organiseren. Daarnaast wil het bestuur in 2023 en 2024 een proef doen om de afdelingen toe te staan tijdens élke bijeenkomst de eerste twee consumpties ten laste van de vereniging te laten nuttigen.

► De bijdrages van de vereniging aan uitvaarten in de vorm van een bloemstuk/krans zullen worden aangepast aan de huidige tarieven.

► Het bestuur benadrukt dat het indienen van begrotingen van de afdelingen (uiterlijk 1 september) van groot belang is voor onze penningmeester.

► Tevens doet de wnd vz een voorstel ten aanzien van de financiering van de ALV en de daarbij behorende bijdrage van leden die de ALV bezoeken. Dit voorstel wordt ter vergadering besproken en aangepast naar de wensen van de leden van de ledenraad. Besluit: Het formele gedeelte van de ALV wordt zoals al gebruikelijk door het bestuur gefinancierd. Het middagprogramma wordt door het bestuur gefinancierd. Voor de borrel en het diner betalen de deelnemers een bijdrage van €20,– (ten gunste van de activiteiten rekening van de VOA) het restant wordt door het bestuur gefinancierd. Organiserende afdeling organiseert de dag (incl de vergadering en ontvangst) met een begroting van maximaal €60,– per deelnemer.

► Bijdrage dinerkosten tijdens ledenraadvergaderingen blijven op €20,–.

(b) Overlijden verantwoordelijkheid van de afdelingen?

Het bestuur is van mening dat de huidige afspraken, de afdelingen zijn verantwoordelijk voor de gepaste aandacht tijdens overlijden van een van hun leden, zo moeten blijven. De afdelingen hebben een nauwer contact met hun leden dan het bestuur. Wel is het bestuur uiteraard bereid om daar waar nodig te ondersteunen en zorg te dragen dat de communicatie ten aanzien van overlijdens zo optimaal mogelijk zal worden gevoerd. Zoals boven omschreven zal de financiële bijdrage van het bestuur worden aangepast aan de huidige tarieven.

(c) Regelmatige vakinhoudelijke informatie.

Het bestuur stelt voor om jaarlijks tijdens de ALV hier aandacht aan te schenken door een lezing te verzorgen waarin de laatste ontwikkelingen, het wapen betreffende, worden gepresenteerd. Ook zal het bestuur de mogelijkheid onderzoeken om het jaarlijkse vuursteunsymposium (om het jaar grondgebonden en luchtverdediging) open te stellen voor alle leden van de VOA. Het project “Vechten met Vuur” zal ook tegemoetkomen aan de wensen van de leden van de ledenraad.

(d) Overstap GUNNERS naar regionale afdeling.

Hoewel wnd vz aangeeft dat hier nog geen definitieve besluiten over zijn genomen geeft de vergadering duidelijk aan hier wel inhoudelijk op in te willen gaan. Een uitgebreide discussie volgt. Samenvattend bestaat er consensus over het idee om nieuwe leden niet alleen lid te maken van de GUNNERS voor diegenen die het betreft maar tevens lid te maken van de afdeling in welke regio het lid woonachtig is. Met deze verandering hoopt de vergadering dat na FLO de leden van de GUNNERS niet tussen wal en schip komen. Dit idee zal worden voorgelegd aan de vz en de rest van het bestuur en volgende LRV geagendeerd worden. Mocht dit voorstel worden aangenomen zal dit uiteindelijk wel leiden tot aanpassing van de statuten.

 

8. Artillerie gala.

a. Wnd vz geeft aan dat het ArtillerieGala2022 niet door is gegaan door een totaal gebrek aan belangstelling (4 aanmeldingen in de periode juni 2022 tot medio september 2022). In een korte discussie worden een aantal mogelijke redenen besproken. Kern blijft dat een dergelijk evenement op dit moment niet tot de verbeelding spreekt.

b. Wnd vz meldt dat het bestuur zich op dit moment beraadt over eventuele alternatieven op kleinere schaal zoals daar zouden kunnen zijn kerstdiner, eindejaarsbijeenkomst oid. Wnd vz verzoekt de leden van de ledenraad hierin mee te denken. Tijdens de volgende LRV zal het punt op de agenda komen.

 

9. Verenigingstijdschrift Sinte Barbara.

Geen bijzonderheden. Vertegenwoordiger afdeling Oldebroek merkt op dat bij een goed en professioneel blad ook een regelmatige verschijningsdatum hoort.

 

10. VOAWEB.nl.

Geen bijzonderheden.

 

11. Vaststellen vergaderdata 2023 (voorstel 6 maart 2023 Oldebroek, 28 juni 2023 Oldebroek, 25 oktober 2023 Oldebroek).

 

12. Vaststellen vergaderdatum volgende vergadering 6 maart 2023 Oldebroek.

 

13. Rondvraag.

Jan Mulder verzoekt hem te informeren indien leden kennis hebben van organisaties of mensen die BFT WO I organiseren in zuid-Belgie dan wel Noord-Frankrijk.

 

14. Sluiting.

Wnd vz sluit de vergadering om 17.09 uur, bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en nodigt de leden uit voor de borrel en het diner welke onder de bezielende leiding van onze penningmeester zullen plaatsvinden. NB: Het bestuur verzoekt de leden van de ledenraad kritisch te kijken naar de actiepunten en aandachtspunten voor de volgende vergadering met het doel deze lijstjes op te schonen.

 

Lopende en nieuwe actiepunten n.a.v. Ledenraad d.d. 22 maart 2021

Jr/Ledenraad/nrWatWieStreefdatum gereed2018/3/7Aanleveren bedrijven om door ABC benaderd te kunnen worden.Eeniederdoorlopend2013/1/2Studie “Inzet officieren b.d.”. Vz geeft aan over twee sporen verder te willen. Eén door andere tijdschriften te enthousiasmeren het artikel ook te plaatsen en daarmee een breder draagvlak te creëren voor het idee en twee de nota aan de man te brengen op een zo hoog mogelijk niveau in de CLAS-organisatie met als doel het in beleid te doen omzetten 290616: In de St Barbara is een artikel verschenen met daarin beschreven de voortgang. Constatering blijft dat het huidige P-Beleid weinig ruimte laat voor de genomen initiatieven tav inzet van postactieve officieren in de KM.Vzdoorlopend

 

 

Blijvende aandachtspunten Ledenraad

Jr/Ledenraad/nrWatWieStand van zaken op2009/3/1.0N.a.v. Beleidsdocument: Imago VOA (Studieopdrachten). Actiepunt geherformuleerd tot: Ls Ad onderhoudt contact met NLDA over afstudeeropdrachten voor cadetten, zowel op vaktechnisch gebied als voor onderzoek naar het functioneren van de VOA. Nwe secretaris geeft aan dit aandachtspunt mee te nemen en indien mogelijk uit te zetten bij studenten die zich melden bij het VustCo in het kader van hun studieLA
Secretaris26 oktober 20222009/2/2.b.Actiepunt Ledenwerving. Vz vraagt de Afdn namen en adressen van potentiële VOA leden in de bekenden-/vriendenkring van de leden van de afdelingen.Afdn26 oktober 20222009/3/1.8N.a.v. Beleidsdocument par 25 (verjonging besturen) Vz vraagt de afdelingen aandacht voor verjonging van besturen en actieve vulling van vacaturesAfdn26 oktober 20222011/1/2Legpenning VOA. Vz verzoekt ledenraad indien zij kandidaten heeft voor de VOA-legpenning die aan vz bekend te stellen.Leden LR26 oktober 2022

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB