Oproep tot aanmelding voor de functie van Tweede Penningmeester VOA

Algemeen.
De tweede penningmeester is in staat de taken van de penningmeester VOA over te nemen als die onverwacht daartoe niet in staat is en totdat die zijn taken weer kan oppakken of een opvolger voor hem is aangesteld. Dat betekent dat de tweede penningmeester niet de opvolger is voor de penningmeester mocht die zijn functie neerleggen of niet meer kunnen uitvoeren, hoewel de tweede penningmeester zich in voorkomend geval wel kandidaat kan stellen. Momenteel is de functie van tweede penningmeester een vacature, waardoor een groot afbreukrisico bestaat gezien het belang van financiële handelingen voor de activiteiten van de VOA.

Taken.
De tweede penningmeester:
* vervangt tijdelijk de penningmeester als die niet in staat is zijn taken uit te voeren, totdat een opvolger voor de penningmeester is aangesteld;
* is in staat namens de VOA zelfstandig alle noodzakelijke financiële handelingen te verrichten (betalingen, ontvangsten), die financiële handelingen vast te leggen in een geautomatiseerd kasboek en daarvan verslag te doen in het jaarverslag;
* zal als speciale functionaris deelnemen aan bestuursvergaderingen, vergaderingen van de Ledenraad en tijdens de algemene ledenvergadering om vertrouwd te zijn en te blijven met de lopende zaken van de VOA; hij zal in die vergaderingen de penningmeester vervangen bij diens afwezigheid;
* zal aanwezig zijn als de penningmeester de kascommissie inzage geeft in zijn boeken en informeert over zijn financiële handelingen.

Tijdsbeslag.
Naast het tijdsbeslag van de Ledenraad en de algemene ledenvergadering, zal de tweede penningmeester na aanstelling aanvankelijk enige tijd nodig hebben om zich vertrouwd te maken met de financiële systematiek van de penningmeester. Dit zal een of twee uur vergen en zal plaatsvinden op de dagen waarop dat de Ledenraad bijeenkomt. Voor coördinatie en informatie-uitwisseling met de penningmeester zal buiten bovengenoemde uren maximaal een uur per maand nodig zijn.

Aanmelding.
Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich aanmelden bij de penningmeester, secretaris of voorzitter, waarna ze zullen worden uitgenodigd voor een gesprek.

Login ledengedeelte VOAWEB