OPROEP VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING VOA 2022

Op grond van het bepaalde in artikel 20 t/m 23 van de statuten van onze vereniging, roep ik namens het bestuur, het erelid, de leden, donateurs en begunstigers op tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering die zal worden gehouden op donderdag 19 mei 2022 in de legerplaats bij Oldebroek (ASK).

De overige delen van het dagprogramma worden verzorgd door de leden van de Afdeling Oldebroek.
Tenue de ville / DT

 

DAGPROGRAMMA

10.00 uur Inloop, registratie en bijpraten (KEK geb. 172)

10.45 uur Welkom door de voorzitter Afdeling Oldebroek

11.00 uur ALV

12.15 uur Lunch

13.30 uur Verplaatsing voor middagprogramma

17.00 uur Aperitief

18.00 uur Diner

21.00 uur Einde

Agenda van de ALV

Opening

Mededelingen van de voorzitter

Vaststelling van de notulen van de 74ste ALV gehouden op 21 mei 2021.

Gevoerde beleid over het verenigingsjaar 2021:
a. Jaarverslag van de secretaris;
b. Jaarverslag van de penningmeester, de jaarrekening
  2021 en de begroting 2022;
c. Verslag van de kascommissie 2021;
d. Dechargeverlening aan de leden van het bestuur
    voor het gevoerde beleid.

Benoeming van drie leden en het reservelid van de kascommissie 2022.

Verenigingstijdschrift Sinte Barbara en voaweb.nl.

(Her) benoemingen. Het bestuur draagt de LGen b.d. L.J.A. Beulen voor als voorzitter.

Vaststellen afdeling voor de organisatie van de ALV 2023 (Gelderland) en 2024 (Noord en Fryslân).

Rondvraag.

Sluiting.

De oproep met agenda, de notulen van de ALV 2021, de jaarverslagen, de balans per 31 december 2021, de staat van lasten en baten 2021 zijn uiterlijk vanaf 15 april, na te hebben ingelogd, in te zien op / te downloaden / af te drukken van de website www.voaweb.nl. Bij eventuele problemen kunt zich wenden tot de webmaster. Voor hen die niet beschikken over internet zijn de vergaderstukken op te vragen bij de secretaris. U wordt verzocht de stukken tijdens de vergadering bij de hand te hebben. Wilt u bij uw opgave vermelden of u met uw auto komt of met de trein naar station ’t Harde. Dit i.v.m. het aantal deelnemers dat we moeten afhalen van dat station.

Voor hen die met de auto komen is de toegangspoort boven (op de knobbel) open en kunt u direct aldaar parkeren.

U kunt zich tot uiterlijk 1 mei opgeven door u digitaal aan te melden via www.voaweb.nl of, alleen wanneer u niet over internet beschikt, telefonisch bij de secretaris (tel. 06-27118080) én de deelnamekosten over te maken op: IBAN: NL 37 INGB 0008 1000 18 t.n.v penningmeester VOA, o.v.v. ALV 2022.

ALV, lunch en middagprogramma: €15,00

ALV, lunch, middagprogramma, aperitief en diner: €35,00

Het bestuur hoopt velen van u bij deze vergadering te mogen begroeten.

Oldebroek, maart 2022

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB