OPROEP VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING VOA 2024

CONVOCATIE

Op grond van het bepaalde in artikel 20 t/m 23 van de statuten van onze vereniging, roep ik namens het bestuur, de erevoorzitter, het erelid, de leden, donateurs en begunstigers op tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering die zal worden gehouden op 30 mei 2024 in het Provinciehuis te Zwolle. De overige delen van het dagprogramma worden verzorgd door de leden van de Afdeling Noord en Fryslân.
Tenue de ville / DT

Programma

09.00 uur            Inloop, bijpraten Prov.huis
10.15 uur            ALV
11.30 uur            Lunch
12.15 uur            Optreden: ROA, “gele rijders”, materieel (terras/park)
13.30 uur            Middagprogr. per bus: Scania/DSO/ Defence/PULS
16.30 uur            Presentatie ROC/MBO Deltion/ Defensie opleiding
17.00 uur            Aperitief in Deltion
18.00 uur            Diner
20.30 uur            Einde/Vertrek per bus (Prov.huis resp. CS Zwolle)

Agenda van de ALV

1.Opening
2.Mededelingen van de voorzitter
3.Vaststelling van de notulen van de 76ste ALV gehouden op 10 mei 2023.
4.Gevoerde beleid over het verenigingsjaar 2023:
a. Jaarverslag van de secretaris;
b. Jaarverslag van de penningmeester, de jaarrekening 2023 en de begroting 2024;
c. Verslag van de kascommissie 2023;
d. Dechargeverlening aan de leden van het bestuur voor het gevoerde beleid.
5.Benoeming van drie leden en het reservelid van de kascommissie 2024.
6.Verenigingstijdschrift Sinte Barbara en voaweb.nl.
7.(Her) benoemingen.
8.Vaststellen afdeling voor de organisatie van de ALV 2025 (Rotterdam) en 2026 (Gunners).
9.Rondvraag.
10.Sluiting.

De oproep met agenda, de notulen van de ALV 2023, de jaarverslagen, de balans per 31 december 2023, de staat van lasten en baten 2023 zijn uiterlijk vanaf 1 april, na te hebben ingelogd, in te zien of / te downloaden / af te drukken via de website www.voaweb.nl.
Bij eventuele problemen kunt zich wenden tot de webmaster. Voor hen die niet beschikken over internet zijn de vergaderstukken op te vragen bij de secretaris. Er is voldoende parkeergelegenheid bij het Provinciehuis in Zwolle (zie bordjes bij de ingang). Met het OV bent u met bus 3 (om de 12 minuten) in een kwartier vanaf Zwolle CS/hoofdingang naar de halte Provinciehuis/Luttenbergstraat 2.
U kunt zich tot uiterlijk 1 mei 2024 opgeven door u digitaal aan te melden via www.voaweb.nl of, alleen wanneer u niet over internet beschikt, telefonisch bij de secretaris (tel. 06-27118080) én de deelnamekosten over te maken op: IBAN: NL 37 INGB 0008 1000 18 t.n.v. Vereniging Officieren Artillerie, o.v.v. ALV 2024.

ALV: gratis.
ALV middagprogramma, aperitief en diner: €20,00

Het bestuur hoopt velen van u bij deze vergadering te mogen begroeten.

Oldebroek, december 2023

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB