Geschiedenis van de VOA

Voorzitters Vereniging Officieren Artillerie

F.G. Dürst-Britt, bgen b.d.12 november 19485 juni 1970
M.C. Schram de Jong, bgen b.d.5 juni 19708 juni 1979
Drs. B. Bouman, bgen b.d.8 juni 197923 mei 1986
J.P.M. Brüning, bgen b.d.23 mei 198610 mei 2000
P.H.M. Messerschmidt, gmaj b.d.10 mei 200014 mei 2009
A.M. Rosengarten, bgen b.d.14 mei 200919 mei 2022
L.G.A. Beulen, LGen b.d.19 mei 2022

GEDACHTEN

Van de directeur der Artillerie bij de oprichting van de V.O.A.

Bij het verschijnen van het eerste nummer van St. Barbara is het mij als Directeur der Artillerie een behoefte enkele gedachten weer te geven, die mij hebben getroffen toen ik van de oprichting van de V.O.A. kennis nam. Temidden van de chaotische verwarring, die de wereld van heden ten dage kenmerkt, dreigen banden, die eens hecht waren, los te laten en in stukken uit elkaar te vallen. Zo heeft het Wapen der Artillerie, machtiger dan ooit uit de tweede Wereldoorlog te voorschijn getreden, in Nederland een terugslag onder- vonden, zó hevig, dat niet slechts van een inkrimping, doch welhaast van een ineenschrompeling kan worden gesproken. Het is hier niet de plaats om over de oorzaken, welke daartoe hebben geleid, uit te wijden. Een van de gevolgen is echter dat vele artillerie-officieren bij het Wapen overcompleet zijn geraakt, bij andere wapens en dienstvakken zijn ondergebracht of werden gedemobiliseerd.

Maar het gedreun van het geschut en het springen der granaten heeft eenmaal iets fascinerends. Geen artillerie-officier, die zijn wapen afvalt! Geen artillerie-officier, die zijn eigen wapen niet als het mooiste wapen blijft beschouwen, hij moge ingedeeld zijn bij de Generale Staf, Koninklijke Marechaussee, Dienst van de Kwartiermeester-Generaal of waarbij ook, dan wel de militaire dienst hebben verlaten, zijn hart blijft warm kloppen voor de artillerie. Het is daarom wel een ongemeen luisterrijke gedachte geweest van de vorige Directeur der Artillerie, de Kolonel b.d. F. G. Dürst Britt, het initiatief te hebben genomen tot oprichting van een vereniging, alle artillerie-officieren omvattende, oud en jong, beroeps- en reserve, gepen- sioneerd en eervol ontslagen, teneinde de zoekgeraakte saamhorigheid wéér te vinden, oude traditiën te herstellen en de belangstelling in het wel en wee van het Wapen te doen herleven. Het is een verheugend verschijnsel, dat honderden en nog eens honderden artillerie-officieren en oud-artillerie-officieren waaronder velen die het wapen reeds een geruim aantal jaren geleden verlieten zich spontaan hij de eerste oproep als lid van de V.O.A. hebben aangemeld. Dit geeft moed en vertrouwen in de toekomst en zal vooral de jongere generatie schragen in de vaste wil om het Wapen der Artillerie die glans. te hergeven, waarop het krachtens zijn belangrijkheid en traditie steeds heeft kunnen bogen.J.F.M. STEENMETSER Kolonel der Artillerie

SINTE BARBARA – JANUARI 1949

Het verheugt ons zeer, dat wij reeds zo spoedig na de oprichting van de V.O.A., in de gelegenheid zijn het eerste nummer van ons orgaan te kunnen uitgeven. Wij danken dan ook gaarne allen, die ons met de tot-standkoming hiervan hun medewerking hebben verleend. Wij hopen, dat het orgaan in ruime mate haar steun zal verlenen, ter verwerkelijking van de doelstelling van de Vereniging t.w. het vernieuwenen versterken van de kameraadschappelijke banden tussen alle officieren en oud-officieren der artillerie. Zoals U bekend zal zijn uit de oprichtingsbrief van de V.O.A. van 25 November j.l. nr. 33 zullen in ons orgaan worden opgenomen: a. Verenigingsberichten b. Nieuws van het Wapen c. Personalia d. Artikelen Het orgaan zal voorlopig om de twee maanden worden uitgegeven. We verzoeken alle correspondentie betreffende het orgaan te zenden aan het Secretariaat van de V.O.A., Stadhouderslaan 116 te ‘s-Gravenhage.

Verenigingsberichten

Het Dagelijks Bestuur van de V.O.A. brengt hier gaarne een woord van hulde aan de Redactiecommissie en haar medewerkers voor de vlotte uitgifte van het eerste nummer van ons orgaan ,,St, Barbara”. Het wenst hen verder zeer veel succes toe, hoopt dat het orgaan geheel aan het haar gestelde doel zal beantwoorden en een lang en vruchtbaar leven beschoren zal zijn.

Mr. C. H. J. P. van Houten, res. kolonel tit. van de Rijdende Artillerie, Directeur van de Commercieele Bank N.V., Anna Paulownastr. 89 te ‘s-Gravenhage, heeft zich bereid verklaard het penningmeesterschap van de V.O.A. te aanvaarden en heeft op 17 December j.l. deze functie overgenomen van de 1e Secretaris de Majoor Schoonenberg, die tot die datum met de waarneming van deze functie was belast.

De leden worden uitgenodigd hun contributie over 1949 te voldoen door storting of overschrijving op gironummer 2371, ten name van de penningmeester Vereniging Officieren Artillerie (V.O.A.), Mr. C. H. J. F. van Houten, Anna Paulownastraat 89 te ‘s-Gravenhage.

De jaarlijkse contributie bedraagt gelijk reeds medegedeeld, ten minste f 2.50 en dient telken jare vóór 1 Februari overgemaakt te worden.

Voor de eerste maal wordt echter de gelegenheid tot betaling verlengd tot 15 Februari. Na deze datum zal over het verschuldigde per kwitantie, vermeerderd met incassokosten, gedisponeerd worden. Aangezien onze Vereniging eerst kort geleden opgericht werd en behoorlijk op gang moet komen, waardoor het treffen van bepaalde voorzieningen noodzakelijk is, zal tijdige betaling Uwerzijds zeer op prijs gesteld worden, mede om de vele werkzaamheden verbonden aan het afzonderlijk disponeren, te vermijden.

Wij vestigen er tevens de aandacht op, dat de minimum contributie laag is gehouden om ook aan de minder draagkrachtigen onder de artilleristen de mogelijkheid te bieden het lidmaatschap te aanvaarden. Het doel, dat wij ons gesteld hebben, zouden wij echter gaarne ten volle verwezenlijkt zien, weshalve wij ons veroorloven een beroep te doen op allen, die zich in staat achten hun bijdrage van de aanvang vrijwillig hoger te stellen. Wij menen, dat dit voor velen geen groot bezwaar behoeft te zijn en hopen dan ook, dat zij aan dit verzoek gehoor zullen willen geven. Een wat ruimere kas zal onze taak natuurlijk vergemakkelijken en wij danken bij voorbaat al degenen, die tot een dergelijke geste mochten besluiten, (Dit bericht werd reeds bij afzonderlijk schrijven ter kennis van de leden gebracht.)

De samenstelling van het Dagelijks Bestuur is thans als volgt:

Voorzitter:F.G. DÜrst-BRITTKolonel ver Art. b,d,
Onder-voorzitter:J.F.M. STEENMETSERKolonel der Art.
1e Secretaris:P.J.M. SCHOONENBERGMajoor der Art.
Penningmeester:mr. C.H.J.F. van HOUTENres. Kolonel tit, Rijdende Artillerie
2e Secretaris:R. van der BEEKKapitein der Art.
terwijl de Redactie-Commissie thans bestaat uit:
Voorzitter:Dr. J.W.WIJNLt, Kolonel Luchtvaarttroepen
Leden:P.M. SCHOONENBERGMajoor der Artillerie
 R. v.d. BEEKKapitein der Artillerie
Login ledengedeelte VOAWEB