Lid worden van de VOA

Het belang van de VOA

De VOA wil een vereniging zijn waarin actief dienende artillerieofficieren zich net zo thuis voelen als de officieren die de dienst al hebben verlaten. Zij wil ook aantrekkelijk zijn voor officieren van andere wapens, dienstvakken, krijgsmachtdelen of buitenlandse krijgsmachten en begunstigers die affiniteit voelen met ons Wapen. De Vereniging doet dat door aandacht te schenken aan het vakgebied van de vuursteun en de grondgebonden luchtverdediging en door de gedachtewisseling daarover te stimuleren. Overigens met behoud van de traditionele waarden als het bevorderen van kameraadschap, teamgeest en het handhaven van zinvolle tradities.
De VOA wil ook een ontmoetingsplaats en informatiebron zijn en een netwerk bieden waarin contacten kunnen worden gelegd met wapengenoten, maar ook met andere officieren of mensen buiten defensie. In die zin erkent de Vereniging dat artillerieofficieren in een veel breder veld werkzaam zijn dan alleen binnen de vuursteun of de grondgebonden luchtverdediging.

Lid worden

De VOA zal zich blijven ontwikkelen, maar we hebben daarvoor uw steun nodig. Door lid, donateur of begunstiger te worden van de VOA en uw mening te geven, kunt u bijdragen aan de vernieuwing van een Vereniging die de huidige ontwikkelingen op de voet volgt. Belangrijke middelen daarvoor zijn het verenigingsorgaan Sinte Barbara dat u viermaal per jaar krijgt thuisgestuurd en deze website. Meldt u zich daarom aan door het bijgaande formulier te downloaden, in te vullen en op te sturen naar onze secretaris.

Contributie
De contributie voor leden die een doorlopende machtiging hebben afgegeven bedraagt 25 Euro per jaar. Het is belangrijk dat u in voorkomend geval een wijziging van uw rekeningnummer (of andere wijzigingen in uw persoonsgegevens) doorgeeft aan de secretaris.
De contributie voor leden die geen doorlopende machtiging hebben afgegeven bedraagt 35 Euro per jaar in verband met de extra administratie- en verwerkingskosten die dan nodig zijn om de contributie te innen. Wij verzoeken u in dit geval de contributie zelf over te maken op bankrekening NL58 INGB 0000 0023 71 ten name van Vereniging Officieren Artillerie onder vermelding van het jaar waarvoor de contributie geldt. Betaalt u voor 15 januari van het jaar waarvoor de contributie geldt, dan betaalt u slechts 27 Euro per jaar.

Opzeggen
U kunt uw lidmaatschap opzeggen door een mail of brief te sturen naar de secretaris van de VOA (m.vanweerd@kpnmail.nl , of Secretaris VOA; Van Ewijkweg 29; 6861ZC; Oosterbeek). Houdt u er in dat geval rekening mee dat contributie vooruit wordt geïnd of betaald. Dat betekent dat het lidmaatschap eindigt op 31 december van het lopende jaar en dat voor dat lopende jaar nog contributie moet worden betaald indien sprake is van een betalingsachterstand. 

U kunt u aanmelden door dit formulier in te vullen. U dient dit formulier volledig in te vullen vergeet hierbij niet de AVG instemmingsverklaring. Bij een niet volledig ingevulde AVG instemmingsverklaring

Privacy Statement Persoonsgegevens
In verband met bescherming van persoonsgegevens hanteert de VOA de hieronder staande privacy statement:
De persoonlijke gegevens die u op de site invult, zullen met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.
Ze zullen voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie heeft gegeven, worden gebruikt.
We gebruiken uw gegevens om onze dienstverlening zo goed mogelijk op uw wensen af te stemmen.
Uw gegevens zullen niet zonder uw toestemming aan derden worden doorgegeven en zijn slechts zichtbaar voor geregistreerde leden die ingelogd zijn.
Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens bij ons geregistreerd staan, kunt u dat aan ons doorgeven. Uw gegevens worden dan onmiddellijk uit ons bestand verwijderd.
Login ledengedeelte VOAWEB