Figuur 2 Componenten die de motor beschermen bij een “frontale” aanval
Figuur 2 Componenten die de motor beschermen bij een “frontale” aanval

TTP Loitering Munitions

Het project Licht Indirect Vurend Systeem (LIVS) is gestart als vervangingsproject voor de 120mm mortieren. Het is de bedoeling dat een deel van de operationele behoefte wordt ingevuld met mortieren en een deel met een Loitering Munition (LM) systeem. Voor Loitering Munitions (vrij vertaald: rondhangende munitie) zijn diverse definities in omloop die op details verschillen. Kenmerkend voor LM is dat de munitie gedurende een bepaalde tijd boven een doelengebied kan ‘rondhangen’ en wacht op het juiste doel en aangrijpingsmoment, voordat de LM wordt ingezet. De huidige generatie LM’s wordt door een operator bediend die door middel van de apparatuur die hij/zij ter beschikking heeft de LM kan laten aanvallen en daarbij kan kiezen waar en hoe het doel wordt aangevallen.

Aangezien LM’s nog niet in gebruik zijn bij de Nederlandse Krijgsmacht zijn er nog geen, Techniques, Tactics & Procedures (TTP’s) bepaald voor LM’s. Om geschikte TTP’s te ontwikkelen is inzicht nodig in de meest effectieve inzet van LM’s tegen typische LM doelen. In het kader van het LIVS project worden gepantserde voertuigen zoals infanterie gevechtsvoertuigen, Armoured Personnel Carriers (APC), Houwitsers en gevechtstanks gezien als typische doelen die met LM’s aangevallen kunnen worden. TNO heeft een onderzoek uitgevoerd om Defensie inzicht te geven in de mogelijkheden en onmogelijkheden van LM’s tegen deze typische doelen. Defensie kan deze resultaten gebruiken voor de ontwikkeling van TTP’s voor de inzet van LM’s.

Spoiler alert: de meest effectieve manier om gepantserde doelen aan te vallen is door middel van een top attack.

Deze uitspraak lijkt een open deur en daar zou ook geen onderzoek van TNO voor nodig zijn om dit te bevestigen; wat dus ook niet is gebeurd. Het onderzoek van TNO is er juist op gericht om op basis van dit uitgangspunt te bepalen hoeveel effect met een bepaalde warhead kan worden bereikt. Niet elke LM heeft dezelfde warhead en varieert in massa en uitwerking. Ook als een doel niet onder de ideale condities kan worden aangevallen kan het opportuun zijn om het doel toch aan te vallen. Het is dan van belang om te weten welk effect alsnog bereikt kan worden. Daarvoor is een gedetailleerde analyse van de mogelijke aanvalsopties en bijbehorende effecten noodzakelijk.

Onderzoeksdoelstelling

De onderzoeksdoelstelling was om Defensie te voorzien van het benodigde inzicht om TTP’s voor de inzet van LM vast te stellen. Deze doelstelling is vervolgens gekoppeld aan de volgende afgebakende onderzoeksvraag:

‘Wat is het effect van het aangrijpen van een gepantserd doel met behulp van een LM onder verschillende aanvalshoeken en richtingen?’

De onderzoeksvraag is beantwoord door middel van een aantal tabellen waarin per combinatie van aanvalsrichting en hoek, warhead, het penetrerend vermogen van de warhead op de bescherming en de achterliggende functies van het voertuig wordt afgebeeld.

Zie onderstaande tabel als een fictief voorbeeld

In deze tabel wordt door middel van kleuren aangegeven in welke mate de componenten, relevant voor een functie van een gepantserd doel, kan worden geperforeerd. Groen betekent in dit geval dat componenten die cruciaal zijn voor de betreffende functie worden geperforeerd. Met andere woorden de beschermende laag voor de cruciale componenten wordt geperforeerd en vervolgens is er nog zoveel kracht resterend dat ook de cruciale componenten worden geperforeerd. Bij een oranje kleur wordt de bescherming geperforeerd maar is de resterende kracht onvoldoende sterk om de cruciale component te perforeren. Met de resterende kracht zal de cruciale componenten wel schade worden toegebracht. En bij een rode kleur is de warhead niet in staat om de beschermende bepantsering te doorboren. Daardoor zullen de cruciale componenten niet worden beschadigd.

 

Onderzoeksopzet en uitvoering

Het onderzoek naar de kwetsbaarheid van een pantserdoel is uitgevoerd in een aantal stappen. Deze stappen waren:

Kiezen van een referentiedoel

Bepalen van kwetsbare componenten en bescherming

Bepalen mogelijke aanvalsrichtingen

Bepalen kenmerken mogelijke warheads

Bepalen kwetsbaarheid / effecten warheads tegen referentiedoel

Ad 1. Kiezen van een referentiedoel

Zoals al eerder aangegeven, beperkt het onderzoek zich tot effect van LM’s tegen een gepantserd doel. De reden van deze afbakening heeft te maken met de doorlooptijd die beschikbaar was voor het onderzoek en het bijbehorende budget. Het is de verwachting dat in het kader van het LIVS project de LM’s die worden aangeschaft, ingezet kunnen worden tegen gepantserde doelen. Hierbij zou je kunnen denken aan voertuigen als Infanterie gevechtsvoertuigen, gevechtstanks en armoured personnel carriers (APC) In overleg met Defensie is ervoor gekozen om de BMP-2 als referentie voor deze studie te hanteren. Een van de praktische voordelen hierbij is dat er veel kennis beschikbaar is over de bescherming van de BMP-2 en computermodellen beschikbaar zijn waarmee onderzoek naar de BMP-2 kan worden uitgevoerd.

 

Ad 2. Bepalen van kwetsbare componenten en bescherming

Om een BMP-2 effectief uit te kunnen schakelen is het noodzakelijk om één of meerdere functies van de BMP-2 uit te schakelen. De onderkende functies van de BMP-2 binnen deze studie zijn 1) Mobiliteit, 2) Vuurkracht, 3) Personeel en 4) Catastrofaal. Als één van deze functies van een BMP-2 is uitgeschakeld, is de BMP-2 niet meer in staat om effectief deel te nemen aan het gevecht. In de beschikbare modellen zijn de componenten geïdentificeerd die cruciaal zijn voor de effectieve inzet van de BMP-2. Voorbeelden hiervan voor mobiliteit zijn het motorblok, de radiator, de tandenkransen van de tracks (mobiliteit) en de munitiebunker (catastrofaal). Van deze cruciale componenten is bepaald waar ze zich bevinden in de BMP-2 en uit welke materialen deze componenten bestaan. Als voorbeeld in Figuur 1 cruciale componenten voor de mobiliteit van een BMP-2 de cruciale componenten van de BMP-2 ten aanzien van mobiliteit.

Naast kwetsbare componenten beschikt de BMP-2 ook over componenten die de cruciale functies beschermen tegen inslagen. Een uitgebreide inventarisatie van de componenten van de BMP-2 is in het verleden al uitgevoerd en de gegevens daarvan zijn nog steeds beschikbaar. Als voorbeeld, in Figuur 2 Componenten die de motor beschermen bij een “frontale” aanval zijn de componenten afgebeeld die bescherming bieden tegen een aanval op de motor bij een “frontale” aanval.

Figuur 1 cruciale componenten voor de mobiliteit van een BMP-2

Ad 3. Bepalen mogelijke aanvalsrichtingen

Aan de hand van de analyse van de kwetsbare componenten en de bescherming van de BMP-2 zijn een aantal mogelijke aanvalslijnen en mogelijke inslagpunten afgeleid. Hiervoor is gekeken naar de punten die logisch lijken om een mogelijke aanval uit te voeren. Om het aantal mogelijke inslagpunten en aanvalshoeken beperkt te houden wordt uitgegaan van een aanval op het “midden” van de component die geraakt moet worden en is de inslag hoek beperkt tot horizontaal, verticaal.

Ad 4. Bepalen kenmerken mogelijke warheads

Aangezien bij de uitvoering van de studie nog niet duidelijk is welke LM Defensie zal aanschaffen zijn fictieve warheads gedefinieerd voor deze studie. De warheads worden verondersteld gebruik te maken van een van de volgende technologieën: holle lading in twee varianten en EFP munitie. In overleg met Defensie zijn een aantal potentiële LM systemen gebruikt als referentie om fictieve warheads te definiëren. Aan de hand van deze LM systemen zijn massa’s en diameters van de fictieve warheads afgeleid. Uiteindelijk heeft dit geleid tot warheads met drie diameters en bijbehorende massa’s.

Figuur 3 kans op perforatie van kwetsbare component. Groen betekent perforatie, oranje betekent dat warhead wordt gestopt in component, rood betekent warhead bereikt kwetsbare component niet. Totaal = 100%

Ad 5. Bepalen kwetsbaarheid/ effecten warheads tegen referentie doel

TNO bezit een aantal computermodellen waar de warhead en het doel als input kunnen worden ingevoerd. Met deze computermodellen kan dan aan de hand van de input bepaald worden of de bescherming van het doel voldoende is om de warhead tegen te houden of niet. Deze modellen zijn gebruikt om te onderzoeken of met de fictieve warheads de BMP-2 effectief uitgeschakeld kan worden. In Figuur 3 kans op perforatie van kwetsbare component. Groen betekent perforatie, oranje betekent dat warhead wordt gestopt in component, rood betekent warhead bereikt kwetsbare component niet. Totaal = 100%) wordt een indicatie gegeven van de uitkomsten van de analyse met de computermodellen. Het laat zien hoe groot de kans is dat het component wordt doorboord bij een aanval op een specifieke kwetsbare component. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de bescherming op een willekeurige plek recht voor het oppervlak van de kwetsbare component wordt geraakt.

 

Conclusie

Het is al aangegeven dat een top attack met een LM op een gepantserd doel waarschijnlijk het grootste effect heeft. Binnen dit onderzoek lag de focus op het verkrijgen van inzicht in de mate waarin het mogelijk is om gepantserde doelen met een LM uit te schakelen. Doordat per aanvalsoptie en per type warhead kan worden bepaald hoe groot de kans is dat dit doel wordt uitgeschakeld, kan een operator zelf besluiten of een aanval zinvol is. Zeker als de meest effectieve aanvalslijn niet mogelijk is, bijvoorbeeld doordat het doel niet benaderd kan worden van een bepaalde zijde omdat er begroeiing of bebouwing in de weg staat is de afweging niet op voorhand duidelijk. Zodra bekend is welk specifieke LM systeem wordt aangeschaft door Defensie is het mogelijk om bovenstaande onderzoek uit te breiden naar de beperkingen van het aangeschafte LM systeem zelf. Daarbij kan dan bepaald worden hoeveel vrije ruimte rond het doel nodig is om bepaalde aanvalslijnen mogelijk te maken.

Een bijkomend inzicht dat uit dit onderzoek naar voren is gekomen, is het verschil in uitschakelkansen van de verschillende warhead types , gewichten en diameters tegen een specifiek gepantserd doel.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB