Van de voorzitter; ALV 2020.

Algemene Ledenvergadering 2020

In dit nieuwe jaar, waarin we de hoop mogen koesteren op een terugkeer naar een normale situatie met persoonlijke contacten, kom ik toch nog terug op het vorige jaar vanwege een nog openstaande verplichting. Ik doel dan natuurlijk op de Algemene Ledenvergadering die door alle coronabeperkingen nog niet kon worden gehouden. Zoals u inmiddels weet houden we op 29 januari aanstaande alsnog deze ALV, zij het noodgedwongen op digitale wijze. Aldus voldoen wij aan onze wettelijke verplichtingen. Op het inlegvel van de laatste Sinte Barbara trof u de regeling aan om aan de vergadering deel te nemen, hetzij direct via een internetverbinding of indirect door middel van een stemformulier. De convocatie, de agenda en de stukken voor de ALV staan al langer op deze website, zodat u al kennis hebt kunnen nemen van de onderwerpen die ter sprake komen. Belangrijk agendapunten betreffen de financiële verantwoording en de wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement.

Helaas is de animo om digitaal deel te nemen niet erg groot. Dat is begrijpelijk aangezien de meeste leden, net als ik, de voorkeur geven aan direct contact. Dat praat nu eenmaal makkelijker en geeft naar mijn idee een betere communicatie, maar we kunnen de bestaande situatie niet veranderen. Een ALV is voor het bestuur het enige formele moment in het jaar waarin het de leden kan raadplegen en de leden hun oordeel kunnen uitspreken over het handelen van het bestuur. Ik hecht er daarom veel waarde aan, nog afgezien van het feit dat de ALV in normale omstandigheden altijd een plezierige gelegenheid is om elkaar te ontmoeten en bij te praten. Natuurlijk zijn er goede contacten met de afdelingen in de Ledenraad, waarin alle belangrijke zaken worden besproken, maar uiteindelijk moeten ook de leden zelf een stem hebben. Ik verzoek u dan ook op enigerlei wijze deel te nemen aan deze ALV 2020, is het niet digitaal en direct, dan toch door het invullen en opsturen van het stemformulier.

Vooruitkijkend naar de rest van het jaar is het momenteel moeilijk aan te geven wanneer we de normale jaarplanning weer kunnen oppakken en uitvoeren. De ALV voor dit jaar staat gepland op 19 mei; laten we hopen dat we elkaar dan weer echt kunnen ontmoeten. Ik dank u bij voorbaat voor uw medewerking.

Login ledengedeelte VOAWEB