Van de voorzitter

Contact

Voor een vereniging als de onze, waarvan de leden veel belang hechten aan saamhorigheid en kameraadschap, is het een slechte tijd. Hadden we tijdens de zomerperiode het idee het ergste wel achter de rug te hebben en zagen we dat hier en daar binnen onze afdelingen weer activiteiten werden ontplooid, thans zijn wij gedwongen weer een forse stap terug te zetten. Dat is onontkoombaar gezien het verloop van de covid-19-pandemie en de forse toename van het aantal besmettingen, maar funest voor ons verenigingsleven. Juist daarom is het van belang zodra de omstandigheden het toelaten onze activiteiten weer op te pakken. Wanneer die gunstige omstandigheden zich zullen voordoen valt momenteel niet te voorspellen en ze zijn deels afhankelijk van een persoonlijke perceptie en persoonlijke omstandigheden. Waar de een de toepassing van de geldende regels voldoende acht, zal de ander (noodgedwongen) in een isolement blijven totdat een vaccin beschikbaar is.

We kunnen de omstandigheden niet veranderen en zullen ons daarom moeten schikken in het opgelegde regime om het virus in te dammen. Toch wil ik ervoor pleiten dat onze afdelingen al het mogelijke doen hun leden te informeren en op een of andere manier te activeren totdat we elkaar weer zonder beperkingen kunnen ontmoeten. Aanvankelijk, dus nu al, zullen contacten telefonisch, door beeldbellen, via mail of via de sociale media kunnen worden onderhouden. En laten we vooral ons blad en deze fraaie website niet vergeten. Later volgen dan daadwerkelijk samenkomsten met alle beperkingen van dien. Maar, zoals de afgelopen periode heeft aangetoond, dan blijkt er op gepaste afstand best veel mogelijk te zijn.

Als bestuur zullen we de contacten zoveel mogelijk faciliteren en uw initiatieven ondersteunen. Daarnaast zullen we alles in het werk stellen om de geplande activiteiten uit het jaarprogramma door te laten gaan, al dan niet op alternatieve wijze. Als voorbeeld daarvan noem ik de Algemene Ledenvergadering die we dit jaar nog niet hebben kunnen houden. Ons plan is die in januari volgend jaar op elektronische wijze, dus zonder fysieke samenkomst, alsnog uit te voeren; informatie daarover volgt tijdig, onder andere op deze website. Het doorgaan van de activiteiten is van belang voor onze leden en potentiële leden, maar ook voor onze externe contacten die belang hechten aan onze Vereniging juist door wat zij onderneemt. En overigens: hoe meer we nu al doen, hoe makkelijker we straks de draad weer kunnen oppakken. Ik wens u veel gezondheid en spreek de hoop uit dat we elkaar weer spoedig zullen ontmoeten.

Login ledengedeelte VOAWEB