Vak 1Lk gedurende het GDP
Vak 1Lk gedurende het GDP

“Vechten met Vuur”

Afgelopen jaardag 2023 heeft de Kick-off plaatsgevonden van het project “Vechten met Vuur”. Dit project zal parallel gaan lopen aan de groei van de artillerie en in het teken staan van het herijken van onze kennis van het grootschalig conflict en het optreden hierin. De focus zal liggen bij het Brigade Vuursteunsysteem.

T.E. Lawrence

“The sole disquieting feature was the real success of the Turks in frightening the Arabs by artillery. Azziz el Masri in the Turk-Italian war in Tripoli had found the same terror, but had found also that it wore off. We might hope that the same would happen here; but for the moment the sound of a fired canon sent every man within earshot behind cover. They thought weapons destructive in proportion to their noise. They were not afraid of bullets, not indeed overmuch of dying; just the manner of death by shell-fire was unendurable. It seemed to me that their moral confidence was to be restored only by having guns, useful or useless, but noisy, on their side. From the magnificent Feisal down to the most naked stripling in the army the theme was artillery, artillery, artillery.”

From the Seven Pillars of Wisdom by T.E. Lawrence

“Vechten met Vuur”

Het project, de Kick-off en hoe verder

Onze kennis weer op peil brengen! Het realiseren van eenheid van opvatting binnen ons wapen, maar ook “gebaande paden” ter discussie stellen! Al een tijd lang speelde dit in het hoofd van onze commandant van het Vuursteun Commando (C-VustCo), Kolonel Michel Roelen. Kunnen wij met de Vereniging Officieren Artillerie niet net zo iets doen als de infanterie doet? De Vereniging Infanterie Officieren (VIO) duikt diep in het optreden van de manoeuvre in haar jaarlijkse themabijeenkomsten. Key-note speakers verzorgen diepgang en geven aanleiding tot discussie. Tactieken van vroeger en nu worden belicht en de visie voor de toekomst komt aan de orde. Dat moeten we met de artillerie, de vuursteun ook willen!

Vak 1Lk gedurende het GDP

Mijn antwoord: Inderdaad dat zouden wij ook moeten, maar let wel, wij zijn niet de VIO. Ons ledenaantal is een behoorlijk stuk lager en de balans bij de VOA slaat (nog steeds) door naar de post-actieve component. En het Wapen der Infanterie is nu eenmaal met haar 7 bataljons en een separaat opleidingscentrum, het OTCMAN, een stuk groter dan wij zijn. Zij hebben daarom ook meer mogelijkheden. Wij zitten met ons wapen ver onder de kritieke massa! En daarmee bedoel ik dat wij zelfs niet in staat zijn om een afdeling per brigade op de mat te brengen, laat staan met enige voortzettingscapaciteit vuursteun te verzorgen. Maar ik ga er over nadenken. En zo hebben er ook enkele verkennende gesprekken plaatsgevonden. Echter zonder concreet te worden.

Als voorzitter van de Afdeling Gunners, ofwel de parate component van de VOA, gaf ik C-VustCo natuurlijk een heel onbevredigend antwoord. De Afdeling Gunners was juist opgericht om het lid willen worden van de VOA van de Actief-dienend officier weer te bevorderen en de pijler “vakmanschap” meer inhoud te geven. Aan de andere kant, we hebben natuurlijk al eerder een stukje artillerie-vakmanschap met de Gunners willen bespreken onder de noemer “Artillery Branding”. Ondanks dat deze activiteit alles te maken had met de inzet van ons wapen, bleef het animo minimaal en de opkomst dus ook beperkt. De eerste Artillery Branding stond in het teken van steun in de diepte, hoe passend in deze tijd!

C-VustCo heeft mij vervolgens een tijdlang met relatieve rust gelaten. De bekende waan van de dag nam ook het afgelopen jaar weer veel tijd in beslag. Maar de opeenstapeling van het verhoogde dreigingsniveau van de Russische Federatie in Oost-Europa, de shift in focus van NATO naar Warfighting, het hierdoor verhoogde NLD Defensie budget en de uiteindelijke inval van Rusland in de Oekraïne, vormde de katalysator voor het besluit om het idee van C-VustCo toch op te starten. In een besloten overleg is door Commandant VustCo en de voorzitter van de VOA (gesteund door de stichting Artillery Business Club (ABC)) afgesproken de komende 5 jaar themabijeenkomsten te organiseren, welke vooral ingaan op een effectief werkend brigade vuursteunsysteem in een grootschalig conflict. En deze bijeenkomsten zullen parallel moeten lopen aan de “groei” van onze artillerie en zullen worden ingekaderd in een project met een bijbehorend 5-jaren plan. De Afdeling Gunners, in nauw overleg met het VustCo/DECJFS, zal hiervan de initiator worden.

Met hulp van LKol bd Edwin de Ronde (doctrine schrijver DECJFS) was een naam voor het project snel geboren. Hij redeneerde: de artillerie zal in het grootschalig conflict vooral invulling geven in de diepe operatie van het brigadegevecht met diepe vuren en GWSB. In het voorwaarde scheppen voor het nabij gevecht en de vijand zijn vrijheid tot handelen ontnemen, zit de kracht en het gevecht van de artillerie. De benaming vuursteun of versterken met vuur zal steeds meer verworden tot Vechten met Vuur. Daarnaast staat Vechten met Vuur voor de geestdrift, passie en motivatie waarmee wij artilleristen onze taak uitvoeren.

Overzicht groepering artillerie 1 Lk

Vechten met Vuur! Een hele goede keuze. En uit deze aanduiding en de redenatie ervoor zijn al veel onderwerpen te filteren voor de komende themabijeenkomsten.

Om het momentum te handhaven is vrijwel direct besloten om de jaardag 2023 te kiezen voor de aftrap van het project met een inleiding van onze oud Commandant CLAS LGen bd Mart de Kruif. En zo geschiedde! Lgen bd Mart de Kruif was verzocht om in te gaan op ons “Koude Oorlog” optreden en misschien wel verder terug te blikken om vervolgens de lijn door te trekken naar het nu van de Oekraïne-oorlog. (Voor vele jonge collega’s is de Koude Oorlog misschien vooral een “Oude Oorlog”, maar de plannen, het oefenen en het optreden van toen waren wel gericht op het voeren van een grootschalig conflict. Al is onze huidige omgeving misschien wel 100 x anders, met een beetje “oud of the box”-denken kunnen we nog bruikbare lessen trekken uit dit verleden). Bgen bd Bart Rosengarten, onze voormalige VOA voorzitter, is gevraagd om dit te vertalen naar de inzet van de artillerie van de periode jaren 80 tot aan de uitgevoerde vredesmissies. Op deze wijze werd het verhaal gecreëerd voor de Commandant van het VustCo om aan te geven waar we nu staan en uit te leggen waar we met de artillerie naar toe gaan, naar toe moeten, naar toe willen!

Overzicht groei artillerie

Jaardag 2023

En zo werden we op 12 januari meegenomen van de slag bij Gravelotte (1870) naar de Grote Oorlog en de Tweede Wereldoorlog tot aan ons optreden op de Noord-Duitse laagvlakte.

Lgen bd Mart de Kruif

Lgen bd Mart de Kruif duidde de mentale component en benadrukte het belang van leiding geven van vooral het midden en lagere kader. Hij ging in op de inzet van het vernietigende vuur “Le feu tue” van de artillerie en sprak over Auftragstaktiek, Manoeuvre Warfare en Combat Operations.

Bevlogen vertelde hij ons over zijn visie op de oorlog in Oekraïne, de verschrikking ervan, maar vooral ook wat het ons als militairen kan leren en hoe hij een toekomstig land-optreden ziet met een kans van slagen.

Laatste slide presentatie Lgen bd Mart de Kruif
Bgen bd Bart Rosengarten

Bgen bd Bart Rosengarten sloot hier nauwgezet op aan door te beginnen met de massaliteit van ons wapen in de jaren 80 van de vorige eeuw. De “gelaagde” artillerie gekoppeld aan alle drie formatie niveaus, van brigade tot aan legerkorps en geformeerd in Divisie Veldartilleriegroepen en een Legerkorps Artillerie.

De grote verscheidenheid in wapensystemen en munitie, maar vooral ook de mogelijkheid tot tactische kernwapeninzet werden door hem aangehaald. Van het “all available” en de schietseries in Munster- Süd, via de inzet van artillerie eenheden op de Balkan en Afghanistan nam hij ons mee naar de reorganisatie Atlanta in 2011 waarbij de artillerie werd geminimaliseerd tot een Vuursteuncommando. Hij heeft gesproken over het bijna afschaffen van de artillerie en het absolute dieptepunt van ons wapen. Maar hij maakte vooral duidelijk hoe groot het wapen vroeger was in eenheden, maar ook in voortzettingscapaciteit en logistieke zelfstandigheid.

Kol Michel Roelen

Dit gaf wel de C-VustCo, Kol Michel Roelen, de mogelijkheid om vooruit te blikken naar een betere toekomst. Van de dreiging die uitgaat van de Russische Federatie en het nieuwe NATO Force Model stapte hij over naar de groei van onze artillerie. De groei waarbij wij weer zullen overgaan naar twee afdelingen artillerie, met pantserhouwitsers, maar ook met raketten en doelopsporing-sensoren. Inzetmiddelen die uitstekend in te zetten zijn op het Brigade niveau, maar ook op de hogere tactische formatie niveaus. En noodzakelijk voor als wij op moeten treden in Duits Divisie-verband of zelfs als Corps troepen onder de leiding van Commandant 1 German Netherlands Corps.

Met meer budget en met meer middelen kunnen we groeien, maar voor de gewenste uitbreiding is vooral ook meer personeel nodig, meer artilleristen! En daar komen we op een kritiek pad. Er zijn al ideeën en plannen om meer en anders personeel te werven, zoals het schillen-model, actieve reservisten en het dienrecht, maar realisatie ervan is een absolute voorwaarde voor onze groei. Dit heeft Kol Michel Roelen in zijn verhaal zeer helder gemaakt.

Een aandachtig luisterende zaal

Ook was luid en duidelijk dat we met de artilleriegroei ons ook gaan voorbereiden op ‘Hoofdtaak 1’ (Warfighting) en dat dat vrijwel zeker met de nodige uitdagingen gepaard zal gaan. Het verkrijgen van de essentiële eenheid van opvatting binnen ons wapen gaat hierbij zeker helpen en zal voor een belangrijk deel bereikt kunnen worden door het project “Vechten met Vuur”.

Natuurlijk is voorgaande geen volledig verslag van de presentaties van de drie sprekers, maar de strekking is duidelijk. En we zijn nu op een punt aangekomen waar we vooruit moeten. En met zicht op een beter en groter wapen, ben ik van mening dat iedereen zich hiervoor maximaal zal inzetten.

Alhoewel de vragenronde na afloop van de presentaties kort was (we moesten per slot van rekening op tijd met het avondprogramma van de jaardag beginnen!) werden toch veel vragen opgeworpen over loitering ammunition, dreiging van drones, technische haalbaarheid van inzetsystemen, de flexibele krijgsmacht, het op orde krijgen van de mentale component, vorming en nog veel meer. Veel van deze vragen en onderwerpen zullen mogelijk en hopelijk duidelijk worden in de nabije toekomst. Veel vragen waren dan ook niet concreet te beantwoorden, maar waren al wel een opzet voor de te plannen themabijeenkomsten van het project “Vechten met Vuur”.

We moeten nu door! Als we de Kick-off een succes mogen noemen, dan is exploit de volgende actie. De Afdeling Gunners zal gecoördineerd met het VustCo/DECJFS een agenda uitrollen, met de geplande themabijeenkomsten voor de komende 5 jaar. Voor thema’s zullen passende onderwerpen geselecteerd worden en soms ook passende deelnemers. Maar in principe zal de insteek zijn dat iedere artillerist mee moet kunnen denken, praten en doen in het belang van de toekomst van ons wapen.

Ik hoop zeer spoedig meer informatie te verstrekken over de themabijeenkomsten. En ik raad eenieder aan zich alvast “in te lezen” over het optreden van de brigade in het grootschalig conflict en zichzelf een beeld te vormen over het optreden van de artillerie hierin. En neem dat mee naar de bijeenkomsten!

Dan rest mij nog onze sprekers hartelijk te bedanken voor hun inbreng en vooral wijze woorden, met name Lgen bd Mart de Kruif, die voor ons tijd gevonden had in zijn overvolle agenda! Ook bedank ik de Wapenoudste en de Voorzitter van de VOA voor hun duidelijke inleidingen. En de zaal, officieren en afgevaardigden vanuit het bedrijfsleven, voor de aanwezigheid en interesse. Een speciaal woord van dank gaat uit naar Kelvin de Richemont die op een zeer innemende en relaxte wijze de taak van dagvoorzitter uitgevoerd heeft.

Mocht u interesse hebben in de opgenomen presentaties. De video-bestanden worden verspreid via de OOCL/VUSTCO-site (MULAN/Intranet).

Tot de volgende themabijeenkomst,

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB