Verenigingsactiviteiten 2021

Na een jaar waarin onze verenigingsactiviteiten noodgedwongen op een laag pitje kwamen te staan, is natuurlijk de vraag wat er dit jaar van terecht gaat komen. Het antwoord ligt voor de hand: hoewel de vooruitzichten gunstig zijn, weten we dat nog niet en het hangt van een aantal ontwikkelingen af. Vorig jaar zagen we dat de Algemene Ledenvergadering (ALV) keer op keer moest worden uitgesteld, totdat we pas dit jaar in januari aan onze verplichtingen konden voldoen. De ALV voor 2021 staat gepland op 19 mei en aangezien het strenge regime van onze regering om de coronacrisis te beteugelen voorlopig niet of slechts mondjesmaat wordt afgebouwd, is het niet ondenkbaar dat er weer geschoven moet gaan worden als we hem op die datum organiseren. Dat geeft weer een hoop gedoe, met onzekerheid over de haalbaarheid van een nieuw geplande ALV. Bovendien is het bestuur er veel aangelegen haar leden gelegenheid te bieden fysiek samen te komen; er valt tenslotte heel wat bij te praten.

Rekening houdend met het advies van de leden van de Ledenraad, dat overigens niet eenduidig richting gaf, de opgedane ervaringen en de wensen van de leden, heeft het bestuur besloten tot het opdelen van de ALV in twee in de tijd gescheiden activiteiten. We praten dan over een ‘tweetrapsraket’ zoals onze secretaris die heeft genoemd. De eerste activiteit is de Algemene Ledenvergadering zelf op 21 mei, de tweede een bijeenkomst van de leden, donateurs en begunstigers op een nader te bepalen plaats en datum dit jaar. De vergadering vindt, net als op 29 januari, op digitale wijze plaats. De convocatie en alle noodzakelijk informatie worden tijdig gepubliceerd in de Sinte Barbara en op onze website. Op de website komen ook de vergaderstukken te staan. Als die vergadering is gehouden, hebben we aan onze wettelijke verplichtingen voldaan en hebben we verder vrijheid van handelen. Later in het jaar zodra dat mogelijk en veilig is, organiseren we een bijeenkomst, mogelijk in de vorm van een mini-symposium zoals al was voorzien voor de ALV op 19 mei. Aansluitend bieden we de mogelijkheid tot genoeglijk samenzijn zonder daarbij de inwendige mens te vergeten. Met het organiseren van de bijeenkomst zijn we flexibel en kunnen we in korte tijd de nodige regelingen treffen. Optimistisch als ik ben, ga ik er van uit dat die bijeenkomst gaat lukken en dat we elkaar eindelijk weer echt kunnen gaan ontmoeten, dus zonder tussenkomst van een beeldscherm, mail of telefoon. U zult uiteraard tijdig worden geïnformeerd. En overigens streeft het bestuur ernaar zoveel mogelijk van de geplande activiteiten door te laten gaan.

Ondertussen wens ik u de best mogelijke gezondheid en vrijwaring van alle coronaperikelen.

Login ledengedeelte VOAWEB