Versterking van de artillerie

Krapte op de arbeidsmarkt is een trend welke niet aan Defensie voorbij is gegaan. De werkloosheid is in 2022 verder afgenomen en bereikte een nieuw laagterecord. Het werkloosheidspercentage daalde van 4,2 procent in 2021 naar 3,5 procent in 2022. De arbeidsmarkt bleef in 2022 ongekend krap. De werkloosheid was historisch laag en het aantal openstaande vacatures juist onverminderd groot. Ook het deel van de bevolking van 15 tot 75 jaar dat betaald werk heeft, was niet eerder zo hoog als in 2022 (Mares, 2023).

Gezien deze trend van meer vacatures dan kandidaten solliciteerden er dus ook minder personen bij het VustCo en Defensie algemeen. Daarnaast is het een feit dat Defensie moet concurreren met het bedrijfsleven en de daarbij behorende arbeidsvoorwaarden en ontwikkelingsmogelijkheden.

Om deze reden heeft kolonel Roelen (C-Vustco) in februari 2022 de opdracht gegeven om het Bureau werving artillerie op te richten om de trend van beperkte instroom te keren. In Q3 2022 is het Bureau werving artillerie versterkt met een recruiter vanuit de ManPowerGroup en sinds Q1 2023 met een junior en senior recruiter welke als burger in dienst zijn bij Defensie. Door de krapte op de arbeidsmarkt was ook dit een hele opgave blijkt achteraf…. Het team heeft tevens de beschikking tot een parttime communicatiemedewerkster en enkele (oud) onderofficieren ter ondersteuning van projecten.

Defensie breed wordt op een aantal vlakken gewerkt aan het aantrekkelijker maken van het imago van de krijgsmacht waardoor Defensie competitiever is geworden ten opzichte van het bedrijfsleven. U moet hierbij denken aan het arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023 en de Defensienota 2022.

Wat betreft de werving binnen het Vustco bieden deze aantrekkelijkere voorwaarden mogelijkheden op het gebied van recruitment. Doordat processen efficiënter en persoonlijker zijn ingericht kunnen wij op recruitmentgebied het proces beter monitoren, dit omdat het proces deels gedecentraliseerd gebeurt.

Dit artikel is derhalve geschreven om u op de hoogte te brengen van onze werkwijze binnen het Bureau werving artillerie en de ontwikkelingen van het eerste jaar.

Figuur 1 Organisatie Bureau Werving artillerie

Wervingsbehoefte

Door een grotere uitstroom dan instroom kampt het VustCo met een groeiend tekort aan manschappen en onderofficieren binnen de Artillerie. Met de groei naar twee afdelingen Artillerie komen er meer functies beschikbaar. Het wordt een hele uitdaging om daar voldoende, gekwalificeerd personeel voor te vinden.

Op de peildatum van 01-06-2023 bedroeg de totale bezettingsgraad van het VustCo 76,58%. De bezettingsgraad onder de manschappen was 70,4% en onder de onderofficieren 69,79%. De bezettingsgraad onder de officieren lag op 93,67%.

Figuur 3 Link naar werkenbijdefensie.nl pagina artillerie

Het Bureau Werving Artillerie (BWA) heeft als doel om de artillerie:

• Voor 100% op sterkte te brengen, zodat de operationele inzetbaarheid van de 41e afdeling Artillerie gewaarborgd is.

o Hetzelfde geldt voor de nog op te richten 11e afdeling Rijdende Artillerie.

• Als een bekend merk te profileren.

• Zichtbaar te zijn als aantrekkelijke werkgever in de regio.

• Een aantrekkelijke werkgever binnen Defensie te zijn, waar mensen graag willen en blijven werken.

• Draagvlak binnen de organisatie te hebben.

• Behoud en werving als structureel onderdeel in de organisatie te waarborgen.

De focus van BWA ligt daarom voornamelijk op het werven van manschappen en onderofficieren, in plaats van officieren. Er is namelijk voldoende aanwas van kandidaat-officieren om aan de gestelde eisen te voldoen.

Figuur 2 Funnel Bureau werving artillerie

Aanpak van BWA

De aanpak van BWA kan in het recruitmentproces worden onderverdeeld in twee fasen: de wervingsfase en de selectiefase.

Figuur 4 Cyclus van de pilot Phoenixcompagnie

In de wervingsfase richt BWA zich op het bereiken en motiveren van potentiële kandidaten. Het binnenhalen van kandidaat-manschappen/onderofficieren begint immers met het vergroten van de bekendheid van de artillerie onder de doelgroep. BWA heeft geconstateerd dat de artillerie de afgelopen jaren als merk minder bekend is geworden bij potentiële kandidaten. Hierdoor waren er minder sollicitanten en was de instroom voornamelijk afhankelijk van watervallers of het old-boysnetwork. Om deze trend te keren, heeft BWA het afgelopen jaar geïnvesteerd in het vergroten van de zichtbaarheid van de artillerie en het opnieuw bereiken van de doelgroep. Dit wordt gedaan door deelname aan evenementen, schoolbezoeken en online zichtbaarheid via sociale media en werkenbijDefensie.nl.

Om potentiële kandidaten te motiveren om te solliciteren, heeft BWA een funnel ontwikkeld (zie figuur 2). In de funnel is te zien dat BWA actief is op paarse evenementen van het Dienstencentrum Personeelslogistiek (DCPL) en groene evenementen van de Landmacht (11X, 13X en 43X) om de artillerie onder de aandacht te brengen. Het primaire doel van deze evenementen is niet om kandidaten direct te overtuigen om te solliciteren, maar om bekendheid te creëren en interesse te wekken. De deelnemers aan deze evenementen bevinden zich namelijk voornamelijk in de fase waarin ze zich een beeld vormen van een mogelijke sollicitatie bij Defensie of de Landmacht. Op basis van de verzamelde gegevens tijdens deze evenementen worden geïnteresseerde kandidaten door recruiters van BWA benaderd. Persoonlijke aandacht wordt geboden om hun interesse verder te ontwikkelen. Het uiteindelijke doel is om geïnteresseerde kandidaten uit te nodigen voor de eigen Experience Day op het Artillerie Schietkamp (ASK).

Tijdens deze Experience Day krijgen kandidaten de mogelijkheid om de artillerie daadwerkelijk te ervaren. Ze kunnen niet alleen het materieel van de 41e afdeling bekijken, maar ook een Live Fire Exercise (LFX) bijwonen en praten met kanonniers, rijders en wachtmeesters. Op deze manier kunnen de kandidaten de artillerie met al hun zintuigen beleven tijdens de Experience Day. Na afloop van de Experience Day worden alle kandidaten gebeld om feedback te verzamelen en hun intentie ten aanzien van het solliciteren bij de artillerie te achterhalen. Indien nodig wordt er maatwerk geleverd als een kandidaat nog twijfels heeft.

Binnen het selectiegedeelte onderscheidt BWA zich van het DCPL door een warme onboarding aan te bieden aan kandidaten nadat ze gesolliciteerd hebben bij de artillerie. Binnen één werkdag wordt de kandidaat gebeld door een recruiter van BWA om kennis te maken. De recruiter fungeert gedurende het hele selectieproces als persoonlijke begeleider van de kandidaat. De kandidaat kan te allen tijde bij de recruiter terecht voor vragen, en andersom begeleidt de recruiter de kandidaat actief bij de verschillende stappen in het selectieproces, zoals het tijdig en correct aanleveren van documenten en het plannen van keuringen.

De ervaring leert dat kandidaten dit als zeer prettig ervaren en hun motivatie niet tussentijds verliezen. Dit komt doordat de persoonlijke aandacht en begeleiding hen helpt in de grote wereld van Defensie. Ze worden niet van het kastje naar de muur gestuurd en hoeven niet lang te wachten zonder contact.

Met deze gestructureerde aanpak en persoonlijke benadering streeft BWA ernaar om het tekort aan manschappen en onderofficieren binnen de artillerie aan te vullen en de operationele inzetbaarheid van het VustCo te waarborgen. Door de zichtbaarheid van de artillerie te vergroten en potentiële kandidaten op een positieve en persoonlijke manier te benaderen, hoopt BWA een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven binnen Defensie.

Innovatieve projecten om de instroom te verbeteren

Binnen BWA wordt er ook gekeken naar mogelijkheden om de instroom te verbeteren door middel van innovatieve projecten. Momenteel zijn er twee projecten die het afgelopen jaar zijn ontwikkeld/geïntegreerd, en er zijn nog twee andere projecten in ontwikkeling.

Dienjaar

Het afgelopen jaar heeft het VustCo samen met 13X de primeur gehad met de pilot van het Dienjaar. In deze pilot kregen mannen en vrouwen de mogelijkheid om gedurende een tussenjaar bij Defensie te werken bij het VustCo of 13X. Het was de taak van BWA om ervoor te zorgen dat de kandidaten voldoende informatie hadden om een weloverwogen keuze te maken. Hiervoor onderhield BWA contact met de Projo Gap Year van DCPL, de afdelingscommandant en de afdelingsadjudant. In het geval van de artillerie kozen wij ervoor om de kandidaten decentraal te verdelen over de A, B en D-batterij van de 41e afdeling. Ze werden ingezet als munitiewerker/stuksbedienaar op een PzH. Deze keuze is bewust gemaakt in overleg met de afdelingscommandant om het absorptieniveau van een eenheid niet te ver te overschrijden en om de integratie zo snel mogelijk te laten plaatsvinden.

Uiteindelijk kozen 16 van de 32 kandidaten bewust voor de artillerie en gingen zij na de verkorte Algemene Militaire Opleiding (AMO) in oktober 2023 aan de slag bij de batterijen. Na hun landing bij de eenheid volgden de Dienjaardeelnemers direct de functieopleiding tot munitiewerker/stuksbedienaar, zodat ze klaar waren voor een vier weken durende oefening (SOMS + FTX) die direct daarna plaatsvond. Daarnaast vond de verdere vorming en andere militair basisvaardigheden plaats binnen de batterijen.

Terugkijkend op de pilot van afgelopen jaar kunnen we stellen dat het een groot succes was. Enerzijds heeft de 41e afdeling daardoor een aantal vacatures (tijdelijk) kunnen invullen. Anderzijds hebben de kandidaten een onvergetelijke ervaring gehad en veel geleerd. Dit blijkt ook uit het feit dat minstens twee derde van de kandidaten binnen het wapen wil blijven, zowel als manschap of als (onder)officier. Dit is vooral het gevolg van de enthousiaste opstelling en inzet van de 41e afdeling, complimenten hiervoor! Door hun werkwijze hebben zij, mijns inziens, een proof of concept neergezet die als benchmark kan worden gebruikt voor de toekomstige invulling van het Dienjaar.

Figuur 5 Overzicht van alle wijzen van instroom van manschappen bij de artillerie

Phoenixcompagnie

Het sollicitatietraject bij Defensie kan tot wel een half jaar duren. Gedurende deze selectieperiode zitten kandidaten vaak thuis te wachten op een e-mail of telefoontje vanuit Defensie. Het komt regelmatig voor dat kandidaten het wachten zat zijn en elders solliciteren omdat ze daar direct aan de slag kunnen.

Om dit probleem aan te pakken, heeft BWA (in samenwerking met de staf OOCL) de Phoenixcompagnie ontwikkeld. De Phoenixcompagnie biedt kandidaten een onboarding-periode tijdens de selectieperiode aan. Kandidaten die gesolliciteerd hebben als manschap bij de artillerie en de capaciteitentest succesvol hebben afgerond, worden door recruiters van BWA uitgenodigd op de kazerne. Daar krijgen ze informatie over de Phoenixcompagnie. Als de kandidaat over een startkwalificatie beschikt, kan hij/zij worden aangenomen als burger en deel uitmaken van de Phoenixcompagnie. Of de kandidaat hiervoor kiest, hangt af van zijn/haar persoonlijke situatie, bijvoorbeeld als hij/zij al een andere baan heeft.

Tijdens de Phoenixcompagnie worden de kandidaten fysiek en mentaal voorbereid op de keuringen en de Algemene Militaire Opleiding (AMO). Dit omvat onder andere sportlessen en introductie tot onderwerpen die aan bod komen tijdens de AMO, evenals algemene militaire vorming zoals discipline en rangen en standen.

Om dit plan te testen, is er in week 19 van dit jaar gestart met een pilot in opdracht van OOCL. In figuur 4 staat een schematische weergave van de planning. Vier kandidaten zijn begonnen met de lescyclus na de introductieweek. In week 25 zijn er nog twee kandidaten bijgekomen, en één kandidaat is inmiddels begonnen aan de AMO. Alle kandidaten uit de eerste groep zijn met succes geslaagd en wachten op de start van de AMO OOCL in oktober. De overige kandidaten zullen hun keuringen eind juli afronden in Amsterdam. Tot aan de start van de AMO doorlopen de kandidaten het laatste gedeelte van het programma van de Phoenixcompagnie.

Tijdens de pilotfase worden alle lessen (behalve de sportlessen) gegeven door onderofficieren van BWA. De planning is dat er in september 2023 een grotere groep start met de Phoenixcompagnie en dat de lessen worden verzorgd door externe instructeurs die worden ingehuurd. Er zullen dan 60 plekken beschikbaar zijn voor alle eenheden van het OOCL. Dit aantal is echter afhankelijk van de beschikbaarheid van (legering)gebouw 186 op de LbO. Als dit gebouw niet klaar is, zal de groep iets kleiner zijn, namelijk 20 plekken. Na het afronden van de pilot zal OOCL zelf de verantwoordelijkheid nemen voor de Phoenixcie en zal BWA ondersteunen waar nodig.

Vergroten van de kandidatenpool

Om de pool van potentiële kandidaten te vergroten, richt BWA zich ook op groepen die normaal gesproken niet binnen de doelgroep vallen. Dit is vooral van belang vanwege de eerdergenoemde krapte op de arbeidsmarkt en de concurrentie van andere organisaties. Een van de doelgroepen waar momenteel naar wordt gekeken, zijn mensen zonder diploma of met een diploma lager dan VMBO/MBO2. Daarnaast wordt ook gekeken naar mensen die thuis zitten en bekend zijn bij de leerplichtambtenaar. Voor deze groepen worden twee trajecten ontwikkeld: het pre-traject en het School of the Nation-traject.

Het pre-traject is een samenwerking tussen het VustCo, het Deltion ROC in Zwolle en het Landstede ROC in Harderwijk. In dit traject wordt door de ROCa in samenwerking met BWA een programma ontwikkeld om kandidaten in de doelgroep de mogelijkheid te bieden een startkwalificatie behalen, zodat ze daarna kunnen solliciteren bij de artillerie. De ROCa bieden een leertraject aan voor kandidaten die zichzelf aanmelden of worden voorgedragen door de leerplichtambtenaar. Dit richt zich voornamelijk op jongeren die nog niet direct bij Defensie kunnen solliciteren (<17,5 jaar). De kandidaten volgen een intensief begeleidingsprogramma op de ROCa om zich voor te bereiden op het behalen van de startkwalificatie. Dit traject duurt ongeveer 4 maanden. Gedurende deze periode zorgt BWA voor betrokkenheid en binding met de artillerie. Na het voltooien van dit traject kunnen de kandidaten de VEVA GROP niveau 2-opleiding volgen. BWA blijft gedurende de opleiding contact onderhouden om de binding met de artillerie te behouden. Na het behalen van het VEVA GROP niveau 2-diploma kunnen de kandidaten daadwerkelijk solliciteren.

Naast het pre-traject werkt BWA ook aan het School of the Nation-traject, in samenwerking met luitenant-generaal b.d. Mart de Kruif. Dit traject richt zich op jongeren tussen 18 en 27 jaar die zich in een achterstandspositie bevinden en om verschillende redenen niet kunnen meekomen in de samenleving. Het is essentieel dat de kandidaat gemotiveerd is om deze kans aan te grijpen en geen strafblad heeft. Hiervoor is nauwe samenwerking met leerplichtambtenaren van groot belang.

Op dit moment wordt dit project verder uitgewerkt en wordt er gekeken naar een pilot met de gemeente Doesburg. Momenteel kan ik niet verder in detail in gaan op de uitwerking van het project omdat er nog afspraken met de gemeente gemaakt moeten. Een impressie van het traject, samen met een overzicht van alle andere instroommethoden, is te vinden in figuur 5. Dit overzicht toont de verschillende projecten en instroommethoden die BWA zowel heeft ontwikkeld als gestroomlijnd om de instroom van gemotiveerde kandidaten te bevorderen en een diverse pool van potentiële artilleriepersoneel aan te trekken. Het illustreert de brede aanpak en innovatieve strategieën die worden toegepast om de wervingsbehoefte van het VustCo aan te pakken en de artillerie te versterken.

Met deze projecten streeft BWA ernaar om nieuwe wegen te bewandelen en nieuwe doelgroepen aan te spreken, waardoor de vijver van potentiële kandidaten wordt vergroot. Door innovatieve en op maat gemaakte programma’s aan te bieden, hoopt BWA meer diverse en gekwalificeerde kandidaten aan te trekken die kunnen bijdragen aan de versterking van het VustCo en de artillerie.

In conclusie wil ik graag alle lezers bedanken voor hun aandacht en interesse in de inspanningen van BWA om de personeelstekorten binnen het VustCo aan te pakken. Het is een uitdaging waar we gezamenlijk aan werken en waarbij we alle hulp en ideeën kunnen gebruiken.

Daarom wil ik een oproep doen aan eenieder die dit artikel leest. Laten we samenwerken om oplossingen te vinden en nieuwe wegen te bewandelen om de instroom van gemotiveerd personeel te vergroten. Uw input en suggesties kunnen van onschatbare waarde zijn bij het ontwikkelen van effectieve werving en behoud strategieën.

Of u nu ideeën heeft voor nieuwe projecten, suggesties voor het bereiken van specifieke doelgroepen, of ervaringen wilt delen die relevant kunnen zijn voor ons streven, wij verwelkomen uw betrokkenheid. Samen kunnen we bouwen aan een sterke en toekomstbestendige artillerie, die haar belangrijke rol binnen Defensie blijft vervullen.

Andere artikelen

Login ledengedeelte VOAWEB